ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Tomasz Knefel

Ocena techniczna wtryskiwaczy Common Rail na podstawie doświadczalnych badań przelewów

Większość aktualnie produkowanych silników o zapłonie samoczynnym do napędu samochodów osobowych jest wyposażona w układy zasilania typu Common Rail. W dużej liczbie stosowane są wtryskiwacze z elektromagnetycznym zaworem. W artykule przedstawiono ocenę różnic w dawkowaniu realizowanym przez wtryskiwacze różnych generacji oraz oszacowano ilości paliwa niezbędne do uruchomienia wtryskiwaczy. Określono udział przelewu w dawce wtryskiwanego paliwa. Wprowadzono pojęcie wskaźnika sprawności, jako wielkości umożliwiającej ocenę ilości rozprężanego paliwa. Przedstawiono jednostkowe przelewy i różnice w jednostkowych przelewach zarówno dla sprawnych wtryskiwaczy, jak i niesprawnego. Wyznaczono przecieki dla elementów I generacji. Zaproponowano metodykę postępowania przy ocenie stanu technicznego wtryskiwaczy po pewnym okresie eksploatacji.

Technical assessment of Common Rail injectors on the groundof overflow bench tests

The majority of actually produced Diesel engines operated as power units in passenger cars are equipped with injection systems of Common Rail type. Injectors with solenoid valve are implemented to a large extent of these engines. In the paper is discussed an assessment of differences in fuel dosing accomplished by injectors of various generations and are estimated quantities of fuel needed to actuate operation of the injectors. It has been specified a share of overflow volume in dose of injected fuel. One introduced also an index of efficiency, as a quantity to evaluate amount of decompressed fuel. Elementary overflows and differences in the elementary overflows are presented, both in case of efficient and inefficient injectors. There are evaluated leaks for elements from the 1st generation. It has been proposed a methodology of proceeding to assess technical conditions of the injectors after some time of operation.

Modelowa analiza parametrów procesu wtrysku w układzie zasilania typu common rail

W pracy przedstawiono uproszczony model zasobnikowego układu zasilania w paliwo silnika o zapłonie samoczynnym. W rozważaniach nie uwzględniono przewodów wysokiego ciśnienia, a do symulacji pracy wtryskiwaczy opracowano empiryczny podmodel. Przedstawiono podstawowe równania modelu. Zjawiska zostały opisane układem 17 równań różniczkowych zwyczajnych, pierwszego rzędu. W pracy również zawarto ocenę wpływu parametrów geometrycznych zasobnika na proces wtrysku. Ocenę przeprowadzono za pomocą programu obliczającego proces wtrysku, wykorzystującego model rozważanego układu wtryskowego. Zaproponowano sposób wstępnego doboru parametrów geometrycznych zasobnika.

Model-based analysis of injection process parameters in a common rail fuel supply system

In this work, a simplified model of a rail-based fuel supply system in a compression ignition engine is presented. High pressure hoses were not taken into consideration and an empirical model was developed to simulate the injectors. The basic equations of the model are presented. Phenomena were described by 17 first-order ordinary differential equations. This work also contains an evaluation of the impact of the rail’s geometrical parameters on the injection process. The evaluation was carried out via a program calculating the injection process, using a balance model of the injection system. A method for making preliminary decisions on the geometrical parameters of the rail is proposed.

 


SELECT PUBLICATION YEAR