ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Zhong HAN

Optymalna alokacja zapewniająca bezpieczeństwo w układach procesowych oparta na przepływach sieciowych

Bezpieczeństwo stanowi w inżynierii procesowej czynnik krytyczny, o którym należy pamiętać podczas całego czasu eksploatacji układów procesowych. W niniejszym artykule przedstawiono nową metodę optymalnej alokacji zasobów, opartą na przepływach w sieci, mającą zapewnić bezpieczeństwo układów procesowych. Istniejące optymalne alokacje zasobów wspierające bezpieczeństwo opierają się na rozwiązaniach fizycznych (np. unowocześnianiu podstawowych elementów wyposażenia i wbudowywaniu nadmiarowości) nieodpowiednich dla układów procesowych, które ulegają częstym awariom. Takie rozwiązania pociągają za sobą konieczność częstych alokacji fizycznych, które poważnie zakłócają normalne działanie całego układu. Dodatkowo, metody fizyczne stosuje się tylko wtedy, kiedy uszkodzenia układu nawarstwią sie do pewnego stopnia. Stan układu procesowego w inżynierii chemicznej często ulega wahaniom z powodu wielu czynników, takich jak niekontrolowane uwolnienie energii czy użycie niejednolitych materiałów produkcyjnych. Częste wahania mogą prowadzić do awarii układu. Konieczna jest zatem umiejętność unikania akumulacji błędów poprzez kontrolę wahań i stabilizację stanu układu, co prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa układu procesowego. W niniejszej pracy przedstawiamy metodę optymalnej alokacji, opartą na przepływach w sieci, która umożliwia osiągnięcie powyższego celu. Wedle nowej metody, przepływy osiągalne konstruuje się na podstawie przepływów w sieci układu, stanu wyposażenia układu oraz wymagań procesu. Wzory rozwiązań dla zmiennych stanu konstruowanych przepływów osiągalnych dają wartości korygujące, które używane są do kontrolowania wahań systemu i stabilizacji jego stanu. Prezentowane studium przypadku demonstruje możliwe zastosowania i efektywność proponowanej metody.

Network flow-based optimal allocation for safety in process systems

Safety is a critical factor to be considered throughout the entire lifetime of process systems in process engineering. This paper presents a novel optimal resource allocation method based on network flows for assuring the safety of process systems. Existing optimal resource allocations for safety mainly depend on physical ways (for example, updating core equipments, and incorporating redundancies), which are not suitable for process systems experiencing frequent malfunctions. As a result, frequent physical allocations are needed, which severely interrupt the normal operation of the entire system. In addition, the physical methods are applied only when system faults accumulate to some extent. The state of a process system in chemical engineering often dithers due to many factors such as uncontrollable energy release and inconsistent production of materials. The frequent dithering can lead to the system failure. It is necessary to be able to avoid the accumulation of errors by controlling the dithering and stabilizing the system state, thus assuring the safety of the process system. In this paper, we propose a network flow-based optimal allocation method to achieve the above goal. Feasible flows will be constructed based on the system’s network flow, system equipment status, and process requirements. The solution formulas to the state variables of the constructed feasible flows give the adjustment values, which are used to control the dithering of the system, thus stabilize the system state. A case study is given to show the application and effectiveness of the proposed method.

Optymalna alokacja zasobów zapewniająca bezpieczeństwo w złożonych rozproszonych systemach elektromechanicznych

Istniejące strategie optymalnej alokacji zasobów służące zapewnieniu bezpieczeństwa systemów skupiają się głównie na systemach szeregowo-równoległych lub na systemach, które można przekształcić w modele szeregowo-równoległe. Jednakże, w przypadku niektórych złożonych rozproszonych systemów elektromechanicznych, przetworzenie na model szeregowo-równoległy może być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Dodatkowo, z powodu złożoności relacji sprzężeń w fizycznej strukturze tego rodzaju systemów, bezpieczeństwo niektórych jednostek systemowych jest niemierzalne. W niniejszym artykule przedstawiono nową metodę optymalnej alokacji zasobów gwarantującą maksymalne bezpieczeństwo złożonych rozproszonych systemów elektromechanicznych o strukturze innej niż szeregowo-równoległa. Metoda ta oparta jest na sieciach złożonych i wykorzystuje dynamiczne programowanie bazujące na zbiorach ścieżek. Jako miarę bezpieczeństwa systemu zastosowano pojęcie hierarchii bezpieczeństwa, zdefiniowane jako funkcja dwóch parametrów bezpieczeństwa: strat z tytułu awarii oraz prawdopodobieństwa awarii. Dla zilustrowania proponowanej metody i weryfikacji jej przydatności i możliwości zastosowania, przedstawiono przykład rzeczywistego systemu.

Optimal resource allocation for safety in distributed complex electromechanical systems

Existing optimal resource allocation for system safety mainly concentrates on series/parallel systems or systems that can be converted into series/parallel models. However, for some distributed complex electromechanical systems, it is very difficult or even impossible to refine them into a series/parallel model; in addition, the safety of some system units is immeasurable because of the coupling relationship complexity in the system composition structure. In this paper, a novel method based on complex networks and path set-based dynamic programming is proposed for the optimal resource allocation for maximal safety of distributed complex electromechanical systems with non-series-parallel structures. As a measurement of the system safety, safety importance is defined, which is a function of two safety feature parameters - accident loss and accident probability. A practical system is taken as an example to illustrate and verify the feasibility and applicability of the proposed method.


SELECT PUBLICATION YEAR