ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Srđan Bošnjak

Analiza pęknięć koła pasowego układu wciągarki Wysięgnika koła czerpakowego

Artykuł przedstawia wyniki analizy pęknięć koła pasowego. Badania doświadczalne potwierdziły, że skład chemiczny oraz podstawowe właściwości mechaniczne materiału, z którego zostało wykonane koło pasowe, za wyjątkiem energii udaru w temperaturze –20°C, były zgodne z odpowiednią normą. Wartość energii udaru w temperaturze –20°C była o ≈45% niższa od wartości zalecanej, co ma znaczący wpływ na występowanie pękania kruchego, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę fakt, że koparki kołowe są przeznaczone do pracy w niskich temperaturach. Badania metalograficzne oraz badania magnetyczno-proszkowe wykazały, że pęknięcie pierwotne w połączeniu spawanym pojawiło się już w fazie produkcji koła pasowego. Charakterystyczne poziomy cyklu obciążenia liny uzyskano stosując własne oprogramowanie, które uwzględnia dynamiczne oddziaływanie odporności na urabianie. Wyniki MES pokazały, że w przypadku obciążeń reprezentatywnych, wartości średniego naprężenia w funkcji naprężenia zmiennego w strefie krytycznej koła pasowego były znacznie niższe niż wartości graniczne wyznaczone na podstawie zmodyfikowanego wykresu Goodmana. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że pęknięcie koła pasowego powstało wskutek wad produkcyjnych.

Fracture analysis of the pulley of a bucket wheel boom hoist system

This paper presents the results of the pulley fracture analysis. Experimental investigations confirmed that the chemical composition and basic mechanical properties of the pulley material, except the impact energy at a temperature of –20°C, meet the requirements of the corresponding standard. The impact energy value at the temperature of –20°C is for ≈45% lower than the prescribed value which has considerable influence on the appearance of the brittle fracture, especially having in mind the fact that the bucket wheel excavators operate at low temperatures. Metallographic examinations as well as magnetic particle inspections indicated that initial cracks in the welded joints occurred during the manufacture of the pulleys. Characteristic levels of the rope load cycle are obtained by using in-house software which includes the dynamic effects of the resistance-to-excavation. The FEA results pointed out that in the representative load cases the combinations of the mean stress and the alternating stress in the pulley critical zone lie considerably below the limit line of the modified Goodman’s diagram. The conclusion, based on the presented results, is that the fracture of the pulley appeared as the result of the ‘manufacturing-in’ defects.

Równowaga statyczna nadwozia obrotowego koparki kołowej: od modelu "a priori" do modelu "a posteriori"

Złożoność problematyki stabilizacji nadwozia obrotowego (slewing superstructure, SS) wynika ze zmienności jego konfiguracji geometrycznej, złożoności warunków pracy oraz wielu ograniczeń możliwego zbioru rozwiązań. Ponieważ istniejąca literatura nie opisuje w pełni procedury przeprowadzania dowodu na równowagę statyczną, niniejsza praca stanowi pierwszą próbę opracowania takiej procedury. Głównym wkładem niniejszego artykułu jest klasyfikacja modeli nadwozia obrotowego na dwie grupy: model "a priori" (zaprojektowany obraz SS) i model "a posteriori" (rzeczywisty obraz SS). W artykule przedstawiono podstawowe etapy metody opracowywania modelu "a posteriori". Walidacji modelu obliczeniowego "a priori" i jego transformacji do modelu obliczeniowego "a posteriori" dokonano na podstawie wyników ważenia. Dla obydwu analizowanych modeli wykonano obliczenia podstawowych parametrów nadwozia koparki kołowej przy użyciu oprogramowania własnego. Modele "a posteriori" zapewniają niezawodne obliczenia równowagi statycznej SS i mogą być stosowane nie tylko do sprawdzania równowagi statycznej maszyny jako całości, ale również do analizy obciążenia podzespołów i elementów koparki kołowej oraz powiązanych maszyn górniczych, takich jak zwałowarki. Poza tym wspomniane wcześniej modele mają ogromne znaczenie dla skutecznej i niezawodnej eksploatacji i konserwacji maszyn, ponieważ stanowią podstawę do regulacji i kontroli granicznych wartości sił liny wciągarki, okresowej kontroli masy i położenia środka ciężkości, jak również możliwej rekonstrukcji, którą przeprowadza się w celu lepszego dostosowania maszyny do warunków pracy.

From ‘a priori’ to ‘a posteriori’ static stability of the slewing superstructure of a bucket wheel excavator

The complexity of the slewing superstructure (SS) balancing problem derives from the changeability of its geometric configuration, the complexity of working conditions as well as multiple limitations of the possible set of solutions. Having in mind the fact that the existing reference literature does not fully specify the procedure of static stability proof, the aforementioned procedure is presented in detail for the first time in this paper. A major contribution is represented in the classification of the slewing superstructure models into two groups which were named: the ‘a priori’ model (designed image of the SS) and the ‘a posteriori’ model (actual image of the SS). The fundamental stages of the ‘a posteriori’ model development method are presented in the paper. The transformation and validation of the calculation model ‘a priori’ to the calculation model ‘a posteriori’ was conducted on the basis of weighing results. A calculation of the basic parameters of the bucket wheel excavator (BWE) superstructure was conducted for both analyzed models by using the in-house developed software. The ‘a posteriori’ models provide a reliable calculation of the SS static stability and may be used not only for static stability proof of the machine as a whole, but also for load analysis of substructures and elements of BWE and related surface mining machines, such as spreaders. Besides that, the previously mentioned models are of extreme importance for a successful and reliable exploitation and maintenence of the machine since they present the basis for adjustment and control of limiting winch rope forces values, periodic control of mass and center of gravity position, as well as for a possible reconstruction which would be conducted in order to realize better customization of the machine versus operating conditions.

Bucket wheel excavators with a kinematic breakdown system: Identification and monitoring of the basic parameters of static stability of the slewing superstructure

Identification of the basic parameters of static stability (BPSS) of the slewing superstructure is the key step in solving the problem of its static stability, as well as static stability of the entire bucket wheel excavator (BWE). Specificity of the slewing superstructure examined in this paper lies in the kinematic breakdown system (KBS) which prevents the loss of static stability on the counterweight side. Development of a unique method for the formation and two-step validation of the calculation models for this particular design concept was the main objective of the presented research. A two-step validation of the analytical models is conducted based on the experimental results. As the outcome, the final calculation model formed in such manner represents an accurate basis both for the proof of static stability and for the monitoring of the BPSS during exploitation. By comparing the results of the control weighing and the referent values of the final calculation model it was concluded that the existing double-walled bucket wheel represents a 'weak point' of the considered BWE.


SELECT PUBLICATION YEAR