ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


risk analysis

Wybrane metody tworzenia strategii zrównoważonego transportu miejskiego

W artykule przedstawione systemowe podejście przy tworzeniu strategii zrównoważonego transportu miejskiego. Koncepcja ogólna tworzenia strategii jest w dalszych częściach artykułu uszczegółowiona o proponowane metodyki należące do dziedzin: ekonomii i zarządzania. Szczególną uwagę poświęcono wybranym metodom teorii ryzyka projektów inwestycyjnych oraz na zastosowanie prostych metod prognostycznych.

Wybrane metody tworzenia strategii zrównoważonego transportu miejskiego

The problem of sustainable development is approached systematically. To produce an integrated environment and transport strategy, it is essential to apply various concepts and methodologies, especially those related to economy and management. Particular attention is paid to methods for investment project risk analysis as well as simple forecast methods.

Ustalanie optymalnej częstotliwości przeglądów obiektów technicznych w oparciu o zasady oceny ryzyka

Risk Based Maintenance (RBI), to metody planowania inspekcji obiektów, w tym ustalania priorytetów i zarządzania czynnościami obsługowymi, wykorzystujące zasady oceny ryzyka. Pozwalają one na taką alokację zasobów, która zapewnia wyższy poziom zabezpieczenia obiektów technicznych obarczonych wyższym ryzykiem. Głównym celem RBI jest zwiększenie dostępności sprzętu przy jednoczesnym zwiększeniu lub utrzymaniu akceptowalnego poziomu ryzyka. W artykule omówiono pojęcie ryzyka i zasady analizy ryzyka oraz metodologię RBI, a także przedstawiono metodę pozwalającą na określenie optymalnej częstotliwości przeglądów obiektów technicznych na podstawie potencjalnego ryzyka, a przede wszystkim ilościowo określonego prawdopodobieństwa uszkodzenia. Podejście to wykorzystuje niektóre założenia stosowane w ustrukturyzowanym procesie podejmowania decyzji. Zaproponowana metodologia pozwala na optymalizację długości okresów między przeglądami,dając możliwość określenia czasu wykonania pierwszego oraz kolejnych przeglądów. Zastosowanie proponowanej metodologii zilustrowano przykładem numerycznym.

Establishment of optimal physical assets inspection frequency based on risk principles

Risk Based Inspection (RBI) is a risk methodology used as the basis for prioritizing and managing the efforts for an inspection program allowing the allocation of resources to provide a higher level of coverage on physical assets with higher risk. The main goal of RBI is to increase equipment availability while improving or maintaining the accepted level of risk. This paper presents the concept of risk, risk analysis and RBI methodology and shows an approach to determine the optimal inspection frequency for physical assets based on the potential risk and mainly on the quantification of the probability of failure. It makes use of some assumptions in a structured decision making process. The proposed methodology allows an optimization of inspection intervals deciding when the first inspection must be performed as well as the subsequent intervals of inspection. A demonstrative example is also presented to illustrate the application of the proposed methodology.

Analiza niezawodności elementu struktury nośnej samolotu PZL-130 Orlik TC-II w rzeczywistych warunkach eksploatacji

Tematem publikacji jest przedstawienie opracowanej metody oceny niezawodności struktury nośnej statków powietrznych. Wykorzystując opisane modele matematyczne stworzono autorskie oprogramowanie komputerowe Aircraft Structural Reliability Assessment (AStRAss), implementujące opracowany model w celu obliczenia niezawodności struktury nośnej statków powietrznych. W niniejszej pracy określono chwilową intensywność uszkodzeń w wybranym miejscu struktury samolotu PZL-130 TC II Orlik dla rzeczywistych warunków eksploatacji. Dla wybranego punktu kontrolnego przedstawiono w pracy również analizę wrażliwości wyników na zmiany istotnych parametrów wejściowych.

Reliability analysis of the PZL-130 Orlik TC-II aircr aft structural component under real operating conditions

The theme of the paper is to present development of new methods for assessing the reliability of the aircraft structure. Based on the described mathematical models , the author developed the “Aircraft Structural Reliability Assessment” (AStRAss) computer software, which implements the realized mathematical model. The aim of the software is calculation of aircraft structure reliability. In this contribution the failure rate of the selected location within the structure of the PZL-130 Orlik TC-II under real operating conditions were calculated. For the chosen control point within the structure the sensitivity of failure rate to the input data was investigated.

A fault tree-based approach for aviation risk analysis considering mental workload overload

Many lives and aircrafts have been lost due to human errors associated with mental workload overload (MWLOL). Human errors are successfully considered in existing Fault Tree Analysis (FTA) methods. However, MWLOL is considered through Performance Shaping Factors indirectly and its information is hidden in FT construction, which is not conducive to analyze the root causes of human errors and risks. To overcome this difficulty, we develop a risk analysis method where Multiple Resources Model (MRM) is incorporated into FTA methods. MRM analyzes mental workload by estimating the resources used during performing concurrent tasks, probably including abnormal situation handling tasks introduced by basic events in FT. Such basic events may cause MWLOL and then trigger corresponding human error events. A MWLOL gate is proposed to describe MWLOL explicitly and add these new relationships to traditional FT. This new method extends previous FTA methods and provides a more in-depth risk analysis. An accident, a helicopter crash in Maryland, is analyzed by the proposed method.

Steam turbine maintenance planning based on forecasting of life consumption processes and risk analysis

Flexible operation of coal-fired power plants contributes to the intensification of the life consumption processes, which is a serious problem especially in the case of units with a long in-service time. In steam turbine rotors, the crack propagation rate and material wear caused by low-cycle fatigue increase. The aim of the research is an attempt to forecast the development of these processes and to estimate the probability of critical elements damage, such as the high-pressure and intermediate-pressure rotors. In the stress state analyses, the finite element method (FEM) is used, the Monte Carlo method and the second order reliability method (SORM) is apply to calculate the probability of failure. It is proposed to use risk analysis to plan preventive maintenance of the turbine. The optimal intervals for carrying out diagnostic tests and prophylactic repairs is determined for various operating scenarios and various failure scenarios. This enables a reduction of the costs while ensuring the safety of the turbine's operation.


SELECT PUBLICATION YEAR