ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


metoda Monte Carlo

Charakterystyki emisji zanieczyszczeń wyznaczane metodą Monte Carlo

W pracy przedstawiono pionierski sposób badań ekologicznych właściwości silników spalinowych z zastosowaniem metody Monte Carlo do wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych. Formalnie wprowadzono pojęcia oraz usystematyzowano zagadnienia związane z emisją zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych. Przedstawiono wyniki badań empirycznych wykonanych dla rzeczywistego obiektu oraz wyznaczono charakterystyki emisji zanieczyszczeń w symulowanych warunkach pseudoprzypadkowych.

Pollutant emission characteristics determined using the Monte Carlo method

This paper presents a pioneering method for investigating the environmental properties of internal combustion engines using the Monte Carlo method to determine the characteristics of vehicle pollutant emissions. Concepts and questions relating to the pollutant emissions of vehicles are formally introduced and systematized. The results of empirical research on a real object are presented, as are the pollutant emission characteristics under simulated pseudo-random conditions.

Interpretacja poznawcza metody Monte Carlo w zastosowaniach technicznych

W pracy przedstawiono poglądy na temat poznawczej interpretacji metody Monte Carlo. We wstępie zamieszczono informacje na temat zastosowania doświadczeń przypadkowych do poznania rzeczywistości od Starożytności do czasów współczesnych. Główna teza pracy dotyczy zastosowania metody Monte Carlo do poznawania przyczynowych i przypadkowych właściwości doświadczanej rzeczywistości. Przedstawiono przykład wykorzystania metody Monte Carlo w symulacji testu dynamicznego do badania silników spalinowych testem statycznym.

The cognitive interpretation of the Monte Carlo method for the technical applications

The paper presents views on the cognitive interpretation of the Monte Carlo method. The introduction contains information on the application of a random occurencies to get to know the reality, starting from antiquity till the present day. The main argument of the paper concerns the use of the Monte Carlo method to learn the causal and random properties of the reality being experienced. The examples have been presented of the use of the Monte Carlo method in the dynamic test simulation to examine internal combustion engines with the static test.

Oparta na teorii chmury i modelu Monte Carlo metoda analizy niezawodnościowej danych o obniżeniu charakterystyk

Ze względu na niewystarczające dane o degradacji oraz losowość i rozmycie procesów degradacji, obliczanie niezawodności produktu jest zadaniem trudnym. Chcąc badać niezawodność przy użyciu danych dotyczących obniżenia charakterystyk, autorzy zaproponowali metodę analizy danych o obniżeniu charakterystyk wykorzystującą zasady metody Monte Carlo oraz teorii chmury. Po pierwsze, wykorzystując dane o obniżeniu charakterystyk oraz progresywny generator chmur, wygenerowano chmurę obniżenia charakterystyk zawierającą dane na temat stopnia degradacji oraz stopnia entropii, która określa możliwy dyskretny stopień degradacji danych. Następnie, ustalono minimalny próg przynależności punktów chmury oraz próg uszkodzenia produktu. Policzono liczbę punktów chmury które spełniały warunek minimalnego stopnia przynależności oraz progu uszkodzenia. Wreszcie, zaproponowano metodę analizy niezawodnościowej danych o obniżeniu charakterystyk wykorzystującą zasady modelu Monte Carlo oraz teorii chmury. W pracy przedstawiono teorię chmury, która pozwala na weryfikację niezawodności danych of obniżeniu charakterystyk produktu. Rozwiązano w ten sposób problem losowości i rozmycia występujące w badaniach degradacji. Ponadto, przy użyciu metody Monte Carlo, rozwiązano trudności w obliczaniu niezawodności związane z ograniczeniami danych z badań degradacji, co zagwarantowało minimalną przynależność punktów chmury oraz minimalny stopień uszkodzenia. W prezentowanej pracy przedstawiono nową metodę symulacji niezawodności danych o degradacji. Poprawność przedstawionej metody zweryfikowano na podstawie przykładu. Zapewnienie wysokiej trwałości złączy taśmy przenośnikowej jest równoznaczne z zapewnieniem ich niezawodnej pracy, a ponieważ wyniki prowadzonych dotąd badań nie dostarczają jednoznacznych rozwiązań wielu wyłaniających się w tym przypadku problemów, wskazane jest prowadzenie w tym zakresie zaawansowanych badań z użyciem technik komputerowych.

A reliability analysis method of cloud theory – Monte Carlo based on performance degradation data

Owing to inadequate degradation data, the randomness and the fuzziness of degradation processes, it is difficult to calculate the reliability of product. By investigating performance reliability using degradation data of performance, the authors proposed a method of analyzing reliability of performance degradation data using Monte Carlo principle and cloud theory. First of all, the performance degradation cloud with the degradation amount and the entropy which denotes the possible discrete degree of the degradation data, is generated by using performance degradation data and a cloud theory forward cloud generator. Then, the minimum membership threshold of cloud droplets and the threshold of product failure were set. Meanwhile, the number of cloud droplets that comply with the minimum membership degree and the failure threshold were counted. Finally, the reliability method of performance degradation data was proposed by using the principle of Monte Carlo and the cloud theory. In this work, the cloud theory was introduced to verify the reliability of the performance degradation of the product. The randomness and the fuzziness in the degradation tests are resolved. In addition, due to the limits of degradation test data, the difficulties in calculation of the reliability is resolved using the principle of Monte Carlo, the minimum membership of cloud droplets and its minimum degree are therefore guaranteed. This work provides a new method of simulating the reliability of degradation. The feasibility of the method was validated by an example ensuring a high durability of conveyor belt joints is tantamount to guaranteeing their reliable operation and that the results of research conducted so far fail to provide unambiguous solutions to a number of problems that emerge in this case, it is advisable that advanced studies using computer techniques should be conducted within this area.

Analiza awaryjności sieci gazowych oraz prognozowanie awarii z zastosowaniem symulacyjnej metody Monte Carlo

Artykuł swoim zakresem obejmuje analizę awaryjności sieci gazowej na podstawie uzyskanego materiału z badań eksploatacyjnych obejmujących lata 2004-2014 prowadzonych na terenie Zakładu Gazowniczego w 120 tys. mieście, co pozwoliło na podanie intensywności uszkodzeń sieci gazowych z podziałem na materiał, ciśnienie i średnice rurociągów oraz podanie głównych przyczyn powstawania awarii na sieciach gazowych. Na podstawie wyników analizy zaprezentowano zastosowanie metody Monte Carlo do prognozowania awarii sieci gazowych.

Analysis of the gas network failure and failure prediction using the Monte Carlo simulation method

The scope of the article includes the analysis of the gas network failure based on a material obtained from field tests covering the years 2004-2014, conducted on the gas network of 120 thousand city, allowing to specify the failure rate of the gas network with division into material, pressure and pipelines diameter and indicate the main causes of failure on gas networks. On the base of the results of this analysis the Monte Carlo method to predict failures in gas pipe network has been presented.


SELECT PUBLICATION YEAR