ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Zdzisław Idziaszek

Audyt trwałości w eksploatacji szybkostrzelnych armat automatycznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa

W pracy omawia się pojęcie trwałości i audytu trwałości. Opisana została istota i procedura audytu oraz przykład, tzw. listy kontrolnej audytu. Skomentowano zagadnienie wykorzystania wyników audytu do walidacji systemu eksploatacji w zakresie trwałości. Wskazano, iż audyt trwałości jest zdeterminowany przez ważna cechę systemu jaką jest bezpieczeństwo.

Audit of durability in operating of fast shooting automatic cannon taking safety into consideration

Audit of durability in operating of fast shooting, automatic cannon taking safety into consideration has been presented in this paper. Authors describe procedure of audit and so-called "audit control list". This study presented application of audit results for validation operating system in durability range. Authors show that audit is determined because of very important system feature, namely safety.

Zarządzanie trwałością szybkostrzelnych armat automatycznych w systemie eksploatacji z wykorzystaniem bazy danych eksploatacyjnych

W artykule opisano zagadnienie zarządzania trwałością szybkostrzelnych armat automatycznych w systemie eksploatacji z wykorzystaniem baz danych, przypadków (zdarzeń) i wiedzy tworzonych w trakcie użytkowania i obsługiwania tych armat. Dobór struktury tych baz oparto na definicji elementarnego układu eksploatacji (FAJE). Układ taki jest też dziedziną na której określono struktury konstrukcyjne, terologiczne i organizacyjne zorientowane na trwałość armat. Opisano elementy i funkcje rozpatrywanych baz oraz ich miejsce w systemie informacyjnym zarządzania trwałością armat.

Durability managment of high rate fire automatic guns in service system using their service database

In the paper a problem of durability management of the high fire automatic guns in the service was considered. The problem was solved with utilisations of the database, event bases and knowledge base created in the process of the guns service. The base structure was designed on base of the definition of the Basic Service Unit, the BSU. This project was also a domain, which was used to design constructional structures, terotenological and organisational, oriented on the. guns durability. The elements and functions considered bases as well as their place in the gun durability management system were described.

Model symulacyjny ruchu pocisku po jego wylocie z przewodu lufy

W artykule przedstawiono jeden ze sposobów rozwiązania głównego problemu balistyki zewnętrznej. Zwrócono szczególną uwagę na istotę tego zagadnienia w aspekcie skuteczności zastosowania działka lotniczego. Jako narzędzie do rozwiązania przedstawionego zagadnienia wykorzystano specjalistyczne oprogramowanie CFD-FASTRAN. Obiektem badań był pocisk artyleryjski wystrzelony z działka lotniczego.

Symulative model of a projectile movement after leaving of the barrel

In the article was presented the way to solve the main issue of external ballistics. There paid the attention to the essence of the matter of effectiveness of the use air aviation cannons. The problem was solved by using the specialist software CFD-FASTRAN. The research object was the artillery shell launched from aircraft gun.

Zarys metody oceny trwałości i niezawodności obiektu z uwzględnieniem czynnika ludzkiego i płaszczyzny liczb zespolonych

W artykule dokonano wprowadzenia w istotę pojęcia tzw. potencjalnego zasobu pracy obiektu technicznego. Opisano istotne zagadnienia związane z modelowaniem zużywania zasobu pracy, na które wpływają procesy destrukcyjne od środowiska, użytkowania i obsług. Wskazano na typowe procesy destrukcyjne i dla nich przedstawiono modele deterministyczne i probabilistyczne umożliwiające ocenę oraz prognozę zużywania potencjalnego zasobu pracy obiektu dla przyjętego poziomu niezawodności lub trwałości obiektu.Przedstawiono też zarys realizowanego przez autorów podejścia w modelowaniu zużywania zasobu pracy obiektu.Pokazano zarys modeli stanu obiektu do oceny i prognozy jego trwałości z uwzględnieniem zagadnień losowego wpływu wielu czynników wpływających na zmianę zasobu pracy obiektu, a tym samym, na jakość realizowanych zadań. W modelach uwzgledniających losowość przyjęto aparat probabilistyczny oraz wykorzystano logikę rozmytą. Tak przyjęte przez autorów podejście w modelowaniu zmian niezawodności/trwałości obiektu, ma na celu lepsze przybliżenie do rzeczywistości eksploatacyjnej, a tym samym lepsze wykorzystanie ich potencjalnego zasobu pracy, przy zachowaniu założonego poziomu niezawodności/bezpieczeństwa w trakcie realizacji działania/uzyskania efektu. Na koniec pokazano nowatorskie na skalę światową podejście, pozwalające na łączenie w jednym modelu technicznych i nietechnicznych aspektów oceny i prognozy zmian jakości obiektów w eksploatacji poprzez wykorzystanie do tego celu płaszczyzny liczb zespolonych.

Object characteristics DETERIORATION effect on task realizability – outline method of estimation and prognosis

The article introduces the essence of a potential technical object work range. Vital issues connected with the modeling of an object work range deterioration which are influenced by the destructive processes derived from environment, operation and wear of the object, were discussed/described. Typical destructive processes were described and deterministic and probabilistic models which allow for evaluation and prognosis of an object durability were included in the description. An outline of the approach to object work range deterioration adopted by the authors was presented. An outline of an object condition models for evaluation and prognosis of its durability purposes including a complex issues of random influence of the many factors which affect changes in an object work range and influencing the quality of the performed tasks were shown. In the models including randomness, probabilistic tools/apparatus and fuzzy logic were adopted. This kind of approach in modeling the changes in object durability adopted by the authors aims at bringing the models of object durability change closer to operational reality and at the same time at better utilization of their potential work range while maintaining the assumed level of reliability/safety during operations.

Metoda analizy produktywności z innowacyjnym modelem potencjału roboczego obiektu w ciele ( C ) dla nowego podziału zasobów na inherentne i nieinherentne

Celem artykułu jest opracowanie nowej metody analizy, szacowania i optymalnego doboru ilościowego zasobów (inherentnych i nieinherentnych) w planowaniu efektu produktowego w określonych warunkach środowiskowych. Realizacja celu wymagała iteracyjnego podejścia przy budowie modelu matematycznego i analizie możliwych jego zastosowań praktycznych oraz poszukiwaniu sposobu ilustracji tych możliwości. Jako metoda badawcza została zastosowana metoda intuicyjna, pozwalająca wykorzystać doświadczenie eksperckie z realizowanych analiz możliwości pełnego wykorzystania trwałości obiektów i dostosowywania do tego ich procesów eksploatacji. Wyniki zostały zaprezentowane w postaci modeli matematycznych w zbiorze liczb zespolonych i graficznie na płaszczyźnie liczb zespolonych. Metoda umożliwia szacowanie zmian inherentnych i nieinherentnych zasobów obiektów (maszyn, systemów, organizacji) na ich produktywność (Po). W metodzie wykorzystano autorski, innowacyjny, model potencjału roboczego obiektu (PrO) w postaci liczby zespolonej wiążącej liczbowo inherentne (ZiO) i nieinherentne (ZniO) zasoby obiektu. Wyznaczanie wartości Po zaproponowano z modułu PrO. Wartości ZiO i ZniO przyjęto jako dwa niezależne od siebie zasoby stanowiące całość zasobów w realizacji danej produkcji lub usługi. Metodę oceny Po zilustrowano dla zasobów obiektu opisanych modelem Ro =│PrO = f (ZpO, ZoO)│, gdzie ZiO to zasób pracy obiektu (ZpO), ZniO to wyodrębniony z eksploatacji zasób obsług (ZoO), a zdolności wytwórcze obiektu Po opisano za pomocą wskaźnika nazwanego resursem obiektu (Ro). Zilustrowane na płaszczyźnie zespolonej wyniki analiz i uzyskane wyniki z obliczeń PrO i Ro, dla umownych wartości ZpO i ZoO, wskazują na duże możliwości aplikacyjne opracowanej metody. Metoda umożliwia bardzo czytelny opis zmian produktywności obiektów\procesów\ organizacji, w kontekście doboru struktury zasobów wytwórczych, poprzez rozdzielenie czynników powodujących te zmiany. Metodę można adaptować na potrzeby optymalizacji kosztów produkcji\usług poprzez zmiany projektowe obiektu technicznego i\lub zmiany projektowe procesu jego eksploatacji. Opracowana metoda wnosi nowe możliwości teoretyczne oraz aplikacyjne w powiązaniu nauk technicznych i ekonomicznych.
 

Method of analysis of productivity with an innovative model of the working capability of the object in the body ( C ) for the new resource allocation on inherent and non-inherent

The aim of the article is to develop new methods of analysis, estimation and optimal selection of quantitative resources (inherent and non-inherent) in the planning of the product effect for specific environmental conditions. The required iterative approach in the construction of the mathematical model and analysis of its possible practical applications and search for how to figure those opportunities. As the testing method has been applied method intuitive, allowing you to use the experience of expert analysis from ongoing opportunities to make full use of the sustainability properties and customize to their processes. The results were presented in the form of mathematical models in the collection of complex numbers and graphically on the plane of complex numbers. Method to estimate changes inherent and non-inherent resources objects (machines, systems, organizations) on their productivity (Po). The method uses the original, innovative, model potential workspace object (PrO) in the form of a complex binding numerically inherent (ZiO) and non-inherent (ZniO) resources objects. Evaluation of value Po it was proposed with the PrO. The values of the ZiO and ZniO was adopted as two independent resources constituting the whole of resources in the required in the production (or in the service). Method evaluation Po illustrates for the resources object described model Ro =│PrO = f (ZpO, ZoO)│, where ZiO is a work resource (ZpO), ZniO is extracted from the operation of the resource service (ZoO), and the generating capacity of the object Po is described using a pointer named R object (Ro). Illustrated in the complex plane analysis results and the results obtained from the calculation PrO and Ro, for contract values of the ZpO and ZoO, indicate the application capabilities developed method. Method allows a very clear description of the productivity changes objects (or processes, or production organization), in the context of the selection of manufacturing resource structure, through the separation of the factors causing these changes. Method can be adapted for optimal production costs (or services) through design changes object and/or design changes of the process exploitation. Developed the method brings new opportunities for theoretical and application in relation technical and economic sciences.


SELECT PUBLICATION YEAR