ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


miara ważności

Uogólniona miara zintegrowanej ważności komponentów jako narzędzie oceny wydajności systemu: zastosowanie w odniesieniu do układu śmigłowca

Miara zintegrowanej ważności (IIM) pozwala oceniać szybkość zmian wydajności systemu powstałych w wyniku przejścia elementu systemu z jednego stanu do drugiego. IIM pozwala rozważać scenariusze, w których szybkość przejścia elementu z jednego stanu do drugiego jest stała. Jest to jednak sprzeczne z założeniem degradacji, zgodnie z którym wydajność systemu obniża się, w związku z czym, szybkość przejścia może z upływem czasu ulegać zwiększeniu. Rozkład Weibulla opisuje żywotność danego elementu, co wykorzystuje się w wielu różnych zastosowaniach technicznych do modelowania złożonych zbiorów danych. W przedstawionej pracy, rozszerzono IIM uzyskując nową miarę ważności, która pozwala rozważać scenariusze, w których szybkość przejścia elementu z jednego stanu do drugiego w wyniku degradacji jest zależną od czasu funkcją rozkładu Weibulla. Przyjęto, że warunkowy rozkład prawdopodobieństwa elementu przebywającego w pewnym stanie jest rozkładem Weibulla, gdzie dany jest kolejny stan do którego ma przejść dany element. Badania nad nową miarą ważności umożliwiają identyfikację najważniejszych elementów podczas trzech różnych okresów czasu życia systemu, co odpowiada charakterystyce rozkładów Weibulla. Dla ilustracji, wyprowadzono pewne właściwości probabilistyczne i zastosowano rozszerzoną miarę ważności do analizy przykładu rzeczywistego układu śmigłowca.

Generalized integrated importance measure for system performance evaluation: application to a propeller plane system

The integrated importance measure (IIM) evaluates the rate of system performance change due to a component changing from one state to another. The IIM simply considers the scenarios where the transition rate of a component from one state to another is constant. This may contradict the assumption of the degradation, based on which system performance is degrading and therefore the transition rate may be increasing over time. The Weibull distribution describes the life of a component, which has been used in many different engineering applications to model complex data sets. This paper extends the IIM to a new importance measure that considers the scenarios where the transition rate of a component degrading from one state to another is a time-dependent function under the Weibull distribution. It considers the conditional probability distribution of a component sojourning at a state is the Weibull distribution, given the next state that component will jump to. The research on the new importance measure can identify the most important component during three different time periods of the system lifetime, which is corresponding to the characteristics of Weibull distributions. For illustration, the paper then derives some probabilistic properties and applies the extended importance measure to a real-world example (i.e., a propeller plane system).

Nowe podejście do wyznaczania najważniejszych elementów systemu oraz poprawy niezawodności systemu w warunkach ograniczonego budżetu

W złożonych systemach, w których koszty poprawy niezawodności poszczególnych elementów są znane, często ogranicza się budżet przeznaczony na podnoszenie ogólnej niezawodności systemu. W takich przypadkach konieczna jest maksymalizacja niezawodności systemu przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na poziomie minimum. Powszechnie znane metody rozwiązywania powyższego problemu opierają się na wyznaczaniu ważności kosztów, co wymaga określenia rang elementów składowych systemu, a w dalszej kolejności wyodrębnienia pewnej liczby najważniejszych elementów pierwszorzędnej rangi. W niniejszej pracy zaproponowano nowe podejście do określania najważniejszych komponentów systemu w oparciu o problem maksymalnego pokrycia w granicach budżetu (budgeted maximum coverage problem); podejście wdrażano z wykorzystaniem wcześniej znanych minimalnych przekrojów niezdatności. Optymalizacja proponowanego modelu matematycznego, pozwoliła na jednoczesne wyznaczenie wszystkich najważniejszych elementów, dla których łączne wydatki na utrzymanie ruchu nie przekraczały całkowitego ograniczonego budżetu. Nowe podejście zostało przebadane w serii eksperymentów przeprowadzonych na zbiorze przykładów testowych, za które posłużyły wzorcowe drzewa błędów. Wyniki badań porównano z wynikami uzyskanymi za pomocą dwóch miar ważności kosztów – miary ważności opartej na kosztach oraz miary ważności opartej na opłacalności. W większości przypadków, proponowany model dawał lepsze wyniki niż pomiary ważności kosztów.

A new approach for determining the most important system components and the budget-constrained system reliability improvement

Importance measures are used for indexing system components due to their impact on the system’s overall reliability. In order to identify the specific number of the most critical components, first-ranked components are singled out as the most important ones. However, importance measures consider only the influence of individual components and they are not applicable to combinations or groups of components. This common feature of importance measures is referred to in literature as one of still open issues. This paper proposes a new approach for determining the most important system components, where a whole set of components are determined simultaneously taking into account their interdependence. In systems with a large number of interdependent components, the number of the most important components which should be prevented is often limited due to the available budget. Using pre-known minimal cut sets, a mathematical model based on the Budgeted Maximum Coverage Problem is proposed. By its optimization, the simultaneous determination of all of the most important components whose total expenses do not exceed the limited overall budget is achieved. The new approach was tested by a series of experiments conducted over a set of test examples. The results of the experiments were compared with the results obtained using two commonly used cost importance measures.

Ocena opartej na modelu obciążeniowo-wytrzymałościowym ważności elementów systemu szeregowego z uwzględnieniem uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną

Systemy szeregowe, które są szeroko stosowane w praktyce inżynieryjnej, charakteryzują się prostą strukturą, jednak współzależności między ich elementami są złożone, czego przykładem są uszkodzenia wywołane wspólną przyczyną. Rozważając wytrzymałości składowych systemu, opracowano metodę szeregowania miar ważności składowych z uwzględnieniem uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną. Metoda ta pozwala zidentyfikować najsłabsze ogniwo systemu. Miarę istotności zintegrowano z modelem obciążeniowo-wytrzymałościowym (SSI), biorąc pod uwagę średnią i wariancję wytrzymałości elementu pod obciążeniem. W pierwszym kroku opracowano metody analityczne pozwalające na obliczanie opartej na SSI ważności elementów w systemach szeregowych. Następnie analizowano monotoniczność opartej na SSI ważności zmieniając średnią lub wariancję wytrzymałości jednego z elementów. Wyniki pokazują, że mierzona w oparciu o SSI ważność elementów, których parametry są zmieniane, maleje monotonicznie wraz ze wzrostem średniej wytrzymałości lub rośnie monotonicznie wraz ze wzrostem wariancji wytrzymałości. Na podstawie przeprowadzonych badań, opracowano metodę wymiany części, opartą na zasadzie polegającej na tym, że zarówno ważność zastąpionego elementu, jak i rangi ważności powinny pozostać niezmienione po wymianie. Możliwość określania ważności opartej na modelu SSI może pomóc inżynierom w podejmowaniu decyzji dotyczących konserwacji, zaś proponowana metoda wymiany elementów systemu pozwala zwiększyć różnorodność części zamiennych poprzez znalezienie równoważnych elementów.

Stress-strength interference-based importance for series systems considering common cause failure

Series systems, whose structures are simple, are widely discovered in practical engineering, but the interdependency between the components is complex, such as common cause failure. With the consideration of the components’ strength, this paper focuses on ranking the importance measure of components considering the common cause failure based on the stress-strength interference (SSI) model. The weakest component can be identified by integrating the SSI model with the importance measure when the strength mean and variance of the component under the load stress is known. Firstly, the analytic methods are proposed to calculate the SSI-based importance of components in the series systems. Then, the monotonicity of SSI-based importance is analyzed by changing the strength mean or strength variance of one component. The results show that the SSI-based importance of components, whose parameters are changed, will reduce monotonically with the increase of strength mean or increase monotonically with the increase of strength variance. Finally, a component replacement method is developed based on the rules that both the importance of replaced component and the importance ranks should be unchanged after the replacement. SSI-based importance can help engineers to make maintenance decisions, and the component replacement method can increase the diversity of spare parts by finding the equivalent components.

 

 


SELECT PUBLICATION YEAR