ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


machine cutting

Problemy wykorzystania sieci neuronowej do identyfikacji procesu skrawania skał nożami obrotowymi

W opracowaniu przedstawiono wykorzystanie sieci neuronowej do identyfikacji przebiegu procesu skrawania skal za pomocą stożkowych noży obrotowych. Zaprezentowano modele sieci neuronowej użyte w badaniach.

Zastosowanie analizy numerycznej do badania obciążenia noży płaskich skrawających materiał kruchy

W artykule przedstawiono wyniki analizy MES dotyczącej skutków oddziaływania na skalę ostrza noża. Zagadnienie rozpatrywano jako płaskie zagadnienie kontaktowe, w płaskim stanie odkształcenia, dla przekroju ostrza płaszczyzną równoległą do dna bruzdy (powierzchni obrobionej).

Zastosowanie noży specjalnych koronowych do urabiania skał zwięzłych

W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podczas urabiania skal zwięzłych na specjalnym stanowisku badawczym przy użyciu noży specjalnych koronowych. W czasie badań obserwowano i mierzono zużycie narzędzia, siły oraz efektywność urabiania dla różnorodnych parametrów urabiania. Uzyskane wyniki porównano do wyników osiągniętych dla tradycyjnych noży stycznych obrotowych.

Wybrane zagadnienia mechaniki procesu skrawania materiałów

W referacie przeanalizowano zjawiska towarzyszące formowaniu wióra, podczas skrawania materiałów plastycznych oraz kruchych. Przedstawiono wyniki numerycznych badań strefy skrawania skal (naturalnych materiałów kruchych) z wykorzystaniem MES oraz z wykorzystaniem FFT. Zwrócono uwagę na zarysowujące się tendencje.

Odspajanie większych brył skalnych w procesie urabiania

W artykule zaprezentowano wyniki rozważań teoretycznych wpływu geometrii pracy narzędzi ostrokrawędziowych na odspajanie większych brył skalnych. Wskazano na korzyści płynące z odspajania przez rozerwanie skaty, określono krzywiznę takich odspojeń i czynniki im sprzyjające.

Analiza oddziaływania układu zębów w procesie skrawania gruntu

W pracy przedstawiono program badań eksperymentalnych weryfikujący oddziaływanie układu zębów w trakcie procesu urabiania ośrodka spoistego. Badania pozwoliły na określenie interakcji pomiędzy elementami roboczymi, jak i pomiędzy narzędziami a ścianami bocznymi kanału. Przedyskutowano występowanie strefy płaskiego stanu odkształcenia dla narzędzi o różnych szerokościach oraz wpływ oporów tarcia w trakcie procesu skrawania gruntu.

Analiza procesu skrawania materiałów kruchych pochodzenia naturalnego z wykorzystaniem metody elementów skończonych

W artykule przedstawiono -wyniki badań mających na celu określenie optymalnych wartości parametrów geometrycznych układu wieloostrzowego stosowanego w przypadku skrawania materiałów kruchych pochodzenia naturalnego. Analizę oparto na wynikach uzyskanych w trakcie modelowania procesu z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych. Ponadto podano wytyczne konstrukcyjne dla głowic wieloostrzowych zbrojonych nożami typu NKP-2w stanowiące wynik prowadzonych prac o charakterze empirycznym i analitycznym.

A problem of the neural network utilization for identification of rock cutting process by rotating bits

Utilization of the neural network for identification of rock cutting process realized by conical rotating bits, was given in the paper. Models of neuron network used in tests were presented.

Use of numerical analysis to investigations the charge of flat knifes cutting off fragile material

In the article has been presented the results of the FEM (finally elements methods, MES) analysis concerned of reactions results the flat cutting edge about wedge-shaped rub surface. For the plunged blade into the rock, the problem has been considered as the flat contacts problem in the plane state of strain for the blade cut by the parallel to the cutting groove bottom (worked surface) plane.

Application of new solution of bell picksto mining of hard rocks

This paper presents the testing results received on laboratory stand constructed at the Department of Mining, Dressing and Transportation Machines. University of Mining and Metallurgy in Krakow, during cutting of artificial samples of rock. with use of new mining tools. New solutions of rotary bell pick have been used. During the studies the picks wear, force and mining effect were measured, using several selected mining parameters. The obtained results were with results for standard picks compared.

Strony