ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Maciej Kozłowski

Ocena bezpieczeństwa i jakości jazdy nowego typu kierownicy uniwersalnej na podstawie badań porównawczych na symulatorach 3D

Celem niniejszej pracy było zbadanie jak zmiana konstrukcji kierownicy może wpływać na bezpieczeństwo i jakość prowadzenia samochodu przez kierowcę. Przedmiotem badań była nowa kierownica uniwersalna umożliwiająca kierowanie samochodem wyłącznie z użyciem rąk - przeznaczona do użytku zarówno przez osoby sprawne jak i niepełnosprawne. W celu oceny funkcjonalności tej kierownicy przeprowadzono badania porównawcze funkcjonalności w stosunku do kierownicy klasycznej. Badania wykonano na symulatorze dynamicznym stosując w tym celu specjalnie opracowaną metodykę eksperymentu wprowadzającą tzw. referencyjny toru ruchu. Zastosowanie tego toru umożliwiło wprowadzenie kryteriów jakości przejazdów testów drogowych w oparciu o miary odległości. Artykuł przedstawia zdefiniowane kryteria. Zbadano przejazdy 30 kierowców w testach drogowych typu „trasa” i „slalom”. Artykuł omawia wyniki testu slalom. W tym teście, zadaniem kierowcy prowadzącego pojazd było utrzymanie referencyjnego toru ruchu podczas przejazdu przez zawężające się serpentyny. Analiza statystyczna wyniku ukazała istotne różnice wartości zastosowanych wskaźników oceny kierownic.

Assessment of safety and ride quality based on comparative studies of a new type of universal steering wheel in 3D simulators

The aim of this study was to investigate how a change in the design of steering wheel may affect the safety and quality of driving by the driver. The object of the research was a new universal steering wheel enabling driving the car using only hands - intended for use by both able-bodied and disabled people. In order to assess the functionality of the steering wheel, a comparative study was carried out, with respect to a classic steering wheel. The study was performed using a dynamic simulator, with methodology developed especially for this experiment, introducing the so-called reference trajectory. The use of this trajectory allowed the introduction of qualitative criteria of road tests based on a measure of distance. The article presents the defined criteria. Drives of 30 drivers in “route” and “slalom” type road test were carried out. The article discusses the results of the slalom test. In this test, the driver’s task was to maintain the reference trajectory while passing through narrowing curves. Statistical analysis showed significant difference in the value of selected steering wheel assessment indicators.

Własności energetyczne układu zasilania bezstykowego modelu laboratoryjnego pojazdu PRT (Personal Rapid Transit)

Artykuł prezentuje wyniki badań własności eksploatacyjnych układu zasilania bezstykowego zastosowanego w modelu demonstracyjnym pojazdu PRT, wykonanym w ramach projektu ECO Mobilność. Przedstawiono obszar zastosowań transportowych systemu szynowego automatycznych środków transportu PRT. Opisano rozwiązanie układu napędowego pojazdu PRT konstrukcji ECO Mobilność – napęd za pomocą indukcyjnego silnika liniowego, zasilanie bezstykowe dynamiczne oraz układ rekuperacji z zastosowaniem superkondensatora. Zaprezentowano mapy sprawności elektrycznej silnika linowego i układu zasilania bezstykowego. Przedstawiono sposób ich wykorzystania w obliczeniach zużycia energii trakcyjnej metodą przejazdów teoretycznych. Przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych dla toru próbnego w skali. Przedstawiono wyniki obliczeń projektowych parametrów układu zasilania dla planowanej linii demonstratora o wymiarach rzeczywistych.

Energy Properties of a Contactless Power Supply in PRT (Personal Rapid Transit) Laboratory Model

The article presents the results of research on the operational properties of contactless power supply system used in the PRT vehicle demonstration model, made within the framework of the ECO Mobility project. The area of transport applications of the PRT automated rail transport system is presented. Elements of the ECO Mobility PRT Drive System have been described – an inductive linear motor, dynamic contactless power supply, and supercapacitor recuperation system. Electrical performance maps of the linear motor and contactless power system were presented. Also shown was the method of their use in calculation of traction energy consumption by means of theoretical journeys. The results of the simulation calculations for the trial track were presented. The results of design calculations of the power supply parameters for the planned line of the demonstrator with real dimensions are presented.


SELECT PUBLICATION YEAR