ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.145
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2017-11-16

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 40
2. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 28
3. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 24
5. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 23
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 22
7. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 21
8. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 21
9. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 18
10. PRODUCTIVITY AND RELIABILITY IMPROVEMENT IN TURNING INCONEL 718 ALLOY - CASE STUDY
By: Zebala, Wojciech; Slodki, Bogdan; Struzikiewicz, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15   Issue: 4   Pages: 421-426   Published: 2013

Times Cited: 17
 

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe liczniki


Zhong Hua CHENG

Badania okresu gwarancyjnego dla systemu wieloskładnikowego, w którym zachodzą interakcje uszkodzeniowe

W oparciu o analizę interakcji uszkodzeniowych, przyjęto dla systemu wieloskładnikowego politykę gwarancyjną obejmującą niepełną odnowę profilaktyczną. Zbadano średnią intensywność uszkodzeń dla każdego okresu gwarancyjnego oraz skonstruowano modele kosztów obsługi gwarancyjnej oraz dostępności biorąc pod uwagę intensywność uszkodzeń interakcyjnych. Jako przykład podano projekt okresu gwarancyjnego, który może potwierdzić poprawność przyjętego modelu oraz przedstawiono zalety takiego projektu. W badaniach opracowano technikę i metody ustalania okresu gwarancyjnego dla systemów wieloskładnikowych, które stanowią istotny wkład do teorii gwarancji.

Research on Warranty Interval of Multi-component System with Failure Interaction

Based on the analysis of failure interaction, imperfect preventive warranty policy is adopted for the multi-component system. Average failure rate of each warranty interval is studied and warranty cost model and availability model are built as viewed from interactive failure rate. Then Warranty period project is brought forward as an example, which can validate the feasibility of model and show the advantage of the project. The research can provide technique and methods for determining Warranty Period of multi-component system, which further enriches and perfects the warranty theory.

Model optymalizacji strategii konserwacji zapobiegawczej w warunkach dwuwymiarowej polityki gwarancyjnej

Efektywna strategia obsługi gwarancyjnej powinna uwzględniać zarówno koszty gwarancji jak i dyspozycyjność produktu. W oparciu o pojęcie dwuwymiarowej gwarancji bezpłatnej naprawy, zaproponowano strategię łączącą niepełną konserwację zapobiegawczą z naprawą minimalną, gdzie działania obsługowe w ramach niepełnej konserwacji zapobiegawczej przeprowadza się w ramach specjalnego podobszaru gwarancji, a wszelkie inne uszkodzenia naprawia się w ramach naprawy minimalnej. Modelując koszty naprawy oraz dyspozycyjność produktu, wyprowadzono optymalną strategię obsługi gwarancyjnej oraz odpowiadające jej parametry w celu zminimalizowania kosztów na jednostkę czasu. Na koniec, proponowane rozwiązanie zilustrowano na przykładzie numerycznym oraz porównano z innymi strategiami.

Preventive maintenance strategy optimizing model under two-dimensional warranty policy

Model optymalizacji strategii konserwacji zapobiegawczej w warunkach dwuwymiarowej polityki gwarancyjnej
An effective warranty servicing strategy should be made considering both warranty cost and product availability. Based on the two-dimensional free repair warranty, a strategy combining the imperfect preventive maintenance and minimal repair is proposed where the imperfect preventive maintenances are implemented in a special subregion of the warranty and all other failures are repaired minimally. By modeling the warranty cost and product availability, we derive the optimum warranty servicing strategy and corresponding parameters to minimize the cost-effective of unit time. Finally, we provide a numerical illustration and a comparison with some other strategies.