ISSN 1507-2711
Our IF is 0,505

Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)       Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin      Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

Submission On-Line

Publisher:
Polish Maintenance Society (Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation of National Maintenance Societies

Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e., Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability.

 

 

MOST CITED

Update: 2014-08-25

Title: RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
Author(s): Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 2(42)/2009  Pages: 4-7  Published: 2009
Times Cited: 17 (from All Databases)
Title: AN ANALYSIS OF DEGRADATION OF VEHICLES IN OPERATION
Author(s): Ryszard MICHALSKI, Sławomir WIERZBICKI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 1(37)/2008  Pages: 30-32  Published: 2008

Times Cited: 10 (from All Databases)
Title: EFFICIENT RELIABILITY ANALYSIS OF SYSTEMS WITH FUNCTIONAL DEPENDENCE LOOPS
Author(s):
Liudong XING, Joanne Bechta DUGAN, Brock A. MORRISSETTE
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 3(43)/2009  Pages: 65-69  Published: 2009

Times Cited: 9 (from All Databases)

Title: PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
Author(s): Grzegorz KRÓLCZYK, Maksymilian GAJEK, Stanisław LEGUTKO

Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: Vol. 15, No. 1, 2013 Pages: 62-65  Published: 2013
Times Cited: 8 (from All Databases)

Title: A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
Author(s):
Yan-Feng LI, Hong-Zhong HUANG, Yu LIU, Ningcong XIAO, Haiqing LI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: Vol. 14, No. 3, 2012 Pages: 208-214  Published: 2012
Times Cited: 8 (from All Databases)

 

Visits since
10th May 2002

PageRank

Ryszard Walczak

Application of thermography in different branches of science and technology

In this paper the theory of radiation temperature measurement has been discussed. The principle of operation of thermographic system AGEMA 880LWB working in the range 8-13 fim has been presented. Several years a/experiences with this system were the base for presenting some applications of thermography in different branches of science and technology.

Zastosowanie termografii w rożnych dziedzinach nauki i techniki

W artykule omówiono podstawy teoretyczne pomiaru temperatury radiacyjnej. Przedstawiono również zasadę działania systemu termograficznego AGEMA 880 LWB pracującego w zakresie 8-13 urn. Na podstawie kilkunastoletnich doświadczeń w pracy z tym systemem zaprezentowano kilka aplikacji termografii w różnych dziedzinach nauki i techniki.

The investigation and modelling of mass and energy transfer in agrophysics

In this paper, a definition of agrophysics and its rese-arch metodology arę presented. The main topic of this paper is description and modeling of thermodynamic processes of mass and energy transport in the soil-plant-atmosphere system and agricultural materials. The problems of construction and verification of phy-sical-methematical models of mass and energy transport are discussed considering the examples of the models of water and heat transport in the soil, as en element of the soil-plant-atmosphere system.

Badanie i modelowanie przenoszenia masy i energii w agrofizyce

W artykule przedstawiono zakres badań agrofizycz-nych i charakterystyczne cechy jej warsztatu naukowego. Szczególną uwagę powięcono opisowi i modelowaniu termodynamicznych procesów transportu masy i energii w systemie gleba-rolina-atmos-fera oraz materiałach rolniczych. Problem tworzenia i weryfikacji fizyczno-matematycznych modeli transportu wody i ciepła w glebie, jako elementu systemu gleba-rolina-atmosfera.