ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Yi-Heng Yang

Badanie charakterystyk uszkodzeń izolacji w oparciu o testy przyspieszonego starzenia

W prezentowanej pracy zastosowano estymator największej wiarygodności do określenia charakterystyk uszkodzenia izolacji silników klasy H z wykorzystaniem danych z badań przyspieszonego starzenia w sytuacji cenzurowanej wg. Nelsona. Na podstawie Weibullowskiego modelu prawdopodobieństwa przetrwania, uszkodzenie określono jako szereg trzech przyczyn dotyczących, odpowiednio, zwoju, fazy i ziemi, czyli jako tzw. uszkodzenie konkurujące. Głównym zagadnieniem przedstawionych badań jest zmienność parametrów kształtu β wraz z temperaturą. Zaproponowano zależność Gompertza βi(T), z temperaturą odniesieniaTri , dla n-tego trybu awaryjnego. Stwierdzono, że temperatury Tri nie tylko wyróżniają charakterystykicałościowego procesu uszkodzenia izolacji, ale również służą ocenie średniego czasu do awarii (MTTF). W kategoriach fizycznych Tri oznacza punkt zwrotny o zróżnicowanym βi gdy n-ta przyczyna uszkodzenia staje się umiarkowana w sensie mniejszej zdolności akumulacji uszkodzeń izolacji w wyższej temperaturze, odpowiadającej procesowi termicznej degradacji. Wyniki liczbowe wskazują, że stosowana technologia izolacji jest akceptowalna, ponieważ temperatura pracy wynosi 363K. Zgodnie z prognozowanym czasem pracy, wraz ze wzrostem temperatury do 440K, co nadal mieści się w dozwolonym zakresie temperatur użytkowania, zachodzi konieczność zmiany najpierw struktury zwoju a w dalszej kolejności struktury fazy. Przyczyny dotyczące gruntu mają wpływ na uszkodzenie jedynie przy wyższych temperaturach.

Study of the characteristics about insulation damage based on the accelerated life tests

In this study the Maximum Likelihood Estimator is taken to identify the characteristics of insulation failure about the class-H motors by considering the accelerated life testing data under censored situation from Nelson. Based on the Weibull survival modeling the failure is expressed as the series connection of three modes, namely the turn, phase, and ground, respectively, the so-called competing failure. The main concern in present investigation is about the variation of shape parameters, β with the temperature. The Gompertz-type relation of βi(T) is suggested with the reference temperature, Tri for the i-th failure mode. It is found that the Tri ’s not only distinguish the characteristics of cumulative damage process about the insulation, but also involve the estimation of mean-time-to-failure (MTTF). Physically Tri denotes the turning point of varied βi as the i-th failure mode becomes moderate in a sense of less capability about the accumulation of insulation damage at higher temperature where corresponds the thermal degradation process. The numerical results indicate that the insulation technique used is acceptable as the operation temperature kept in the use condition 363K. According to the predicted lifetime as the temperature rises up to 440K, which still within the allowed range in application, the turn structure needs to be rearranged primarily, then the phase next. The ground mode has only influence on the failure at much higher temperature.