ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


series-parallel systems

Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems

To reduce the maintenance cost and improve the effectiveness of the maintenance activities in series-parallel systems, a preventive maintenance (PM) decision model for series-parallel systems subject to reliability was developed. This model considered the effect of failure maintenance on PM cycle and the restriction of system reliability in maintenance decision making, thus can help decision-maker to arrange appropriate and effective maintenance activities. Finally, an example was given to validate the proposed model.

Zastosowanie algorytmu genetycznego do rozwiązywania zadań niezawodnościowych dotyczących wielokryterialnych systemów szeregowo-równoległych

Ponieważ znalezienie odpowiedniego rozwiązania zadania optymalizacji niezawodnościowej przy wykorzystaniu metod programowania matematycznego uznaje się za trudne, coraz częściej stosuje się do tego celu metody heurystyczne. Algorytm genetyczny do optymalizacji wielokryterialnej (Multiobjective Genetic Algorithm, MGA) jest jedną z metod heurystycznych, stworzoną w celu znajdowania rozwiązań dla systemów szeregowo-równoległych, pozwalającą na uzyskanie maksymalnej niezawodności oraz minimalnych kosztów i ciężaru na poziomie systemu. Zadania takie występują powszechnie w dziedzinie projektowania i konstrukcji systemów mechanicznych i elektrycznych. Wykazano, że MGA pozwala uzyskać odpowiednie rozwiązania tego typu zadań uwzględniając przy tym funkcje celu, takie jak niezawodność, koszty i ciężar. W niniejszej pracy przedstawiono połączenie metody wyszukiwania probabilistycznego oraz jednej z metod rozwiązywania problemów decyzyjnych o nazwie TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). MGA pozwala uzyskać odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne dając przy tym znaczną oszczędność czasu w porównaniu z niektórymi innymi metodami. Jednocześnie potraktowanie kosztów i ciężaru jako funkcji celu daje lepsze wyniki w porównaniu do metody wykorzystującej algorytm genetyczny, w której koszty i ciężar rozpatrywane są jako ograniczenia.

An application of genetic algorithm toward solving the reliability problem of multiobjective series-parallel systems

Since developing an appropriate solution for reliability optimization problem with mathematical programming methods has been considered as difficult techniques, the heuristic approaches increasingly has been applied. Multiobjectve Genetic Algorithm (MGA) has been among heuristic methods that was developed to find solutions for series-parallel systems to obtain maximum reliability, and minimum cost and weight at the system level. These are very common problems in engineering design such as mechanical and electrical systems. It has been shown that the Multiobjectve Genetic Algorithm offers proper results to these problems while it respects to the several objective functions such as reliability, cost and weight. This paper presents the combination of probabilistic search, and one of the decision making methods called Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). The Multiobjectve Genetic Algorithm, allows us to achieve a proper design solution while it saves a considerable time compared with some other approaches. At the same time as the reliability, cost and weight were chosen as objective functions, the results obtained by this method showed an overall improvement in comparison to the existing GA method considering cost and weight as constraints.

Optymalna strategia utrzymania ruchu dla seryjnego systemu produkcji złożonego z dwóch podsystemów wieloskładnikowych oraz buforu pośredniego

W systemach produkcyjnych często stosuje się bufory pośrednie w celu zmniejszenia wpływu awarii i konserwacji podsystemów na system produkcji. Jednocześnie, oddziaływanie buforów pośrednich utrudnia modelowanie procesu degradacji systemu. Istnieją badania dotyczące oceny funkcjonowania i optymalizacji utrzymania systemów produkcyjnych wykorzystujących bufory pośrednie przy założeniu wcześniej określonej struktury strategii utrzymania ruchy. Jednak tylko nieliczne prace zwracają uwagę na własności optymalnej struktury strategii utrzymania ruchu. W przedstawionej pracy opracowano opartą na procesie decyzyjnym Markowa metodę określania optymalnej strategii utrzymania ruchu dla układu szeregowo-równoległego z dwoma podsystemami wieloskładnikowymi oraz buforem pośrednim. Przeanalizowano strukturę otrzymanej optymalnej strategii utrzymania i wykazano, że struktury takiej nie można zamodelować przy użyciu ograniczonej liczby parametrów. Jednak odkryto pewne przydatne właściwości struktury strategii, które mogą ułatwić optymalizację utrzymania ruchu. Innym interesującym odkryciem było to, że duża pojemność bufora nie zawsze daje wysoką średnią przychodów mimo iż koszty przechowywania obiektu w buforze są znacznie mniejsze niż przychody z produkcji w przeliczeniu na jeden obiekt.

Optimal maintenance of a series production system with two multi-component subsystems and an intermediate buffer

Intermediate buffers often exist in practical production systems to reduce the influence of the breakdown and maintenance ef subsystems on system production. At the same time, the effects of intermediate buffers also make the degradation process of the system more difficult to model. Some existing papers investigate the performance evaluation and maintenance optimisation of a production system with intermediate buffers under a predetermined maintenance strategy structure. However, only few papers pay attention to the property of the optimal maintenance strategy structure. This paper develops a method based on the Markov decision process to identify the optimal maintenance strategy for a series-parallel system with two multi-component subsystems and an intermediate buffer. The structure of the obtained optimal maintenance strategy is analysed, which shows that the optimal strategy structure cannot be modelled by a limited number of parameters. However, some useful properties of the strategy structure are obtained, which can simplify the maintenance optimisation. Another interesting finding is that a large buffer capacity cannot always bring about high average revenue even through the cost of holding an item in the buffer is much smaller than the production revenue per item.