ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Rui Xue

Hybrydowa diagnostyka uszkodzeń zwrotnic kolejowych w oparciu o segmentację krzywych prądowych

Zwrotnice stanowią jeden z najważniejszych elementów infrastruktury systemów sygnalizacji kolejowej i mają znaczący wpływ na wydajność i bezpieczeństwo eksploatacji pociągów. Obecnie, identyfikacja awarii zwrotnic zależy głównie od doświadczenia personelu kolejowego i opiera się na stosowaniu prostych metod progowania. Jednakże te elementarne metody są wysoce niedokładne i często skutkują fałszywymi alarmami lub brakiem alarmu. Niniejszy artykuł ma na celu opracowanie hybrydowej metody diagnostyki błędów (HFD) dla zwrotnic kolejowych. Metoda ta jest inteligentną metodą diagnostyczną, która wykorzystuje wykresy przebiegu prądowego zebrane przez mikrokomputerowe systemy monitorowania. Najpierw krzywe prądowe działania zwrotnicy dzieli się na trzy segmenty w oparciu o trzy procesy mechaniczne, które zachodzą podczas jej działania. Następnie, spośród krzywych opisujących działanie bezusterkowe, wybiera się przebieg standardowy, a w dalszej kolejności ustala się, z wykorzystaniem mikrokomputerowego systemu monitorowania, najczęściej występujące, typowe błędy działania zwrotnicy. Wreszcie, do identyfikacji krzywych błędów stosuje się schemat kwartylowy oraz metodę derivative dynamic time warping wykorzystującą pochodne do klasyfikacji szeregów czasowych. Eksperyment oparty na krzywych prądowych zebranych przez Guangzhou Railway Bureau w Chinach pokazuje, że metoda HFD jest wyjątkowo dokładna i skutkuje niską liczbą fałszywych i brakujących alarmów. HFD daje lepsze wyniki niż szeroko stosowane do diagnozowania błędów metody maszyny wektorów nośnych (SVM) i dynamic time warping (DTW).

Hybrid fault diagnosis of railway switches based on the segmentation of monitoring curves

Switches are one of the most important pieces of infrastructure in railway signal systems, and they significantly influence the efficiency and safety of train operation. Currently, the identification of switch failures mainly depends on the experience of railway staff and the use of simple thresholding methods. However, these basic methods are highly inaccurate and frequently result in false and missing alarms. This paper aims to develop a hybrid fault diagnosis (HFD) method for railway switches. The method is an intelligent diagnosis method that uses massive current curves collected by microcomputer monitoring systems. We first divide the switch operation current curves into three segments based on the three mechanical processes that occur during switch operation. Then, a standard curve is selected from the fault-free curves, and common typical faults are ascertained through a microcomputer monitoring system. Finally, derivative dynamic time warping and a quartile scheme are employed to identify fault curves. An experiment based on current curves collected from the Guangzhou Railway Bureau in China demonstrates that the HFD method is extremely accurate and has low false and missing alarm rates. HFD performs better than the studied support vector machine (SVM) and dynamic time warping (DTW) methods, which are widely used for fault diagnosis.


SELECT PUBLICATION YEAR