ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Wiesław PIEKARSKI

Zarządzanie logistyczne autoryzowanym serwisem ciągników i maszyn rolniczych

W artykule zaprezentowano zarządzanie logistyczne Działem Serwisu w przedsiębiorstwie handlowo - usługowym prowadzącym autoryzowaną sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych. Przedstawiono strukturę bazy danych o przeglądach i naprawach ciągników. Omówiono charakter działań serwisowych w aspekcie kalendarza zabiegów agrotechnicznych. Opisano procedurę weryfikacji awarii ciągników przez Dział Serwisu i lokalizacji usług naprawczych. Zaprezentowano zadania logistyczne w procedurze dostawy części zamiennych na potrzeby bieżących napraw realizowanych przez stacje serwisowe. Przedstawiono procedurę obsługi finansowej zlecenia zatwierdzonego do realizacji przez Dział Serwisu.

Logistic management of an authorized service for agricultural tractors and machines

The article presents the logistic management of the Service Department in a trade-service company dealing with an authorized sale of agricultural tractors and machines. The structure of the database concerning services and repairs of tractors is presented. The character of service activities in view of the agricultural practices calendar is discussed. The verification procedure of tractor breakdowns and repairs localization by the Service Department is described. Logistic tasks are presented, concerning spare parts delivery for current repairs realized by the service units. The financial service procedure for commissions authorized by the Service Department is presented.

Analiza wyznaczenia rozkładu ciśnienia w łożysku korbowym

Praca przedstawia analityczną metodę wyznaczenia rozkładu ciśnienia oleju w łożysku korbowym, stanowiące rozwiązanie równania Reynoldsa. Odpowiednie warunki brzegowe rozważono adekwatnie do modelu klasycznego ślizgowego łożyska poprzecznego zgodnie z parametrami technicznymi, charakteryzującymi łożysko wału korbowego silników S-4002/4003 stosowanych w ciągnikach rolniczych. Celem pracy było przeprowadzenie analizy porównawczej teoretycznych parametrów charakteryzujących pracę łożyska ślizgowego, jako wartości parametrów sygnału diagnostycznego. Równanie Reynoldsa ( przy stałym współczynniku lepkości dynamicznej) metodą rozdzielenia zmiennych, sprowadzono do układu równań różniczkowych zwyczajnych, ostateczne rozwiązanie zapisano w postaci ogólnej.

Analysis of determining pressure distribution in crank bearing

The paper presents an analytical method of determining oil pressure distribution in a crank bearing, which makes a solution of the Reynold's equation. Proper boundary conditions were considered according to the classic model of a radial slide in agreement with technical parameters typical for the crankshaft bearing of S-4002/4003 engines used in agriculture tractors. The goal of this work was to conduct a comparative analysis of theoretical parameters characterizing the work of the slide bearing as the value of the diagnostic signal parameters. By using the method of seperation of variables, the Reynold's equation(with constant coeffi cient of dynamic viscosity) was brought to the system of ordinary differential equations, and the ultimate solution was written in general form.

Outsourcing jako funkcja logistyki w dystrybucji części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych

W artykule przedstawiono funkcje logistyki w procesie sprzedaży części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych. Zaprezentowano problemy transportu części zamiennych Omówiono warunki stosowania outsourcingu oraz kryteria wyboru firm przewozowych. Opisano badania wpływu zjawiska sezonowości na wartość ousourcingu w usługach przewozowych części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych, wykonywanych przez firmy kurierskie. Wyznaczono wartość indeksów sezonowych dla badanego okresu i poddano ocenie rozkład ich zmian w aspekcie zespołu upraw polowych wykonywanych zgodnie z kalendarzem zabiegów agrotechnicznych.

Outsourcing as a logistics function in distribution of spare parts for tractors and farm machines

This article presents the functions of logistics in the process of sale of spare parts for tractors and farm machines. Problems connected with transport of spare parts have been described. The conditions of employing outsourcing and the criteria for choice of transport companies have been discussed. The research concerning the infl uence of seasonality on the value of outsourcing in transport services of spare parts for tractors and farm machines carried out by courier companies have been presented. The value of seasonal indices for the investigated period has been determined and the distribution of their changes in the context of soil cultivation carried out according to the calendar of agricultural operations has been evaluated.

Analiza procesu zaopatrzenia w części zamienne do ciągników i maszyn rolniczych w oparciu o outsourcing usług logistycznych

W artykule zaprezentowano zadania logistyki przy sprzedaży części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych. Omówiono wykorzystanie outsourcingu w realizacji usług transportowych. Przeprowadzono badania wpływu zjawiska sezonowości na poziom ousourcingu w usługach przewozowych części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych, wykonywanych przez fi rmy kurierskie. Wyznaczono wartość indeksów sezonowych dla badanego okresu i poddano ocenie rozkład ich zmian w aspekcie zespołu upraw polowych wykonywanych zgodnie z kalendarzem zabiegów agrotechnicznych.

An analysis of a supply process of spare parts for agricultural tractors and machines based on logistic services outsourcing

In this article the aims of logistics in sale of the spare parts for tractors and agricultural machines are presented. The outsourcing in providing of transport services is discussed. The research on the infl uence of phenomenon of seasonality on the level of outsourcing in the transport of spare parts for tractors and agricultural machines by courier companies is conducted. The value of seasonal indices for the examined period is outlined. Also the layout of their changes form the perspective of agricultural complex and in accordance with agriculture calendar is judged.

Eksploatacja pojazdów rolniczych w aspekcie struktury popytu na usługi przeglądów serwisowych

Przedstawiono działania w obszarze utrzymania gotowości technicznej pojazdów rolniczych. Zaprezentowano czynniki wewnętrzne i zewnętrzne występujące w procesie eksploatacji ciągnika. Omówiono charakterystyki przeglądów przed sprzedażą (P0) oraz przeglądów gwarancyjnych (PG) i pogwarancyjnych (PP). Analiza obejmowała rozkłady ilości usług serwisowych w latach 2003-2008. Przeglądy realizowane były w Dziale Serwisu przedsiębiorstwa handlowo - usługowego prowadzącego autoryzowaną dystrybucję ciągników i maszyn rolniczych. Wyniki badań opracowano metodą statystyczną wyznaczając wartość indeksów sezonowych dla badanego okresu. Usługi serwisowe (P0) i (PG-PP) poddano ocenie w odniesieniu do kalendarza zabiegów agrotechnicznych.

The farm vehicles operation in the aspect of the structure Of demand for maintenance inspections

Practices in the area of maintaining technical efficiency of farm vehicles have been presented. The internal and external factors occurring in the process of tractor operation have been examined. The characteristics of pre-sale inspections (P0) as well as guarantee inspections (PG) and post-guarantee inspections (PP) have been discussed. The analysis includes the distributions of the number of maintenance inspection services in the years 2003-2008.The inspections were carried out in the Service Department of a trade and service enterprise which is an authorised distributor of tractors and farm machines. The results of the survey have been prepared with the use of statistical methods, determining the value of seasonal indices for the studied period. The maintenance services (P0 and PG-PP) have been assessed in relation to the calendar of agrotechnical operations.

Strony