ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Krzysztof Łukaszewski

Adaptacyjne struktury niezawodnościowe powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej

W artykule wykazano adaptację struktur niezawodnościowych powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej z punktu widzenia efektywnej wymiany ciepła w zmiennych warunkach jego eksploatacji. Następnie, wskazano istotne uwarunkowania projektowo-eksploatacyjne oszacowania niezawodności podsystemu rur skraplacza turbiny parowej. Wykazano wpływ zmian układów rur stanowiących powierzchnię wymiany ciepła, które wynikają ze sposobu regulacji tej powierzchni w celu skroplenia zadanej ilości pary wodnej i utrzymywania zadanej wartości ciśnienia w skraplaczu w zmiennych warunkach jego eksploatacji, na niezawodność podsystemu rur. Powierzchnię wymiany ciepła reguluje się poprzez włączanie i wyłączanie przepływu wody chłodzącej przez zadaną liczbę rur, w określony sposób tzn. poprzez włączanie albo wyłączanie możliwych kombinacji określonych układów rur w zadanych warunkach eksploatacyjnych. Przedstawiono algorytm oszacowania niezawodności podsystemu rur skraplacza względem określonych warunków eksploatacyjnych, sposobu regulacji tej powierzchni i aktualnego stanu technicznego. Niezawodność podsystemu rur ma istotny wpływ na niezawodność skraplacza turbiny parowej w czasie jego eksploatacji, a dalej pośrednio na utrzymywanie wymaganej niezawodności systemu energetycznego, w którym występuje. Efektywne funkcjonowanie skraplacza w technicznym systemie energetycznym jest realizowane poprzez utrzymywanie zadanego stałego ciśnienia skraplania pary wodnej, co jest istotne z punktu widzenia utrzymywania wymaganej sprawności energetycznej technicznego systemu energetycznego w różnych warunkach eksploatacyjnych. Egzemplifikacja zawartych w pracy zagadnień odnosi się do rurowych skraplaczy turbin parowych.

Adaptive reliability structures of heat exchange surface in turbine condenser

In this paper adaptive reliability structures of heat exchange surface in turbine condenser was proved from the angle of effective heat exchange in variable conditions of its exploitation. Then, determinant factors for design and exploitation in assessment of reliability of pipe subsystem in turbine condenser were suggested. The influence of change of scheme of the pipes, constituting the surface of heat exchange, which stems from the matter of regulating the surface in an attempt to both condense the given amount of steam and maintain the given pressure in the condenser in variable conditions of its exploitation on the reliability of the pipe subsystem was determined. The surface of heat exchange is regulated by enabling and disabling the flow of cooling water through given amount of pipes, in a given way, that is by enabling or disabling possible combination of given pipes in given exploitation conditions. An algorithm to assess the reliability of the pipe subsystem in the condenser in given exploitation conditions, means of regulating the surface and up-to-date technical condition was put forward. The reliability of pipe subsystem has a significant influence either on reliability of the condenser while exploited or in the further course, indirectly on sustaining the requested reliability in the power system therein. Effective operation of the condenser in technical power system is performed by sustaining the given pressure of steam condensation, which is vital in maintaining the required energy efficiency of technical power system in variable exploitation conditions. The exemplification of the aspects put forward in the paper pertains to steam turbine condensers.


SELECT PUBLICATION YEAR