ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Krzysztof BRZOZOWSKI

Wpływ parametrów regulacyjnych silnika ZS na zawartość składników toksycznych i zadymienie spalin

W referacie przedstawiono wyniki badań doświadczalnych doładowanego, cztero- cylindrowego silnika o zapłonie samoczynnym o objętości skokowej 1,7 dm3 z bezpośrednim wtrys. iem paliwa. W badaniach szczególny nacisk położono na możliwość uwzględnienia sterowania dawką paliwa, kątem wyprzedzenia wtrys. u, stopniem recyrkulacji spalin oraz temperaturą i ciśnieniem ładunku w kolektorze dolotowym w celu określenia zawartości składników toksycznych i zadymienie spalin. Wyniki badań przedstawiono w postaci funkcji aproksymacyjnych wielu zmiennych. Zmiennymi są wymienione powyżej parametry regulacyjne silnika. Przedstawiono analizę wyników badań i wskazano możliwość zastosowania wyznaczonych funkcji aproksymacyjnych w optymalizacji parametrów regulacyjnych silnika, której celem jest dobranie takich wartości parametrów regulacyjnych, które zapewniają zmniejszenie zawartości tlenków azotu w spalinach przy dopuszczalnej zawartości innych składników toksycznych oraz przy zachowaniu założonych wartości parametrów eksploatacyjnych silnika.

The impact of SI engine controlling parameters on the content of toxic components and smokiness of exhaust gases

In the paper the results of experimental investigations on a turbocharged, four-cylinder direct injection SI engine with the displacement of 1.7 dm3 are presented. In the investigations, particular attention was paid to the possibility of including the control of fuel dose, injection advance angle, exhaust gas recirculation rate and the temperature and pressure of air charge in the inlet manifold with the intent to determine the content of the toxic components and the smokiness of exhaust gases. The results of the investigations are presented in the form of approximation functions of several variables. The variables are the engine control parameters mentioned above. An analysis of the investigation results is presented and a possible application of the approximation functions in the optimisation of engine control parameters is indicated with the aim of selecting such values of control parameters as would guarantee a reduction of the nitrogen oxides content in the exhaust gases while maintaining the content of other toxic components and the assumed engine exploitation parameters on an acceptable level.

Toksyczność spalin silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach zmiennego obciążenia dla różnych wartości parametrów regulacyjnych

W pracy przedstawiono postępowanie prowadzące do eksperymentalnej identyfikacji zależności zadymienia i emisji związków szkodliwych od wybranych parametrów regulacyjnych silnika o zapłonie samoczynnym. W ramach badań przeprowadzono identyfikację emisji tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla oraz zadymienia spalin w zależności od: prędkości obrotowej, dawki paliwa, stopnia recyrkulacji spalin i kąta wyprzedzenia wtrysku. Do uogólnienia wyników badań eksperymentalnych zaproponowano wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych. Obliczone wartości wskaźników wykorzystanych do oceny błędów aproksymacji oraz predykcji zadymienia i emisji związków szkodliwych spalin potwierdzają skuteczność zaproponowanej metody uogólnienia badań identyfikacyjnych.

Toxicity of exhaust gases of compression ignition engine under conditions of variable load for different values of engine control parameters

This work presents a procedure leading to empirical identification of the dependency of smoke level and emission of harmful compounds on selected engine control parameters in an compression ignition engine. In the course of experiments identification of emission of nitrogen oxides, carbohydrates, carbon oxide and smoke level of exhaust gases was carried out, depending on: rotational speed, fuel amount, exhaust gas recirculation factor and injection timing. Using artificial neural networks has been proposed to generalize the results of experiments. The computed values of coefficients used to evaluate approximation errors and prediction of smoke level and emission of harmful compounds confirm effectiveness of the proposed method of generalizing the identification procedure.

Model do wyznaczania parametrów pracy silnika o zapłonie samoczynnym

Doskonalenie parametrów pracy silnika spalinowego poprzez odpowiednie sterowanie cyklem roboczym wymaga stosowania zarówno prac o charakterze doświadczalnym jak i obliczeniowym. W tym drugim przypadku podstawą wnioskowania są wyniki uzyskiwane z modeli matematycznych. Artykuł przedstawia efektywny obliczeniowo model cyklu roboczego silnika o zapłonie samoczynnym. Model umożliwia analizę cyklu roboczego silnika z elektronicznie sterowanym układem zasilania typu common-rail oraz układem sterowanej recyrkulacji spalin. Parametry modelu dobrano w dwuetapowym procesie identyfikacji bazującym na wynikach badań stanowiskowych. Pierwszy etap identyfikacji parametrów wymagał sformułowania i rozwiązania odpowiedniego zadania optymalizacji dynamicznej dla wielu dyskretnych punktów pracy silnika. W tym celu zastosowano algorytm genetyczny z dodatkowym warunkiem kontroli jakości rozwiązania. W drugim etapie identyfikacji do uogólnienia wyników wykorzystano sztuczne sieci neuronowe. W pracy przedstawiono przykład zastosowania modelu w ocenie udziału fazy spalania kinetycznegowynikającej z realizacji przebiegu procesu wtrysku na przebieg cyklu roboczego oraz przedstawiono dokładność obliczeń w odniesieniu do podstawowych parametrów charakteryzujących cykl roboczy.

Model for calculating compression ignition engine performance

Optimising the performance of an internal combustion engine requires both empirical and theoretical work. The latter involves reasoning based on results yielded by mathematical models. This paper presents a computationally efficient model of the working cycle for a compression ignition engine. The model enables analysis of the working cycle of an engine with an electronically controlled common-rail type power supply and a controlled exhaust gas recirculation system. The model’s parameters are chosen in a two-stage identification process based on the results of the experiments. The first stage of identifying the parameters requires formulating and solving an appropriate dynamic optimisation problem for multiple discrete points describing the engine’s operation. To this end a genetic algorithm is used with an additional condition controlling the quality of the solution. Artificial neural networks are used for the second stage of identification. The paper shows an example of using the model to assess the influence of the kinetic combustion phase, which results from the way in which the injection process proceeds on the course of the working cycle. The accuracy of calculations with respect to basic parameters characterising the working cycle is also discussed.


SELECT PUBLICATION YEAR