ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Vojtěch Kumbár

Differences in engine oil degradation in spark-ignition and compression-ignition engine

This paper deals with differences in engine oil degradation in spark-ignition (SI) engine and compression-ignition (CI) engine. Three important physical-mechanical behaviours were observed – dynamic viscosity, kinematic viscosity, and shear stress. These behaviours of lubricant may influence reliability of entire engine. It must be monitored engine oil condition in suitable intervals. Article describes these issues for two engine oils taken from two different passenger cars – with SI engine and with CI engine. The experiments have been done using digital rotary rheometer Anton Paar DV-3P with use of standard TR8 spindle and special adapter for a small amount of sample. Service interval of change oil has been set to 15,000 km and samples of used engine oils have been taken after 1,500 km from both engines. All samples of used engine oils have been compared with new engine oils same specification – it is the best method to degradation detection. The measured values of dynamic viscosity, kinematic viscosity and shear stress have been modeled using elementary mathematical model – linear function. The absolute values of correlation coefficients, r, and coefficient of determination, R2, have been achieved very high values. The obtained mathematical models can be used to prediction of engine oil flow behaviour and can increased engine reliability.

Rozbieżna degradacja oleju silnikowego przy zastosowaniu w silniku o zapłonie wymuszonym i w silniku wysokoprężnym

Niniejszy artykuł opisuje odrębne degradacje oleju silnikowego przy zastosowaniu w silniku o zapłonie wymuszonym oraz w silniku wysokoprężnym. Analizowane zostały trzy bardzo ważne właściwości fizyczne – lepkość dynamiczna, kinematyczna oraz naprężenie ścinające. Właściwości te mogą wpływać na niezawodność całego sinika, i dla tego jest ważnym kontynualne obserwowanie stanu degradacji oleju silnikowego. W ramach niniejszego eksperymentu zostały obserwowane dwa oleje silnikowe z odmienną klasą lepkości, które zostały pobrane z dwu różnych samochodów osobowych – z silnikiem o zapłonie wymuszonym i z silnikiem wysokoprężnym. Lepkość olejów została zmierzona przy pomocy cyfrowego lepkościomierza obrotowego Anton Paar DV-3P z standardowym wrzecionem TR8 oraz z adapterem do mierzenia małych próbek. Interwał serwisowy wymiany oleju silnikowego został określony na 15000 km a poszczególne próbki były z silnika odbierane kontynualnie po 1500 km. Wszystkie próbki użytego oleju silnikowego zostały porównane z próbkami oleju nowego z tą samą specyfikacją. Metoda ta jest najbardziej przydatną do określenia stanu degradacji oleju. Zmierzone wartości lepkości dynamicznej, lepkości kinematycznej oraz naprężenie ścinającego zostały następnie podane modelowaniu przy pomocy podstawowego modelu matematycznego – funkcja liniowa. Wartości bezwzględne współczynnika korelacji, r, i współczynnika determinacji, R2, osiągały bardzo wysokich wartości. Sformowane modele matematyczne mogą służyć do predykcji zachowywania się zastosowanego oleju silnikowego przy płynięciu oraz do podwyższenia niezawodności całego silnika.

Numeryczne modelowanie ciśnienia i prędkości przepływu oleju silnikowego przez przewód rurowy w warunkach rzeczywistych

Artykuł dotyczy modelowania numerycznego stanu fizycznego cieczy płynącej w rzeczywistym środowisku rzeczywistego elementu technicznego (przewodu rurowego). W szczególności, celem pracy było określenie ciśnienia i prędkości przepływu materiału, którego właściwości zależą od temperatury, w określonych punktach przewodu rurowego dla trzech monitorowanych temperatur przepływającego czynnika. Do badań użyto trzech typów oleju silnikowego o różnej klasie lepkości. Modele numeryczne tworzono za pomocą metody elementów skończonych. Obserwacje prowadzono głównie w miejscach tuż za zakrzywieniami elementu technicznego, które są najbardziej interesujące z punktu widzenia właściwości przepływu.

Numerical modelling of pressure and velocity rates, of flowing engine oils in real pipe

The article deals with the numerical modelling of physical state flowing liquid in a real environment of real technical component (pipe). Specifically it is about to set the pressured and velocity rates along the pipe geometry in a certain places for temperature dependent material (three engine oil with different viscosity class) at three monitored temperatures of flowing medium. The numerical models were created by means finite element method. Observation focused mainly on places behind technical component geometry curvature which are from the point of view of flowing features most interesting.

Ocena zmian charakterystyk pienienia olejów silnikowych użytkowanych w warunkach jazdy miejskiej

Celem opracowania była analiza zmian charakterystyk pienienia olejów silnikowych użytkowanych w warunkach jazdy miejskiej. W związku z realizacją sformułowanego celu oznaczono skłonność do pienienia oraz trwałość piany dla 23 próbek oleju, według normy ASTM D 892. Próbki oleju pochodziły z samochodów stanowiących jednolitą flotę pod względem: marki, typu oraz warunków pracy silnika. Zależności przebiegu eksploatacyjnego badanych samochodów, z ilością i trwałością piany, w przepracowanych olejach silnikowych sprawdzono poprzez zastosowanie wykresów rozrzutu z linią regresji, współczynnikiem korelacji oraz 95%-owym przedziałem ufności. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że skłonność do tworzenia piany dla olejów świeżych charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Największą skłonność do pienienia w temp. 24°C i 93°C (Sekwencja I i II) zaobserwowano dla dwóch (z pięciu) grup olejowych. Potwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy przebiegiem badanych pojazdów a poziomami poszczególnych charakterystyk pienienia.

Evaluation of engine oil foaming tendency under urban driving conditions

The purpose of the article was to analyze the foaming tendency of engine oils used under excessive operating conditions. To achieve this end, foaming characteristics were determined for 23 oil samples in three measurement sequences. Foaming tendency was measured using the ASTM D 892 standard method, which consists in assessing foaming tendency of the liquid and foam stability. The cars used in the tests were uniform in terms of brand, type and operating conditions. The relationship between the mileage of the cars tested and the volume as well as stability of foam in used engine oils were presented using scatter plots with regression lines, correlation coefficient and 95% confidence interval. Based on the obtained results it was found that foaming tendency for new oils is characterized by high variability. The strongest foaming tendency at 24°C and 93°C (Sequence I and II) was observed for two out of five oil groups. Statistically significant differences were found between mileage and foaming tendency/foam stability for individual oils tested.


SELECT PUBLICATION YEAR