ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Suchang GUO

Analiza rekompensaty za zasoby gridowe w środowisku prorynkowym

Recently, market-oriented grid resource management has been proposed to cope with the scarceness of grid resources in grid systems. In the market-oriented environment, grid users should pay resource owners a sum of money for resources consumed. However, the contribution of resources owners is not only offering resources for grid applications, but also for the loss of local task execution for the sake of grid task complement punctually. There is little research to address the problem of compensation for opportunities lose of local task in grid resources. As a result, resource owners may be reluctant to join the grid unless some compensation is paid. In this paper, based on the analysis of the expected income of two priority strategies in grid resources, the minimal compensation which grid users should pay to resources owners is determined using the concept of opportunity cost and a variable price model is presented to ensure a fair market environment. To calculate minimal compensation, an evaluation approach based on Monte Carlo simulation is given and the minimal compensation can be determined according to the characteristics of the grid resource and the deadline of the grid task. Based on the simulation results, the infl uence factors of minimal compensation are studied using a numerical example. The proposed price model can provide an incentive for resource owners and attract more and more resources in the Internet to participate in the grid.

Analysis of grid resource compensation in market-oriented environment

Ostatnio ideę prorynkowego zarządzania zasobami gridowymi proponuje się jako sposób na uporanie się z niedostatkiem zasobów gridowych w systemach sieci typu grid. W środowisku prorynkowym, użytkownicy sieci grid powinni płacić właścicielom zasobów pewną sumę pieniędzy za wykorzystane zasoby. Jednakże, należy pamiętać, że właściciele zasobów nie tylko oferują zasoby dla aplikacji gridowych, ale również muszą rezygnować z wykonania lokalnych zadań na rzecz terminowego dostarczenia zasobów do wykonania zadania gridowego. Istnieje niewiele badań zajmujących się problemem rekompensaty za utratę korzyści z zadania lokalnego na zasobach gridowych. W związku z istnieniem tego problemu posiadacze zasobów mogą nie chcieć przyłączać się do sieci gridowej, o ile nie otrzymają pewnej rekompensaty. W niniejszym artykule wyznaczono minimalną rekompensatę, jaką użytkownicy sieci gridowej winni płacić posiadaczom zasobów. Obliczeń dokonano w oparciu o analizę oczekiwanego dochodu w odniesieniu do dwóch strategii szeregowania zadań w zasobach gridowych oraz wykorzystując pojęcie kosztu alternatywnego (opportunity cost). Aby zagwarantować uczciwe warunki rynkowe, przedstawiono również model zmiennej ceny (variable price model). Do obliczenia rekompensaty minimalnej wykorzystano podejście oparte na symulacji Monte Carlo. Rekompensatę minimalną wyznacza się kierując się charakterystykami zasobu gridowego i terminem wykonania zadania gridowego. W oparciu o wyniki symulacji, przeanalizowano czynniki wpływające na rekompensatę minimalną wykorzystując przykład numeryczny. Proponowany model cenowy może stać się motywacją dla posiadaczy zasobów przyciągając coraz więcej zasobów internetowych do uczestnictwa w sieciach gridowych.