ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Jerzy BIENIEK

Analiza rozkładu masy czyszczonej dla wybranych ustawień żaluzjowego sita sekcyjnego

W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu masy czyszczonej uzyskane na żaluzjowym sicie sekcyjnym nachylonym pod kątem 100. Uzyskane wyniki wskazują, że wykorzystanie żaluzjowego sita sekcyjnego przy bocznym nachyleniu kosza poprawia skuteczność przesiewania masy zbożowej w stosunku do sita płaskiego.

The analysis of grain mass distribution at selected positions of adjustable section sieve

The aim of the studies was to assess distribution a/grain mass cleaned on adjustable section sieve positioned at 10' to the surface. It was stated that application of that kind of sieve with side inclination of the basket significantly improved the effectiveness of grain cleaning as compared to flat sieve effectiveness.

Proces separacji ziarna zbóż na sicie sekcyjnym żaluzjowym w warunkach zmiennego nachylenia

Praca przedstawia zasadę działania nowego sita selekcyjnego przystosowanego do pracy w kombajnach zbożowych. Ogólnym celem badań było znalezienie takiego rozwiązania konstrukcyjnego zespołu czyszczącego, który pracowałby prawidłowo na terenach nachylonych i równocześnie nie wymagałby poziomowania całego kombajnu.

Clearing the grain on adjustable section sieve under changeable inclination conditions

The paper presents a construction and operation of a new sieve -a section sieve - applied in a combine-harvester. The general aim of the studies was to find such a construction solution for the clearing unit that will be able to work properly on slopes so as there is no need to level a whole combine-harvester.

Diagnostyka węzłów kinematycznych w kosiarkach rotacyjnych

Przedstawiono wyniki kontroli stopnia zużycia kosiarek rotacyjnych metodami wibroakustyk i termografii. Potwierdzono przydatność obu metod w badaniach maszyn rolniczych i możliwość zamiennego ich stosowania. Metoda diagnostyki termowizyjnej ma szczególne znaczenie z uwagi na mobilną eksploatację maszyn rolniczych.

Stan naprężenia i tarcic wewnętrzne materiału przesiewanego jako determinanty skutecznego procesu separacji sitowej

Rozpatrzono wpływ sił masowych, tarcia zewnętrznego i wewnętrznego na proces przesiewania grawitacyjnego. Stwierdzono, że naprężenia ścinające (styczne) decydują o względnym ruchu masy przesiewanej.

Diagnosis of kinematic pairs in the rotary mowers

The paper presents the level of rotary mowers' wear monitored by vibroacoustics and thermography. Both methods have been found suitable to be applied in agricultural machines and can be used interchangeably. However, thermovision diagnosis becomes particularly important due to a mobile operation of agricultural machines.

The state of tension and internal friction of material being sieved as the determinants of forceful sieve separation process

The matter of the present work is the influence of mass power. external and internal friction on the gravitational sieve process. It was stated that cutting tensions decide about relative movement of sieved material.

Wpływ nachylenia na proces separacji sitowej w kombajnie do zbioru zbóż

W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania nad koncepcją eksperymentu badawczego wykorzystania sita sekcyjnego o zmiennej geometrii na przykładzie sita żaluzjowego, które jest zastosowane w kombajnie zbożowym pracującym w warunkach nachylenia terenu.

The influence of the slope on the process sieve separation in the combine harvester to the class of grain

In the article one introduced theoretical considering over the conception of the experiment of exploratory using of the sectional sieve about the changeable geometry on the example of the blind sieve which is applied in the working harvester-thresher conditioned of the slope of the ground.

Strony


SELECT PUBLICATION YEAR