ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


przeglądy

Oparta na przeglądach polityka losowej konserwacji zapobiegawczej systemu wieloelementowego z wykorzystaniem symulacji

W dzisiejszej sytuacji globalnej, w której przedsiębiorstwa o wysokim stopniu konkurencyjności wymagają efektywnego obniżania kosztów produkcji, poprawy jakości produktów oraz zwiększania lojalności klientów, konserwacja ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tych celów poprzez redukcję nieplanowanych przestojów, oraz zmniejszenie konieczności usuwania usterek produktów a także obniżanie kosztów. W tym sensie, wykorzystanie modeli reprezentujących tego typu systemy i ułatwiające menedżerom podejmowanie decyzji , ma kluczowe znaczenie dla firm. W tej pracy zaproponowano model konserwacji zapobiegawczej dla wieloelementowego systemu o różnych mechanizmach uszkodzeń. Biorąc pod uwagę, że celem jest optymalizacja liczby i czasu trwania zabiegów konserwacyjnych dokonywanych w systemie, przeprowadzane są okresowe przeglądy mające na celu zminimalizowanie oczekiwanych kosztów utrzymania. Optymalizację przeprowadzono za pomocą symulacji, która okazała się zadowalająca, ponieważ zmienne decyzyjne modelu zachowywały się odpowiednio przy wykorzystaniu ich w kontekście omawianego studium przypadku. Dodatkowo, zmienne te przybierały różne wartości dla czterech różnych scenariuszy: pierwotnego modelu proponowanej polityki konserwacyjnej i trzech wariantów, w których uwzględniono koszty pracy systemu w stanie awaryjnym.

Random preventive maintenance policy based on inspection for a multicomponent system using simulation

In today's global situation where highly competitive companies demand production efficiently to reduce costs, increase product quality, and customer loyalty, maintenance becomes crucial to achieve this goal by reducing unplanned downtime, reworking of products, and costs. In this sense, the use of models that can represent this type of system, and help managers make decisions more easily, are of vital importance for companies. Thus, a preventive maintenance model for a multicomponent system with different failure mechanisms is proposed in this work. Considering that the objective is to optimize the number and the time of maintenance interventions, that will be done in the system, periodic inspections are carried out in order to minimize the expected costs of maintenance. The optimization was performed with simulation, which proved to be satisfactory, since the decision variables of the model behaved adequately when utilized within the context of an applied case study. In addition, these variables had different performances when analyzed in four different scenarios: the original model of the proposed policy, and three variations attributing costs of penalties.