ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


operation

Ekonomiczno-techniczne aspekty odnowy parku samochodowego

W artykule przedstawiono podstawy rachunku kosztów w zastosowaniu dla przedsiębiorstw transportowych. Przedstawiono model liczenia kosztów w przypadku złożonej struktury przedsiębiorstwa m. in. pozwalający na wyznaczenie kosztu przebywania pojazdu w dowolnym stanie eksploatacyjnym.

Selection of maintenance range for power machines and equipment in consideration of risk

The operational safety of power units depends upon many factors, including the methods of their operation, their working conditions, age, regularity and range of maintenance. The scope of the paper is the analysis of maintenance options for power machines and equipment. The assumed criterion for the selection of the range of repair works is the level of technical risk posed by a given facility below the accepted allowable level. Detailed discussion is focused on the water and steam system of the boiler. The influence of the maintenance on the probability of failure of certain components is described on the grounds of Kijima's model. For the assumed maintenance periods minimal sets of equipment were determined, the repair of which should secure the operation of the water-steam system for a successive interval with the risk level lower than the allowable one.

Systems of supporting the supervision of the operational safety of steam turbines

The possibilities of supervising the operation of thermal turbines enabling the tracking and prevention of events that may lead to serious failures are discussed. The algorithms of the monitoring the thermal stress levels of particular components are presented, together with brittle cracking hazards on the grounds of failure diagrams. The algorithms are based on typical quantities measured and recorded by the measurement systems of power units as well as on the material characteristics obtained from non-destructive tests.

Eksploatacja pojazdów rolniczych w aspekcie struktury popytu na usługi przeglądów serwisowych

Przedstawiono działania w obszarze utrzymania gotowości technicznej pojazdów rolniczych. Zaprezentowano czynniki wewnętrzne i zewnętrzne występujące w procesie eksploatacji ciągnika. Omówiono charakterystyki przeglądów przed sprzedażą (P0) oraz przeglądów gwarancyjnych (PG) i pogwarancyjnych (PP). Analiza obejmowała rozkłady ilości usług serwisowych w latach 2003-2008. Przeglądy realizowane były w Dziale Serwisu przedsiębiorstwa handlowo - usługowego prowadzącego autoryzowaną dystrybucję ciągników i maszyn rolniczych. Wyniki badań opracowano metodą statystyczną wyznaczając wartość indeksów sezonowych dla badanego okresu. Usługi serwisowe (P0) i (PG-PP) poddano ocenie w odniesieniu do kalendarza zabiegów agrotechnicznych.

The farm vehicles operation in the aspect of the structure Of demand for maintenance inspections

Practices in the area of maintaining technical efficiency of farm vehicles have been presented. The internal and external factors occurring in the process of tractor operation have been examined. The characteristics of pre-sale inspections (P0) as well as guarantee inspections (PG) and post-guarantee inspections (PP) have been discussed. The analysis includes the distributions of the number of maintenance inspection services in the years 2003-2008.The inspections were carried out in the Service Department of a trade and service enterprise which is an authorised distributor of tractors and farm machines. The results of the survey have been prepared with the use of statistical methods, determining the value of seasonal indices for the studied period. The maintenance services (P0 and PG-PP) have been assessed in relation to the calendar of agrotechnical operations.

Poprawa efektywności i niezawodności lokomotyw spalinowych w wyniku modernizacji układu sterowania obciążeniem zespołu napędowego

W artykule przedstawiono koncepcję modernizacji układu sterowania obciążeniem zespołu napędowego lokomotywy spalinowej na przykładzie lokomotywy serii SM31. Proponowane rozwiązanie polega na zastosowaniu elektronicznego regulatora obrotów i mocy silnika wysokoprężnego a8C22W, opracowanego w wyniku wspólnych prac autorów z firmą Lokel (Czechy) i Newag S.A. (Polska), realizującego na lokomotywie nową, optymalną charakterystykę eksploatacyjną. Charakterystyka ta została wybrana w wyniku obliczeń optymalizacyjnych z wykorzystaniem opracowanego modelu matematycznego odwzorowującego rzeczywiste warunki pracy zespołu silnik-prądnica na lokomotywie spalinowej. Badania stanowiskowe oraz ponad trzyletnia eksploatacja obserwowana lokomotywy z zamontowanym regulatorem elektronicznym wykazały poprawne i niezawodne jego działanie. Bazując na danych zgromadzonych podczas eksploatacji obserwowanej, przeprowadzono ocenę efektywności proponowanego rozwiązania w oparciu o analizę LCC (Life Cycle Cost).

Diesel locomotive efficiency and reliability improvement as a result of power unit load control system modernisation

The article presents an idea of modernisation of a diesel locomotive power unit load control using SM31 locomotive. In the proposed solution an electronic rotations and power governor of a8C22W diesel engine is applied, developed in cooperation with Lokel (the Czech Republic) and Newag S.A. (Poland), in which a new optimal operational characteristic is realized in the locomotive. This characteristic was selected following optimization calculations using a mathematical model mapping the real conditions of the motor-generator work in a diesel engine. Test stand experimental investigations together with an over three-year supervised observation of the locomotive equipped with the electronic governor have proved its correct and reliable operation. Based on the data collected in supervised observation the efficiency of the proposed solution has been assessed, supported by an LCC (Life Cycle Cost) analysis.

Strony