ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


performance

Potrzeba zagregowanych wskaźników wydajności w zarządzaniu aktywami

Wskaźniki złożone tworzy się poprzez zebranie pojedynczych wskaźników w jeden indeks. Idealnie, wskaźnik złożony powinien mierzyć pojęcia wielowymiarowe, których nie da się uchwycić przy pomocy pojedynczego indeksu. Ponieważzarządzanie aktywami jest dziedziną wielodyscyplinarną, przydatne byłoby wykorzystanie w niejwskaźników złożonych. W przedstawionej pracyopisano metodęmonitorowania złożonej jednostki w zakładzie przetwórczym. W podanym scenariuszu, złożony wskaźnik wykorzystania powstał z połączenia wskaźników wykorzystania niższego rzędu z wartościami ważonymi. Każdy wskaźnik wykorzystania zawiera informacje na temat statusu jednego aspektu jednostek niższego rzędu, a każda wartość ważona odpowiada jednej jednostce niższego rzędu.

 

The need for aggregated indicators in performance asset management

Composite indicators formed when individual Indicators are compiled into a single index. A composite indicator should ideally measure multidimensional concepts that cannot be captured by a single index. Since asset management is multidisciplinary, composite indicators would be helpful. This paper describes a method of monitoring a complex entity in a processing plant. In this scenario, a composite use index from a combination of lower level use indices and weighting values. Each use index contains status information on one aspect of the lower level entities, and each weighting value corresponds to one lower level entity. The resulting composite indicator can be a decision-making tool for asset managers.

 

Właściwości eksploatacyjne włókninowych przegród filtracyjnych powietrza wlotowego silników spalinowych pracujących w układach jedno i dwustopniowych

Przedstawiono parametry podstawowych materiałów filtracyjnych powietrza wlotowego silników pojazdów mechanicznych. Omówiono właściwości eksploatacyjne filtru powietrza i określające je podstawowe parametry. Przedstawiono wpływ warunków filtracji jednostopniowej i dwustopniowejna właściwości eksploatacyjne, a w tym na chłonność materiału filtracyjnego.Opracowano metodykę i warunki badań włóknin filtracyjnych pracujących w warunkach filtracji jednostopniowej i dwustopniowej. Wyznaczono charakterystyki skuteczności filtracji i oporów przepływu włóknin filtracyjnych w zależności od współczynnika chłonności pyłu. Dla dopuszczalnej wartości oporu przepływu wyznaczonowartości współczynnika chłonności pyłu badanych włóknin. Wykazano wpływ składu frakcyjnego pyłu za filtrem bezwładnościowym na zmniejszenie wartości współczynnika chłonności pyłu włóknin pracujących w warunkach filtracji dwustopniowej. Przedstawiono korzyści w postaci wydłużenia czasu eksploatacji i minimalizacji zużycia elementów silnika wynikające z stosowania filtru bezwładnościowego, jako pierwszego stopnia filtracji powietrza.

Operating properties of non-woven fabric panel filters for internal combustion engine inlet air in single and two-stage filtration systems

The parameters of basic filter media used in inlet air systems of internal combustion engines of motor vehicles are presented. Performance properties of the air filters defining their basic parameters are discussed. The effects of single and two-stage filtration systems on performance, including filter medium dust capacity are presented. The methods and conditions for testing non-woven fabric filters in single and two-stage filtration systems were developed. Filter separation efficiency and flow resistance characteristic curves for non-woven fabric filters as a function of dust capacity were determined. Dust capacity of tested non-woven fabrics was determined for allowable flow resistance values. The effects of fractional composition of dust downstream of the inertial filter on reduction of dust capacity of non-woven fabrics in two-stage filtration systems were shown.The advantages including improvement in service life and reduction of wear of engine components due to use of inertial filter as the first filtration stage are presented.

Wpływ odsysania pyłu na charakterystyki multicyklonu i włókninowej przegrody filtracyjnej filtru powietrza pojazdu specjalnego

Scharakteryzowano zanieczyszczenia powietrza wlotowego silnika spalinowego pojazdu mechanicznego. Przeanalizowano wartości stężenia pyłu w powietrzu dla różnych warunków eksploatacji pojazdów. Przedstawiono korzyści w postaci wydłużenia czasu eksploatacji silnika wynikające ze stosowania filtru bezwładnościowego (multicyklonu), jako pierwszego stopnia filtracji powietrza. Pokazano metody usuwania pyłu z osadnika multicyklonu filtru powietrza. Wykazano konieczność bieżącego, poprzez ejekcyjne odsysanie, usuwania pyłu z osadnika multicyklonu. Zdefiniowano stopnień odsysania pyłu m0 oraz wykazano jego wpływ na skuteczność filtracji i opory przepływu cyklonów. Opracowano metodykę i warunki badań filtru dwustopniowego pracującego w układzie: multicyklon-włókninowy wkład filtracyjny. Wyznaczono charakterystyki skuteczności filtracji i oporów przepływu multicyklonu oraz włókniny filtracyjnej w zależności od masy pyłu dostarczonej wraz z powietrzem wlotowym do filtru dwustopniowego dla trzech wartości stopnia odsysania m0 = 5%, m0 = 10%, m0 = 20% oraz bez odsysania pyłu z osadnika multicyklonu. Wyznaczono charakterystyki skuteczności filtracji i oporów przepływu multicyklonu oraz włókniny filtracyjnej bez odsysania pyłu z osadnika multicyklonu i z okresowym obsługiwaniem oraz bez obsługiwania. Wykazano konieczność okresowego czyszczenia osadnika pyłu.

The effects of dust extraction on multi-cyclone and non-woven fabric panel filter performance in the air filters used in special vehicles

Common impurities found in the inlet air to the internal combustion engine of motor vehicles are characterized. Dust concentrations in the air were analysed for different operating conditions of a motor vehicle. It is shown that the most common and the most harmful air impurity for the technical machinery is a mineral dust from roads. The benefits of using the inertial filter (multicyclone) as a first stage of air filtration, including extended engine life are presented. The methods of dust extraction from a dust collector of the air filter multi-cyclone are shown. The necessity of regular ejection dust extraction from the multi-cyclone dust collector is shown. A dust extraction rate m0 is defined and its effects on the cyclone separation efficiency and flow resistance are shown. The test method and the test conditions for a two-stage filter in multi-cyclone - non-woven fabric filter element configuration are developed. The characteristics of the separation efficiency and flow resistance of the cyclone and the non-woven fabric filter were determined as a function of dust mass supplied with the inlet air to the two-stage filter for three different extraction rates and without dust extraction from the multi-cyclone dust collector. The separation efficiency and flow resistance were determined for a multi-cyclone and a non-woven fabric filter without dust extraction from the multi-cyclone dust collector and with or without periodical maintenance. The benefits of periodical cleaning of the dust collector were shown.

Poprawa i ocena niezawodności opartej na wektorowej metodzie trajektorii Dubinsa dla korekty trajektorii pojazdów autonomicznych

Dla zapewnienia rozwoju konkurencyjnego i zrównoważonego systemu transportowego, oraz w celu rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem ruchu i środowiskiem, poszukiwane są różne rozwiązania techniczne. Można założyć, że autonomiczne pojazdy są technologią, która zapewni pozytywną zmianę w systemie transportowym. Mimo że wiele badań z powodzeniem dotyczyło realizacji autonomicznych pojazdów, należy jeszcze rozwiązać wiele problemów technicznych i prawnych. W niniejszym dokumencie poruszono problem predefiniowanej wykonalności ścieżki i zaproponowano skuteczną metodologię dla ścieżki do śledzenia ponownego planowania. Proponowana metodologia składa się z trzech części i opiera się na metodzie Dubinsa. Aby zmodyfikować metodę trajektorii Dubinsa i zapewnić optymalną trajektorię, w publikacji rozwiązano zadanie optymalizacji. Sformułowana funkcja celu z różnymi nieliniowymi ograniczeniami. Skuteczność i niezawodność proponowanej metodologii została przeanalizowana i oceniona po przeprowadzeniu eksperymentalnych badań z wykorzystaniem autonomicznego pojazdu badawczego.

Modification and reliability estimation of vector based Dubins path approach for autonomous ground vehicles path re-planning

Due to global purposes to ensure growth of a competitive and sustainable transport system, also to solve traffic safety and environmental problems, various engineering solutions are being sought out. It can be assumed that autonomous vehicles are the technology, which will ensure the positive change in the transport system. Even though many studies successfully advanced toward realisation of autonomous vehicles, a significant amount of technical and policy framework problems still has to be solved. This paper addresses the problem of predefined path feasibility and proposes an effective methodology for a path to follow re-planning. The proposed methodology is composed of three parts and is based on the Dubins path approach. In order to modify the vector based Dubins path approach and to ensure the path feasibility, the optimisation problem was solved. A cost function with different inequality constraints was formulated. The performance and reliability of the proposed methodology were analysed and evaluated by carrying out an experimental research while using the autonomous test vehicle.

Metodologia obliczania ogólnej efektywności sprzętu w kontekście środowiska Industry 4.0

Industry 4.0 i związana z nią strategia Maintenance 4.0 stawiają wyższe wymagania odnośnie wydajności produkcji i utrzymania ruchu. Wskaźnik ogólnej efektywności urządzeń (OEE) Nakajimy nadal odgrywa ważną rolę w pomiarach efektywności produkcji i utrzymania ruchu. W związku z wyzwaniami stawianymi obecnie przez Industry 4.0, dużą uwagę zwraca się na koncepcję Przemysłowego Internetu Rzeczy. Obejmuje ona kwestię autonomicznego zarządzania i komunikacji pomiędzy poszczególnymi maszynami i urządzeniami w bardziej złożonych jednostkach produkcyjnych wyższego stopnia. Autorzy niniejszej pracy proponują oryginalną metodę obliczania OEE dla całej linii produkcyjnej na podstawie znajomości ogólnej efektywności urządzeń oraz efektywności pojedynczych maszyn, w tym wiedzy o ich nominalnej i rzeczywistej wydajności. Przedstawione rozwiązanie pozwala na głębszą analizę wydajności maszyn oraz obliczanie ogólnej efektywności różnych linii produkcyjnych w oparciu o wiedzę na temat wydajności poszczególnych maszyn.

Methodology of overall equipment effectiveness calculation in the context of Industry 4.0 environment

Industry 4.0 and related Maintenance 4.0 demand higher requirement for productivity and maintenance effectiveness. Nakajim’s OEE indicator still plays an important role in measuring effectiveness of production and maintenance. In connection with the current Industry 4.0 challenge, the issue of Industrial Internet of Things (IIoT) is highly accentuated. This topic includes the matter of autonomous management and communication of individual machines and equipment within higher and more complex production units. Authors propose original calculations OEE for the whole production line from OEE knowledge and individual machines, including knowledge of their nominal and actual performance. The presented solution allows a greater depth of analysis of machine efficiency and overall effectiveness calculation of different assembled production lines based on knowledge of individual machines efficiencies.

 

 

Strony


SELECT PUBLICATION YEAR