ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Patryk Żywica

Koncepcja oceny zrównoważonego utrzymania ruchu z zastosowaniem zrównoważonej karty wyników i nie-addytywnej całki rozmytej

W odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju (SD), przedsiębiorstwa produkcyjne włączają ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wymagania SD do swoich praktyk produkcyjnych i formułują miary do oceny skuteczności podjętych działań. Pomimo, iż w ostatnich latach opracowano wiele modeli i metod oceny zrównoważonej produkcji i wskazywano w nich na rolę utrzymania ruchu, to jednak poza aspektem finansowym nie rozważano w sposób kompleksowy wszystkich elementów wkładu utrzymania ruchu w wyniki zrównoważonej produkcji. Biorąc pod uwagę tę lukę badawczą, w artykule przedstawiono koncepcję modelu i procedury oceny utrzymania ruchu z perspektywy wymagań zrównoważonej produkcji. Autorzy integrują trzy wymiary zrównoważonego rozwoju (ekonomiczny, społeczny i środowiskowy) z perspektywami zrównoważonej karty wyników Kaplana i Nortona, jako podstawę do skonstruowania modelu oceny wyników zrównoważonego utrzymania ruchu. Dla tak opracowanego modelu zaprojektowano opartą na paradygmacie oceny agregatowej procedurę oceniania. Do agregacji składników oceny zastosowano całkę Choqueta, opartą na tzw. mierze λ. Następnie przedstawiono wyniki badań pilotażowych dotyczących określenia ważności i interakcji między perspektywami i kryteriami oceny zrównoważonego utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej i spożywczej.

The concept of maintenance sustainability performance assessment by integrating balanced scorecard with non-additive fuzzy integral

In response to the growing sustainability concerns, manufacturing companies have to formulate measures to assess sustainable manufacturing performance, aiming at integration of sustainability aspects. Although various models and methods to assess the sustainability of production processes, and point the role of maintenance have been developed in recent years, contribution of all the elements of the maintenance to the results of sustainable production has not been comprehensively considered, since mostly financial aspects were analyzed. Taking into account this research gap, the article presents the concept of a model and procedure for assessing maintenance from the perspective of sustainable manufacturing requirements. Authors integrate three sustainability dimensions (economic, social and environmental) with Kaplan and Norton’s balance scorecard perspectives as a basis to develop the model of maintenance sustainability performance assessment. For the model developed, the assessment procedure based on the paradigm of aggregate assessment was designed. The Choquet integral, based on the so-called λ – measure, was implemented to aggregate the measures. Then, the results of research on determining the importance and interactions between the perspectives and criteria for assessing sustainable maintenance in enterprises representing the automotive and food industries are presented.