ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Lionginas LIUDVINAVIČIUS

Nowe możliwości oszczędzania energii lokomotyw

W artykule zostały przeanalizowane nowe możliwości oszczędzania energii lokomotyw. Autor rozpatruje możliwości rekuperacji energii pociągów z napędem elektrycznym do sieci kontaktowej przy dużych szybkościach i gromadzenia energii przy małych szybkościach. Przedstawione są propozycje wariantów struktury lokomotyw hybrydowych z zastosowaniem tendera, w którym znajdują się baterie. Zgromadzona w tych bateriach energia może być w dalszym ciągu wykorzystana do trakcji, oświetlenia, klimatyzacji, itd. Przedstawiono schematy, diagramy, wykresy charakteryzujące możliwości rekuperacyjnego hamowania.

New Locomotive Energy Management Systems

Economic indicators of electrodynamic braking have not been properly estimated. Vehicles with alternative power trains are transitional stage between development of pollution - free vehicles. According to these aspects the investigation on conventional hybrids drives and their control system is carried out in the article. The equation that allow evaluating effectiveness of regenerative braking for different variants of hybrid drive are given. Presenting different type locomotive energy savings power systems, which are using regenerative braking energy any form of hybrid traction vehicles systems, circuit diagrams, electrical parameters curves.

Badanie problemów buksowania kołowego i sterowania procesu ślizgania w lokomotywach z silnikami trakcji asynchronicznej

Artykuł jest przeznaczony dla rozwiązania problemów regulowania i korekcji parametrów pracy przekładni lokomotywy z silnikiem trakcyjnym AC. Oceniając różne czynniki przyczepności koła lokomotywy z torem i osobliwości maszyn elektrycznych typu AC, w artykule przedstawiono nowe metody buksowania dynamicznego i sterowania procesu ślizgania przekładni lokomotywy dla systemów prądu AC/DC, AC/AC. Oceniając wpływ rodzaju charakterystyk mechanicznych silników trakcyjnych AC na formowanie procesu buksowania kół, w artykule przedstawiono strukturalne schematy sterowania procesów buksowania dynamicznego. Formowanie procesu buksowania par kół i warunki jego sterowania przedstawiono w wyrażeniu matematycznym i formie graficznej. W artykule zaprezentowano parametry buksowania dynamicznego i sterowania automatycznego procesu ślizgania dla lokomotywy systemów prądu AC/AC.

Investigation on wheel-sets slip and slide control problems of locomotives with ac traction motors

The article is dedicated to the solution of drive parameter adjustment and correction problems of AC traction motors. Having assessed different rail adhesion ratios and AC electrical machine operation peculiarities, there have been proposed new dynamic slip and slide process control methods to DC/AC, AC/AC current system locomotives. There is described the influence of mechanical characteristics of AC traction motors to the formation of wheel slip process and there are provided structural control schemes of the dynamic slip process. The slip process formation and control conditions for wheel pairs are provided in mathematical and graphical forms. There are provided automatic control parameters of dynamic slip and slide process for AC/AC current locomotives.

Zastosowanie procesu hierarchii analitycznej do oceny zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w odniesieniu do infrastruktury kolejowej

Najnowsze prace badawcze opisują proces hierarchii analitycznej jako nowy wielokryterialny model podejmowania decyzji służący rozwiązywaniu dużych, dynamicznych i złożonych problemów, które odzwierciedlają rzeczywiste sytuacje, takie jak strategiczne planowanie zarządzania lub zasobów, uzasadnianie wprowadzenia nowych technologii lub określanie efektywności działania systemów. W pracy opisano zastosowanie procesu hierarchii analitycznej do oceny działania, przedstawiając studium przypadku dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego na Litwie. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że stosowanie metody procesu hierarchii analitycznej może pomóc menedżerom ds. sterowania ruchem kolejowym skutecznie oceniać obiekty infrastruktury kolejowej z punktu widzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz konstruować długoterminowe plany strategiczne mające na celu zapobieganie wypadkom na liniach kolejowych, nawet w trudnych warunkach gospodarczych i transportowych. Przedstawiono model oceny obiektów infrastruktury kolejowej z punktu widzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, opracowany i zrealizowany przez autorów dla dwóch linii Kolei Litewskich. Na zakończenie, podano podstawowe wnioski i zalecenia.

Applying analytic hierarchy process to assess traffic safety risk of railway infrastructure

The Analytic Hierarchy Process is described in recent research works as an emerging multicriteria decision-making approach to solving large, dynamic, and complex problems, which reflect real situations, such as strategic planning of management or resources, justification of introducing new technologies or determining the effectiveness of systems’ operation. The paper presents an application of the Analytic Hierarchy Process to performance evaluation through a case study of Lithuanian railway traffic safety risk. The results of the performed study show that the application of the Analytic Hierarchy Process method can help railway traffic control managers effectively evaluate the railway infrastructure objects from the perspective of traffic safety risk and make longterm strategic plans for preventing the accidents on railway lines even under difficult economic and transportation conditions. A model for assessing railway infrastructure objectsfrom the perspective of traffic safety risk,developed and realized by the authors for Lithuanian Railways two real lines, is presented. Finally, basic conclusions and recommendations are given.

Ocena niezawodności eksploatacyjnej i prognozowanie żywotności układu przeniesienia napędu we flocie spalinowych lokomotyw towarowych

Artykuł przedstawia analizę pasywności różnych opcji racjonalnego wykorzystania floty lokomotyw spalinowych mającą na celu poprawę wskaźników niezawodności eksploatacyjnej silników wysokoprężnych użytkowanych w towarowych lokomotywach spalinowych. Zasadność stosowania matematycznych metod statystycznych do analizy eksploatacji silników wysokoprężnych użytkowanych w lokomotywach spalinowych oceniano z wykorzystaniem zgromadzonych danych statystycznych dotyczących awarii / nieprawidłowego działania lokomotyw spalinowych jeżdżących na głównych liniach kolejowych Firmy Państwowej„Lietuvosgeležinkeliai” (Koleje Litewskie). Na podstawie dokumentacji technicznej, z wykorzystaniem wyników testów porównawczych i sprawdzonych w praktyce pośrednich kryteriów niezawodności silników wysokoprężnych, dokonano oceny porównawczej żywotności silników wysokoprężnych zamontowanych w towarowych lokomotywach spalinowych. W celu potwierdzenia trafności badań, zastosowano moduły programowe matematycznej symulacji komputerowej parametrów silników wysokoprężnych floty eksploatowanej przez Koleje Litewskie. Różnice pomiędzy wynikami otrzymanymi na drodze doświadczalnej a wynikami symulowanymi komputerowo nie były większe niż 5–7%. Wybrano i przyjęto pośrednie kryteria oceny mechanicznych i termicznych obciążeń części silników wysokoprężnych zamontowanych w lokomotywach spalinowych. Opracowano algorytm metodyki oceny kryteriów niezawodności silników wysokoprężnych użytkowanych w lokomotywach spalinowych oraz prognozowania ich żywotności. Został on wdrożony w postaci kompleksu do programowania symulacji matematycznych.

Evaluation of the operational reliability and forecasting of the operating life of the power train of the freight diesel locomotive fleet

The article provides analysis of the passivity of various options for the rational use of the fleet of diesel locomotives with the purpose of improving the operational reliability indicators of diesel engines installed on freight diesel locomotives. The rationality of the use of mathematical statistical methods, with their application to in-service diesel engines installed on diesel locomotives, was assessed with the use of the accumulated statistical data on breakdowns/disorders of main-line diesel locomotives of State Company “Lietuvos geležinkeliai” (Lithuanian Railways). On the basis of technical documentation, with the use of the results of comparative tests and practically approbated indirect diesel engine reliability criteria, the comparative assessment of the operating life of in-service diesel engines installed on freight diesel locomotives has been performed. In order to substantiate the adequacy of tests, the adaptation of the programme modules of mathematical computer simulation of the parameters of diesel engines of the fleet operated by Lithuanian Railways. The differences between the results established by the experiment and simulated by the computer do not exceed 5–7 %. The indirect criteria of evaluating the mechanical and thermal load of parts of diesel engines installed on diesel locomotives have been selected and adapted. An algorithm of the methodology for the evaluation of the reliability criteria of diesel engines installed on diesel locomotives and forecasting of the operating life has been developed. It has been implemented in the form of a mathematical simulation programming complex.


SELECT PUBLICATION YEAR