ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.145
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2017-11-16

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 40
2. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 28
3. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 24
5. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 23
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 22
7. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 21
8. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 21
9. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 18
10. PRODUCTIVITY AND RELIABILITY IMPROVEMENT IN TURNING INCONEL 718 ALLOY - CASE STUDY
By: Zebala, Wojciech; Slodki, Bogdan; Struzikiewicz, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15   Issue: 4   Pages: 421-426   Published: 2013

Times Cited: 17
 

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe liczniki


Zdzisław CHŁOPEK

Model of the structure of motor vehicles for the criterion of the technical level on account of pollutant emission

Inventory of total vehicle pollution emission is only possible through the use of emission modelling. One of the most difficult problems in modelling total emission from motor vehicles is the identification of the structure of vehicle fleet. While it is possible to use vehicle registration data to model the numerosity of elementary vehicle categories, it is very difficult to design representative driving cycles for vehicles in separate categories, in the absence of empirical evidence. The article proposes two models of the structure of motor vehicles for the criterion of technical level on account of pollutant emission. The method of modelling the intensity of use of motor vehicles by elementary categories on account of pollutant emission, outlined in this article, is the first unique undertaking in this field on a global scale. This method was used for inventorying pollutant emission from motor vehicles in Poland, in the years 2000–2015.

Model struktury pojazdów samochodowych dla kryterium poziomu technicznego ze względu na emisję zanieczyszczeń

Inwentaryzacja całkowitej emisji zanieczyszczeń samochodowych jest możliwa tylko dzięki zastosowania modelowania emisji zanieczyszczeń. Jednym z najtrudniejszych problemów modelowania całkowitej emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych jest identyfikacja ich struktury. O ile jest możliwe wykorzystanie danych związanych z rejestracją pojazdów samochodowych do modelowania liczności kategorii pojazdów samochodowych, o tyle wyznaczenie reprezentatywnych przebiegów pojazdów elementarnych kategorii jest zadaniem bardzo trudnym ze względu na brak wyników badań empirycznych. W artykule zaproponowano dwa modele struktury pojazdów samochodowych dla kryterium poziomu technicznego ze względu na emisję zanieczyszczeń. Przedstawiony w niniejszym artykule sposób modelowania intensywności użytkowania pojazdów samochodowych kategorii elementarnych ze względu na emisję zanieczyszczeń jest pierwszym unikatowym przedsięwzięciem w tym zakresie w skali światowej. Metodę tę zastosowano do inwentaryzacji zanieczyszczeń pojazdów samochodowych w Polsce w latach 2000–2015.

Synthesis of driving cycles in accordance with the criterion of similarity of frequency characteristics

This paper presents an original method of synthesizing driving cycles treated as sets of realizations of a stochastic process of car velocity. The proposed method is based on the criterion of similarity of amplitude-frequency characteristics of test and on-road cycles. Because a driving cycle is treated here as a set of realizations of a random process, the method allows not only to determine the values of zero-dimensional characteristics defining the properties of a car, but also to perform probabilistic evaluation of these properties. In the present study, example realizations of the stochastic velocity process were obtained and analyzed using a test based on the amplitude-frequency characteristics of the Federal Test Procedure cycle – FTP-75.

Synteza testów jezdnych zgodnie z kryteriami podobieństwa charakterystyk częstotliwościowych

W pracy przedstawiono autorską metodę syntezy testów jezdnych, traktowanych jako zbiór realizacji procesu stochastycznego prędkości samochodu, z zastosowaniem kryterium podobieństwa charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej w warunkach badań i rzeczywistego użytkowania pojazdu. Dzięki potraktowaniu testu jako zbioru realizacji procesu przypadkowego jest możliwe w proponowanej metodzie nie tylko wyznaczanie wartości ocenianych zerowymiarowych charakterystyk, określających właściwości użytkowe samochodów, ale i jest możliwa również ocena probabilistycznych właściwości tych wielkości. W pracy wyznaczono i przebadano przykładowe realizacje procesu stochastycznego prędkości w teście na podstawie charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej testu FTP-75 (Federal Test Procedure – federalna procedura badawcza).

Assessment of the impact of dynamic states of an internal combustion engine on its operational properties

Internal combustion engines as systems described by non-linear models do not have any properties that would not depend on their current states. The paper presents results of testing an automotive engine in dynamic states determined by the vehicle acceleration sign in vehicle driving tests simulating the real operation of passenger cars. During the tests, pollutant emission rates and fuel flow rates averaged for specific vehicle states were examined. The processes under investigation were found to be highly sensitive both to the dynamic states and to the types of the vehicle driving tests.

Ocena wpływu stanów dynamicznych silnika spalinowego na jego właściwości użytkowe

Silniki spalinowe jako układy opisywane modelami nieliniowymi nie mają właściwości niezależnych od stanów, w jakich się znajdują. W pracy przedstawiono wyniki badań silnika samochodowego w stanach dynamicznych zdeterminowanych znakiem przyspieszenia pojazdu w testach jezdnych symulujących rzeczywistą eksploatację samochodów osobowych. Badano uśrednione w tych stanach: natężenie emisji zanieczyszczeń i natężenie przepływu paliwa. Stwierdzono znaczną wrażliwość badanych procesów zarówno na stany dynamiczne, jak i na rodzaje testów jezdnych.

In memoriam Commodore Professor Leszek Piaseczny

Cdre Professor Leszek Piaseczny, PhD, D.Sc. (Eng). was born on 1 January 1947, in Puławy. In 1968, he graduated from the Higher School of Naval Forces in Gdynia with the title of mechanical engineer and a specialization in “Machinery and engine rooms” and the military rank of acting sub-lieutenant. In 1976, he was awarded the degree of doctor of technical sciences, conferred by a resolution of the Council of the Ship Research Institute of the Gdańsk University of Technology.

In 1995, the Council of the Faculty of Machines and Motor Vehicles of the Poznań University of Technology conferred upon Dr Leszek Piaseczny the degree of doctor of technical science (habilitatus).

In 1996, Dr Leszek Piaseczny, D.Sc. Eng. was appointed to the position of Associate Professor of the Naval Academy. In the years 1993 – 2003, Professor Leszek Piaseczny held the position of Head of the Scientific Department of the Naval Academy, and then in the period 2003 – 2006 he was the Commander-Dean of the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Naval Academy. In 2003, Polish President conferred on Leszek Piaseczny the title of Professor of technical sciences.

Professor Leszek Piaseczny's professional interests involved the operation and design of technical facilities with particular emphasis on ships and internal combustion engines. Professor Leszek Piaseczny concentrated his research on the durability and reliability of the technical systems of vessels and the optimization of their maintenance systems, including the technology of the repair of internal combustion engines of ships and the use of polymer composites in the processes of repairing marine equipment. Of particular interest is the pioneering work of Professor Piaseczny, both theoretical and practical, in the field of internal combustion engines. Professor Piaseczny's research on the emissions of pollutants from internal combustion engines of vessels has been applied in practice.

Overall, Professor Piaseczny's scientific contribution includes the authorship of three monographs, two patents, and more than 200 scientific articles.

Professor Leszek Piaseczny promoted four doctors and was involved as a reviewer in numerous doctoral and habilitation proceedings as well as applications for the title of professor.

Professor Leszek Piaseczny was a founding member of the Polish Scientific Society of Combustion Engines and member of the Polish Maintenance Society. Professor Piaseczny was member of the Scientific Board of the quarterly Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability.

He educated many generations of engineers and masters of science and was a respected lecturer and an author of original lectures and graduate seminars.

He combined his undisputed professional position with a rich personality of a man of letters and an erudite in many areas of culture.

On account of his activity, knowledge and scientific expertise, as well as extremely positive features of his personality, Professor Leszek Piaseczny was a widely respected and liked colleague.

He died on April 4, 2014 after a long illness

Prof. Zdzisław Chłopek

Wspomnienie o komandorze profesorze Leszku Piasecznym

Kmdr prof. dr hab. inż. Leszek Piaseczny urodził się 01.01.1947 r. w Puławach. W 1968 r. ukończył Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej w Gdyni uzyskując tytuł inżyniera mechanika w specjalności „Maszyny i siłownie okrętowe” i stopień wojskowy podporucznika marynarki. W 1976 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, nadany uchwałą Rady Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej.

W 1995 r. Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej nadała dr Leszkowi Piasecznemu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych.

W 1996 r. dr hab. inż. Leszek Piaseczny został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Marynarki Wojennej.

Profesor Leszek Piaseczny pełnił w latach 1993 – 2003 funkcję szefa Oddziału Naukowego Akademii Marynarki Wojennej, a następnie był w latach 2003 – 2006 Komendantem-Dziekanem Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW. W 2003 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Leszkowi Piasecznemu tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Zainteresowania naukowe Profesora Leszka Piasecznego były związane z eksploatacją i konstrukcją obiektów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem techniki okrętowej i silników spalinowych.

Profesor Leszek Piaseczny prowadził badania naukowe w zakresie trwałości i niezawodności okrętowych systemów technicznych oraz optymalizacji systemów obsługi technicznej okrętów, m.in. technologii napraw okrętowych tłokowych silników spalinowych oraz zastosowania kompozytów polimerowych w procesach naprawy okrętowych urządzeń technicznych. Na szczególną uwagę zasługują pionierskie prace Profesora, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, w zakresie silników spalinowych.
Badania Profesora nad emisją zanieczyszczeń okrętowych z silników spalinowych przyniosły praktyczne efekty.

Ogólny dorobek naukowy Profesora obejmuje autorstwo 3 monografii naukowych, 2 patenty, ponad 200 artykułów naukowych.

Profesor Leszek Piaseczny wypromował 4 doktorów, był recenzentem wielu rozpraw doktorskich i przewodów habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu profesora.

Profesor Leszek Piaseczny był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz członkiem Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Profesor był członkiem Rady Naukowej kwartalnika Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability.

Był wychowawcą wielu pokoleń inżynierów i magistrów inżynierów, cenionym wykładowcą, autorem nowatorskich wykładów i seminariów dyplomowych.

Swą niekwestionowaną pozycję zawodową Profesor łączył z bogatą osobowością humanisty, erudyty w wielu dziedzinach kultury. Dzięki swej aktywności, wiedzy i poziomowi naukowemu, a także wyjątkowo pozytywnym cechom swej osobowości, Profesor Leszek Piaseczny był postacią powszechnie szanowaną i lubianą.

Zmarł 4 kwietnia 2014 po długiej i ciężkiej chorobie.

Prof. Zdzisław Chłopek

Research on energy consumption by an electrically driven automotive vehicle in simulated urban conditions

In recent years, dynamic development of electric drives in automotive applications has been taking place. Electrically driver vehicles are considered to offer a possibility of solving the most important ecological problems posed by motorisation. The paper presents results of testing the energy consumption by an electric car in conditions corresponding to actual operation of such vehicles, i.e. at drive tests where urban, extra–urban, and traffic jam conditions were simulated. The disitance energy consumption and total vehicle efficiency were determined at drive tests. An energy consumption characteristic was determined in pseudorandom conditions of urban operation of the car, with employing the Monte Carlo method for this purpose.

Strony