ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


wear

Badania eksperymentalne operacyjnej niezawodności eksploatacyjnej silników diesel dla spalinowozów

W artykule przedstawiono rezultaty badań eksperymentalnych trwałości i parametrów techniczno-eksploatacyjnych silnika diesla spalinowozu 10D100 ze zmodyfikowanymi systemami ciernymi. Zmodyfikowane systemy cierne gwarantują szybsze uruchomienie silnika, tym samym zmniejszając zużycie związane z uruchamianiem. Ponadto taki diesel może być praktycznie eksploatowany we wszystkich trybach prędkości i obciążenia bez podwyższonego zużycia. W wyniku modyfikacji tulei cylindrów ścieranie pierścieni kompresyjnych nie powoduje zwiększonego przedostawania się gazu do skrzyni korbowej. W ten sposób zmodyfikowane systemy cierne gwarantują maksymalną niezawodność parametrów eksploatacyjnych spalinowozów z silnikiem diesla.

Experimental Investigations on Operational Reliability of Diesel Locomotives Engines

In work experimental researches of longevity and technical and operating parameters of diesel engine diesels are presented 10D100 with modified tribosystems. The last are instrumental in the rapid starting and decline of wear depending on time of starting, thus, such diesel practically on any speed and loading modes can be exploited without the promoted wear. At the modified shells of cylinders the wear of compression rings does not affect the size of breach of gases in carter. Thus, the modified tribosystems provide maximal longevity and providing of high technical and operating parameters of diesel engine.

Model eksploatacyjnych zmian szczelności przestrzeni nadtłokowej silnika o zapłonie samoczynnym

W artykule przedstawiono wyniki badań szczelności komory spalania silnika o zapłonie samoczynnym w czasie długotrwałej eksploatacji. Badania przeprowadzono na 5 egzemplarzach sześciocylindrowego silnika wykorzystywanego do napędu samochodów ciężarowych. Zmiany szczelności w zakresie przebiegów 0–500 tys. km określono na podstawie wyników pomiarów: spadku ciśnienia z wykorzystaniem próbnika szczelności komory spalania, maksymalnego ciśnienie sprężania w cylindrach oraz natężenia przedmuchów spalin do skrzyni korbowej w różnych warunkach pracy silnika. Wyniki badań poddano analizie statystycznej. Opracowano stochastyczne modele zmian szczelności komory spalania silnika w funkcji przebiegu samochodu. Model opisuje przebieg wartości średniej wybranego parametru diagnostycznego w czasie oraz granic obszaru prawdopodobnych zmian tego parametru.Wyniki badań wykazały, że zarówno prędkość jak i charakter zmian w funkcji czasu eksploatacji były różne dla różnych parametrów. Najmniejszą dynamiką zmian wyróżniało się maksymalne ciśnienie sprężania (spadek o mniej niż 20% w zakresie przebiegów samochodu: 0–500 tys. km), średnią dynamiką – wskaźnik szczelności, a największą – natężenie przedmuchów spalin (3-krotny wzrost przy 2200 obr/min), przy czym dla dwóch pierwszych parametrów szybkość zmian zwiększała się wraz z przebiegiem samochodu, natomiast w przypadku przedmuchów spalin zmiany miały charakter liniowy. Wyznaczono również pola rozproszeń (zmian odchyleń standardowych) dla badanych parametrów diagnostycznych.

Model of operational changes in the combustion chamber tightness of a diesel engine

The paper presents the results of tightness testing of an internal combustion engine combustion chamber during long-term operation. The tests were conducted on 5 six-cylinder diesel engines used in motor trucks. Changes in tightness for the distance range 0–500,000 km were determined based on the measurement results of the following: pressure drop measured using a cylinder leakdown tester, maximum compression pressure in the cylinders, and the blow-by flow rate at different engine operating conditions. The obtained test results were analyzed statistically. Stochastic models of changes in engine combustion chamber tightness versus distance traveled were developed. Each model describes the time history of the mean value of a selected diagnostic parameter and the limits of probable changes in this parameter. The test results have shown that both the rate and character of changes as a function of engine operation time differed depending on a parameter. The maximum compression pressure was characterized by the lowest dynamics of changes (a decrease by less than 20% for the distance range 0–500,000 km), the cylinder leakage was characterized by a moderate change dynamics, while the blow-by flow rate exhibited the highest dynamics of changes (a threefold increase at 2200 rpm). It should also be mentioned that in the case of the first two parameters, the rate of changes increased with the distance traveled, whereas in the case of the blow-by the observed changes were linear. Also, dispersion fields (i.e. changes in standard deviations) were calculated for the tested diagnostic parameters.

Badania porównawcze zużycia powierzchni bieżnych kół lokomotyw dużej mocy

Resurs kół pociągu może być znacząco różny w zależności od ich miejsca zamontowania, warunków pracy, charakterystyk związanych z reprofilacją, itp. W artykule, porównano koła dwóch wybranych lokomotyw kursujących na Linii Rud Żelaza w północnej Szwecji, aby zbadać niektóre ze wspomnianych różnic. Zaproponowano możliwość łączenia danych pochodzących z oceny niezawodności z danymi degradacyjnymi oraz danymi z reprofilacji. Przeprowadzone badania pozwalają wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze, krzywa wykładnicza degradacji oraz zadane warunki pracy można wykorzystać w celu przeprowadzenia badań niezawodności z użyciem modelu Weibulla z efektami losowymi (tzw. "frailty model"); po drugie, główną przyczyną zlecania reprofilacji kół jest zmęczenie toczne (RCF); po trzecie, analiza parametrów reprofilacji pozwala na monitorowanie i badanie zarówno szybkości zużycia kół, jak i ubytku materiału podczas reprofilacji, co może mieć zastosowanie w optymalizacji czynności obsługowych.

Analiza wrażliwości wskaźnika niezawodności w zakresie dokładności indeksowania głowicy narzędziowej z napędzanymi narzędziami

Głowica narzędziowa z napędzanymi narzędziami (ang. power tool turret, PTT) stanowi jedną z kluczowych części sterowanych komputerowo tokarskich i tokarsko-frezarskich centrów obróbczych CNC. Dlatego też dla poprawy niezawodności tych dwóch rodzajów obrabiarek istotne jest badanie niezawodności w zakresie dokładności indeksowania głowicy PTT oraz wrażliwości wskaźnika niezawodności. Dla celów analizy wrażliwości wskaźnika niezawodności w zakresie dokładności indeksowania głowicy PTT, omówiono błąd przesunięcia kątowego obrotowej tarczy narzędziowej w oparciu o teorię niepewności pomiaru. Proces zużycia ściernego zębów tarcz narzędziowych: stałej, obrotowej oraz uchwytowej, zamodelowano przy użyciu procesu Gamma o szacunkowych parametrach. Błąd indeksowania PTT obliczono przy zastosowaniu sieci neuronowej BP i zweryfikowano na podstawie danych doświadczalnych. Następnie wyprowadzono równanie niezawodności w zakresie dokładności indeksowania PTT oraz przeprowadzono analizę wrażliwości wskaźnika niezawodności na średnią i odchylenie standardowe zmiennych losowych lub procesów stochastycznych zużycia. Wyniki pokazały skuteczność omawianej analizy niezawodności w zakresie dokładności indeksowania PTT oraz wrażliwości wskaźnika niezawodności.

Indexing accuracy reliability sensitivity analysis of power tool turret

Power tool turret (PTT) is one of the most key parts of CNC (Computer Numerical Control) turning center and CNC turning and milling machining center. Therefore, it is very important for improving these two types of machine tools’ reliability to explore the indexing accuracy reliability of PTT and its sensitivity. To analyze the indexing accuracy reliability sensitivity of PTT, the angular displacement error of the rotating gear disc is discussed based on the measurement uncertainty theory. The tooth thickness wear process of the fixed gear disc, the rotating gear disc and the lock gear disc are modeled using Gamma process of which the parameters are estimated. The indexing error of PTT is formulated by employing the BP neural network and validated by the experiment data. Then, the indexing accuracy reliability equation of PTT is derived and its sensitivity to the mean and the standard deviation of random variables or wear stochastic processes is analyzed. The results show that the presented indexing accuracy reliability and its sensitivity of PTT are effective.

Model matematyczny opisujący przebieg zużycia frezu ślimakowego dla różnych metod podawania cieczy obróbkowej

W artykule omówiono metodę wyznaczania zależności matematycznej do obliczania wielkości starcia VBc najbardziej zużytego ostrza frezu ślimakowego. Zależność w postaci funkcji regresji wielorakiej wyznaczono metodą dołączania i odrzucania. Dane do obliczeń uzyskano przeprowadzając badania eksperymentalne frezowania stali węglowej C45 z udziałem cieczy obróbkowej podawanej w trybie obfitym oraz z minimalnym wydatkiem (MQL). W oparciu o wyznaczone równania dokonano oceny wpływu wybranych warunków obróbki na przebieg zużycia frezów ślimakowych. W końcowej części artykułu dokonano analizy uzyskanych zależności matematycznych oraz przeprowadzono ich weryfikację.

Charakterystyka zużycia i analiza uszkodzeń złącza ze stopu aluminium 6061-T6 zgrzewanego tarciowo z przemieszaniem

Praca dotyczy charakterystyki zużycia i uszkodzeń podczas zgrzewania tarciowego z przemieszaniem stopu aluminium (AA) 6061-T6 o grubości 6 mm dla zmiennych parametrów. Cztery zgrzewane próbki były wykonane z prędkością obrotową 500 obr/min, 710 obr/min, 1000 obr/min dla prędkości zgrzewania 25 mm/min i 40 mm/min. Zgrzewane próbki i materiał bazowy były poddawane zużywaniu za pomocą szlifierki w czasie 120 s. Ubytek materiału mierzono jako różnicę wagi przed i po zużywaniu. Różne rodzaje wad i pęknięć zaobserwowano na zużytej powierzchni. Wady i pęknięcia analizowano za pomocą mikroskopu polowego (FESEM). Stwierdzono, że ubytek materiału ze zgrzewanych próbek jest mniejszy w porównaniu z ubytkiem dotyczącym materiału bazowego. Zwiększa się więc odporność na zużycie po zgrzewaniu tarciowym z przemieszaniem.

Mathematical model describing the course of the process of wear of a hob cutter for various methods of cutting fluid supply

In the paper the method of determining the mathematical relationship for calculating the flank wear VBc of the most worn hob tooth is discussed. The relationship, in the form of a multiple regression function, was determined based on the acceptance and rejection method. The data for the calculations was obtained from experiments carried out for hobbing of carbon steel C45 with the use of a cutting fluid supplied in flood mode (WM) and with a minimum quantity lubrication mode (MQL). Based on the developed equations the impact of the selected machining parameters the course of the hob wear was assessed. In the final part of the paper, the obtained mathematical relationships were analysed and verified.

Strony


SELECT PUBLICATION YEAR