ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Władysław SKONECZNY

Tribologiczne właściwości ceramiczno-węglowych warstw powierzchniowych otrzymywanych w elektrolitach o różnej zawartości grafitu

W pracy przedstawiono tribologiczne właściwości kompozytowych warstw powierzchniowych tlenek glinu-grafi t. Warstwy otrzymano metodą elektrolityczną, w elektrolitach o różnym stężeniu grafi tu. Wytworzone warstwy skojarzono z tworzywem PEEK/BG w ruchu posuwisto-zwrotnym, w warunkach tarcia bezsmarowego. Przedstawiono rezultaty badań współczynnika tarcia pary ślizgowej i zużycia masowego tworzywa. Celem określenia mikrogeometrii powierzchni warstw tlenku glinu oraz warstw tlenek glinu-grafi t przeprowadzono badania struktury geometrycznej powierzchni za pomocą profi lografometru stykowego, przed i po teście tribologicznym. Zaprezentowano również obrazy struktury i morfologii powierzchni warstw tlenek glinu-grafi t oraz tworzywa PEEK/BG wykonane przy zastosowaniu elektronowej mikroskopii skaningowej.

A Tribological properties of ceramic-carbon surface layers obtained in electrolytes with a different graphite conte

The paper presents the tribological properties of composite aluminium oxide-graphite surface layers. The layers were obtained by the electrolytic method, in electrolytes with a different graphite concentration. The produced layers were coupled with a PEEK/BG material in reciprocating motion, under lubricant-free friction conditions. The results of research regarding the coeffi cient of a friction couple wear and mass wear of the material are presented. In order to determine the microgeometry of the aluminium oxide layers' surface and of aluminium oxide-graphite layers, investigation was conducted of the geometrical structure of the surface using a contact profi lographometer before and after a tribological test. Images are also presented in the paper showing the structure and surface morphology of aluminium oxide-graphite layers and the PEEK/BG material, taken using scanning electron microscopy.

Wzrost trwałości eksploatacyjnej skojarzenia tworzywo polimerowe - powłoka tlenkowa wytwarzana metodą anodowania impulsowego

W pracy przedstawiono zagadnienie modyfikacji trwałości eksploatacyjnej bezsmarowych węzłów tarcia tworzywo PEEK/BG - powłoka tlenkowa na aluminium poprzez zastosowanie anodowania impulsowego stopu aluminium EN-AW-AlMg2. Anodowanie prowadzono stosując prostokątne przebiegi prądu o zmiennej częstotliwości (3,3÷100 Hz) oraz zmiennym wypełnieniu impulsu (60÷100%). W efekcie uzyskano znaczne obniżenie zużycia tworzywa polimerowego PEEK/BG współpracującego ślizgowo, bezsmarowo z anodowymi powłokami tlenkowymi w ruchu posuwisto-zwrotnym, w warunkach odpowiadających pracy siłowników pneumatycznych. Zmniejszenie zużycia polimeru wynikało w znacznej mierze z korzystnej zmiany struktury geometrycznej powierzchni uzyskanej przez zastosowanie anodowania impulsowego.

Increase of operational durability of a plastic material-oxide coating couple as a result of the application of a pulsed anodizing process

The paper presents the problem of improving the operational durability of lubricant-free friction couples consisting of the PEEK/BG material and an oxide coating deposited on aluminium, by applying pulsed anodizing of the aluminium alloy EN-AW-AlMg2. The anodizing process was conducted using a rectangular current waveform of variable frequency (3.3÷100 Hz) and a variable duty cycle of the pulse (60÷100%). As a result, a significant reduction of wear was obtained for the polymer material, PEEK/BG, involved in a sliding, lubricant-free interaction with anodic hard coatings in a reciprocating motion, under conditions corresponding to the work of pneumatic servo-motors. The decrease in polymer wear was, in large measure, a result of an advantageous change in the geometrical surface structure achieved by applying pulsed anodizing.