ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Nan Ye

Analiza niezawodności strukturalnej w oparciu o rozmytą niepewność losową

W pracy przedstawiono metodę, która pozwala na uwzględnienie rozmytej niepewności losowej w strukturalnej analizie niezawodności. Zaproponowana metoda określania funkcji przynależności niezawodności rozmytej wykorzystuje cztery momenty centralne dwóch rzędów czy czwarte momenty centralne drugiego rzędu obliczane w oparciu o rozkład obwiedni. Dla każdego poziomu cięcia, najpierw konstruuje się rozkład prawdopodobieństwa obwiedni, za pomocą którego opisuje się granice rozkładu rozmytych zmiennych losowych, a momenty centralne rozkładu ograniczonego wyznacza się poprzez generowanie prób z rozkładu obwiedni. Następnie, stosując nowoczesną metodę optymalnej aproksymacji, otrzymuje się aproksymowane wyrażenie wielomianowe funkcji gęstości prawdopodobieństwa rozkładu obwiedni, gdzie momenty centralne stanowią warunki ograniczające, które pozwalają aproksymować niezawodność za pomocą rozwinięcia Taylora drugiego rzędu funkcji stanu granicznego. W ten sposób granice niezawodności oblicza się na rozważanym poziomie cięcia, a następnie otrzymuje się funkcję przynależności niezawodności rozmytej. W artykule przeanalizowano trzy przykłady, na podstawie których wykazano skuteczność i trafność proponowanej metody. Przeprowadzono także porównanie z metodą symulacji Monte Carlo oraz metodą analizy rozmytej niezawodności pierwszego rzędu. Wyniki wskazują na wyższość omawianej metody, która pozwala analizować niezawodność strukturalną w warunkach losowości rozmytej.

Structural reliability analysis based on fuzzy random uncertainty

To address the fuzzy random uncertainty in structural reliability analysis, a novel method for obtaining the membership function of fuzzy reliability is proposed on the two orders four central moments (TOFM) method based on envelope distribution. At each cut level, the envelope distribution is first constructed, which is a new expression to describe the bound of the fuzzy random variable distribution. The central moments of the bound distribution are determined by generating samples from the envelope distribution, and they are used to calculate the central moments of the limit state function based on the first two orders of the Taylor expansion. Thereafter, the modern approximation method is used to approximate the polynomial expression for the limit state function probability density function (PDF) by considering the central moments as constraint conditions. Thus, the reliability boundaries can be calculated under the considered cut level, and the membership function of the fuzzy reliability is subsequently obtained. Three examples are evaluated to demonstrate the efficiency and accuracy of the proposed method. Moreover, a comparison is made between the proposed method, Monte Carlo simulation (MCS) method, and fuzzy first-order reliability method (FFORM). The results show the superiority of the proposed method, which is feasible for the analysis of structural reliability with fuzzy randomness.