ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


productivity

Spindle – system sztywności wrzeciona SBL 500 CNC

Obrotowy wrzeciennik (SH) obrabiarek odgrywa główną rolę w uzyskiwaniu wymaganej dokładności eksploatacyjnej i wydajności produkcji. Radialne łożyska kulkowe z kątowym kontaktem są obecnie coraz częściej stosowane w oprzyrządowaniu. Analiza systemu sztywności wrzeciennika - Spindle (SHS) jest bardzo złożona i skomplikowana. Kompleksowa analiza wymaga głębokiej wiedzy z matematyki, mechaniki, części maszyn, elastochydrodynamiki, techniki ruchu obrotowego i umiejętności programowania. Moduł programowy (SW) - Headstock Spindle - został zweryfikowany na Wydziale Inżynierii Produkcji przy projektowaniu precyzyjnego wrzeciona tokarki SBL 500 CNC.

Spindle - housing system SBL 500 CNC

Spindle Headstock (SH) of the machine tools play a major role in the fulfilling the required working accuracy and productivity. Radial ball bearings with angular contact are still more and more applied in an arrangement. The Spindle - housing system (SHS) complex analysis is very difficult and complicate. The analysis requires deep knowledge from mathematic, mechanics, machine parts, elastohydrodynamic theory, rolling housing technique and also programming skill. Software package (SW) - Spindle Headstock, Rel. 2.8 - carried out at the Department of Production Engineering has been applied for designing of the precise accuracy running spindle onto the lathe SBL 500 CNC (Fig. 6).

Poprawa produktywności i niezawodności toczenia stopu Inconel 718 – studium przypadku

Artykuł opisuje badania obróbki wykończeniowej toczeniem stopu Inconel 718, mające na celu optymalizację parametrów skrawania z uwzględnieniem maksymalizacji objętościowej wydajności obróbki, jako kryterium optymalizacyjnego. Proponowana procedura uwzględnia wymagane w procesie ograniczenia dotyczące wartości parametru chropowatości obrabianej powierzchni, siły skrawania oraz maksymalnej temperatury w strefie skrawania. Procedura optymalizacyjna zawiera wstępne testy mające na celu ustalenie w lokalnych warunkach obróbki użytecznego zakresu parametrów skrawania (posuwu i głębokości skrawania) dla otrzymania korzystnej postaci wiórów. Wykonane pomiary mikrotwardości w strefie skrawania umożliwiły określenie wielkości strefy zgniotu warstwy wierzchniej, co z kolei pozwoliło na zdefiniowanie minimalnej wartości posuwu. Procedurę optymalizacyjną zweryfikowano na przykładzie obróbki wybranej powierzchni elementu silnika lotniczego. Osiągnięto znaczną poprawę produktywności i niezawodności procesu obróbki.

Productivity and reliability improvement in turning Inconel 718 alloy – case study

The paper presents an investigation of Inconel 718 alloy finishing turning, using a procedure that allows the optimal cutting data to be found with a maximization of the metal removal rate as the optimization criterion. The optimization procedure does not allow the required values of the chosen surface roughness indicator, cutting force and cutting tool wedge temperature to be exceeded at the same time. The optimization procedure includes the preliminary cutting tests for establishing the range of cutting data (feed and depth of cut) for the correct chip breaking as well as research concerning micro-hardness measurements which enables the cold work zone to be determined and the minimal value of the feed to be defined. The functionality of the algorithm was verified by using the improvement in machining productivity and reliability of an aircraft engine element as an example.

Metoda analizy produktywności z innowacyjnym modelem potencjału roboczego obiektu w ciele ( C ) dla nowego podziału zasobów na inherentne i nieinherentne

Celem artykułu jest opracowanie nowej metody analizy, szacowania i optymalnego doboru ilościowego zasobów (inherentnych i nieinherentnych) w planowaniu efektu produktowego w określonych warunkach środowiskowych. Realizacja celu wymagała iteracyjnego podejścia przy budowie modelu matematycznego i analizie możliwych jego zastosowań praktycznych oraz poszukiwaniu sposobu ilustracji tych możliwości. Jako metoda badawcza została zastosowana metoda intuicyjna, pozwalająca wykorzystać doświadczenie eksperckie z realizowanych analiz możliwości pełnego wykorzystania trwałości obiektów i dostosowywania do tego ich procesów eksploatacji. Wyniki zostały zaprezentowane w postaci modeli matematycznych w zbiorze liczb zespolonych i graficznie na płaszczyźnie liczb zespolonych. Metoda umożliwia szacowanie zmian inherentnych i nieinherentnych zasobów obiektów (maszyn, systemów, organizacji) na ich produktywność (Po). W metodzie wykorzystano autorski, innowacyjny, model potencjału roboczego obiektu (PrO) w postaci liczby zespolonej wiążącej liczbowo inherentne (ZiO) i nieinherentne (ZniO) zasoby obiektu. Wyznaczanie wartości Po zaproponowano z modułu PrO. Wartości ZiO i ZniO przyjęto jako dwa niezależne od siebie zasoby stanowiące całość zasobów w realizacji danej produkcji lub usługi. Metodę oceny Po zilustrowano dla zasobów obiektu opisanych modelem Ro =│PrO = f (ZpO, ZoO)│, gdzie ZiO to zasób pracy obiektu (ZpO), ZniO to wyodrębniony z eksploatacji zasób obsług (ZoO), a zdolności wytwórcze obiektu Po opisano za pomocą wskaźnika nazwanego resursem obiektu (Ro). Zilustrowane na płaszczyźnie zespolonej wyniki analiz i uzyskane wyniki z obliczeń PrO i Ro, dla umownych wartości ZpO i ZoO, wskazują na duże możliwości aplikacyjne opracowanej metody. Metoda umożliwia bardzo czytelny opis zmian produktywności obiektów\procesów\ organizacji, w kontekście doboru struktury zasobów wytwórczych, poprzez rozdzielenie czynników powodujących te zmiany. Metodę można adaptować na potrzeby optymalizacji kosztów produkcji\usług poprzez zmiany projektowe obiektu technicznego i\lub zmiany projektowe procesu jego eksploatacji. Opracowana metoda wnosi nowe możliwości teoretyczne oraz aplikacyjne w powiązaniu nauk technicznych i ekonomicznych.
 

Method of analysis of productivity with an innovative model of the working capability of the object in the body ( C ) for the new resource allocation on inherent and non-inherent

The aim of the article is to develop new methods of analysis, estimation and optimal selection of quantitative resources (inherent and non-inherent) in the planning of the product effect for specific environmental conditions. The required iterative approach in the construction of the mathematical model and analysis of its possible practical applications and search for how to figure those opportunities. As the testing method has been applied method intuitive, allowing you to use the experience of expert analysis from ongoing opportunities to make full use of the sustainability properties and customize to their processes. The results were presented in the form of mathematical models in the collection of complex numbers and graphically on the plane of complex numbers. Method to estimate changes inherent and non-inherent resources objects (machines, systems, organizations) on their productivity (Po). The method uses the original, innovative, model potential workspace object (PrO) in the form of a complex binding numerically inherent (ZiO) and non-inherent (ZniO) resources objects. Evaluation of value Po it was proposed with the PrO. The values of the ZiO and ZniO was adopted as two independent resources constituting the whole of resources in the required in the production (or in the service). Method evaluation Po illustrates for the resources object described model Ro =│PrO = f (ZpO, ZoO)│, where ZiO is a work resource (ZpO), ZniO is extracted from the operation of the resource service (ZoO), and the generating capacity of the object Po is described using a pointer named R object (Ro). Illustrated in the complex plane analysis results and the results obtained from the calculation PrO and Ro, for contract values of the ZpO and ZoO, indicate the application capabilities developed method. Method allows a very clear description of the productivity changes objects (or processes, or production organization), in the context of the selection of manufacturing resource structure, through the separation of the factors causing these changes. Method can be adapted for optimal production costs (or services) through design changes object and/or design changes of the process exploitation. Developed the method brings new opportunities for theoretical and application in relation technical and economic sciences.