ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


gotowość

A stochastic model for estimation of repair rate for system operating under performance based logistics

Performance Based Logistics (PBL) concept has an aim to improve the system availability and it has been extensively researched in the recent years. These researches showed that inventory level does not impact system availability as much as component reliability and repair time in repairable system operating under PBL contract. Based on that, in this paper, we propose a new stochastic model for determination of annual repair rate for critical aircraft components in such system in order to achieve desired availability. The result obtained could be used for planning of base stock level and capacity of repair facilities.

Multi-state model of maintenance policy

Preventive replacement is applied to improve the device availability or increase the profit per unit time of the maintenance system. In this paper, we study age-replacement model of technical object for n-state system model. The criteria function applied in this paper describe profit per unit time or coefficient of availability. The probability distribution of a unit‘s failure time is assumed to be known, and preventive replacement strategy will be used over very long period of time. We investigate the problem of maximization of profit per unit time and coefficient availability for increasing the failure rate function of the lifetime and for a wider class of lifetime. The purpose of this paper is to obtain conditions under which the profit per unit time approaches a maximum. In this paper we shows that the criteria function (profit per unit time or coefficient availability) can be expressed using the matrix calculation method. Finally, a numerical example to evaluate an optimal replacement age is presented.

Modelowanie utrzymania ruchu i gotowości systemu kolejowego za pomocą kolorowych sieci Petriego

Technologie prognostyki i zarządzania zdrowiem (PHM) dostarczają praktycznych danych, które umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji w zakresie poprawy wydajności systemów. Wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi gotowości systemów kolejowych, rośnie potrzeba oceny decyzji dotyczących utrzymania ruchu przed ich wprowadzeniem w życie. Celem przedstawionej pracy było zbudowanie modeli utrzymania ruchu oraz oszacowanie za pomocą kolorowych sieci Petriego możliwości realizacji rozważanych decyzji konserwacyjnych dotyczących niezawodności i gotowości systemu kolejowego. Kolorowe sieci Petriego to metoda o wysokim poziomie formalizacji, którą w przedstawionej pracy wykorzystano do reprezentacji za pomocą różnych zestawów kolorów, różnych atrybutów utrzymania ruchu. Modele utrzymania ruchu oceniano zarówno na poziomie struktury jak i parametryzacji. Na poziomie struktury, poprawność struktury modeli utrzymania ruchu oceniano za pomocą analizy przestrzeni stanów. Na poziomie parametryzacji, zilustrowano konkretne decyzje dotyczące konserwacji. Niezawodność i gotowość systemu przy różnych parametrach utrzymania ruchu porównano z wynikami uzyskanymi za pomocą modelu kolorowych sieci Petriego.

Modeling of railway system maintenance and availability by means of Colored Petri nets

Prognostics and health management (PHM) technologies permit actionable information to enable proper decision-making for improving systems’ performance. With the increasing requirements placed on the rail systems’ availability, better maintenance decisions should be evaluated before practical application. The aim of this work is to build maintenance models and estimate the performance of considered maintenance decisions regarding the rail system’s reliability and availability by means of Colored Petri nets. As a high-level formalization method, Colored Petri nets provide different color sets, which are suitable to represent different maintenance attributions. The maintenance models are evaluated at both the structure and parameterization levels. At the structure level, the structure correctness of the maintenance models is evaluated by using the state space analysis. At the parameterization level, specific maintenance decisions are illustrated. With various maintenance parameters, comparisons of system reliability and availability are made with the results obtained with the Colored Petri nets model

Semi-markowski model systemu obsługi z minimalną naprawą

W pracy bada się semimarkowski model wymian według wieku obiektów technicznych. W modelu uwzględnia się dwa rodzaje napraw: naprawy dokładne i naprawy minimalne. Naprawy minimalne w modelach semimarkowskich były badane w literaturze w niewielkim stopniu. Jako kryteria jakości pracy systemu rozważa się asymptotyczny współczynnik gotowości i zysk przypadający na jednostkę czasu. W pracy sformułowano różne warunki istnienia maksimum funkcji kryterialnych. Podane na końcu pracy dwa przykłady numeryczne ilustrują wyniki uzyskane w pracy.

Semi-Markov system model for minimal repair maintenance

This paper analyzes the semi-Markov model of technical objects age-replacements. The model includes two types of repairs: perfect repairs and minimal repairs. Minimal repairs in semi-Markov models have been studied in literature only to an extent. In this paper, the asymptotic availability coefficient and profit per time unit are considered as criteria for the quality of the system operation. The paper formulates various conditions for the occurrence of the maximum of criteria functions. The two numerical examples given at the end of the paper illustrate the results obtained in the paper.

 

Analiza gotowości systemu wieloelementowego składającego się z różnych wygaszalnych podsystemów typu k-z-n:G stanowiących rezerwę ciepłą

Aby urządzenia i systemy przemysłowe mogły pełnić swoje określone funkcje, zwykle buduje się je w postaci wieloelementowych systemów szeregowych składających się z podsystemów typu k-z-n: G. W pracy rozważano zagadnienie rezerwy ciepłej w wieloelementowym systemie szeregowym składającym się z podsystemów rezerwowych typu k-z-n: G. W przypadku awarii jednego z takich podsystemów, pozostałe, działające podsystemy wyłącza się, dzięki czemu nie mogą one ulec uszkodzeniu. Procedurę taką określa się, przez analogię z organizmami żywymi mianem anabiozy (suspended animation) lub wygaszania. Pominięcie zjawiska wygaszania, prowadzi do założenia, że podsystemy, które nie uległy uszkodzeniu pracują w czasie wygaszenia, co skutkuje nieprawidłowościami w analizie gotowości systemu. W artykule koncepcję wygaszania podsystemów wykorzystano do budowy modelu gotowości wieloelementowego systemu szeregowego składającego się z podsystemów typu k-z-n: G stanowiących rezerwę ciepłą. W celu zamodelowania gotowości systemu, skonstruowano łańcuchy Markowa z czasem ciągłym. Przedstawioną metodę zweryfikowano za pomocą symulacji Monte Carlo. Uzyskano szereg interesujących wyników. 1) Obliczono intensywność uszkodzeń podsystemów wygaszonych i ich wartości graniczne. 2) Wyprowadzono, z uwzględnieniem procedury wygaszania, wyrażenia w postaci zamkniętej dla stacjonarnej gotowości rozważanego systemu i podsystemów oraz określono średni czas do uszkodzenia, średni czas do naprawy oraz stacjonarną częstotliwość uszkodzeń. 3) Gotowość stacjonarna systemu jest funkcją monotoniczną dla parametrów wejściowych systemu. 4) Należy podkreślić wpływ wygaszania na stacjonarną gotowość systemu w dwóch przypadkach: gdy stosunek n/k i intensywność uszkodzeń aktywnych elementów k-tego spośród n podsystemów są względnie niskie lub względnie wysokie, oraz gdy stosunek n/k i intensywność napraw są względnie niskie.

Availability analysis for a multi-component system with different k-out-of-n:G warm standby subsystems subject to suspended animation

Industrial equipment or systems are usually constructed as a multi-component series system with k-out-of-n:G subsystems to fulfill a specified function. As a common type of standby, warm standby is considered in the multi-component series system with k-outof-n:G standby subsystems. When a subsystem fails, the non-failed subsystems are shut off and cannot fail, which is defined as suspended animation (SA). If the SA is ignored the non-failed subsystems are assumed to keep working in the SA time, which will cause inaccuracy in the availability analysis for the system. In this paper, we focus on the SA to construct an availability model for a multi-component series system with k-out-of-n:G warm standby subsystems. Multiple continuous time Markov chains are constructed to model the system availability. A Monte Carlo simulation has been carried out to verify our method. Several interesting findings are obtained. 1) The failure rates of subsystems with SA and their limits are derived. 2) The closed-form expressions for the stationary availability of the system and subsystems, mean time to failure, mean time to repair and stationary failure frequency are obtained considering SA. 3) The system stationary availability is a monotone function for its parameters. 4) The SA effect on the stationary availability should be emphasized in two cases, one is both the value of n/k and the failure rate of active components in a k-out-of-n subsystem are relatively large or small, the other is both the value of n/k and the repair rate are relatively small.

 

 

Metodologia obliczania ogólnej efektywności sprzętu w kontekście środowiska Industry 4.0

Industry 4.0 i związana z nią strategia Maintenance 4.0 stawiają wyższe wymagania odnośnie wydajności produkcji i utrzymania ruchu. Wskaźnik ogólnej efektywności urządzeń (OEE) Nakajimy nadal odgrywa ważną rolę w pomiarach efektywności produkcji i utrzymania ruchu. W związku z wyzwaniami stawianymi obecnie przez Industry 4.0, dużą uwagę zwraca się na koncepcję Przemysłowego Internetu Rzeczy. Obejmuje ona kwestię autonomicznego zarządzania i komunikacji pomiędzy poszczególnymi maszynami i urządzeniami w bardziej złożonych jednostkach produkcyjnych wyższego stopnia. Autorzy niniejszej pracy proponują oryginalną metodę obliczania OEE dla całej linii produkcyjnej na podstawie znajomości ogólnej efektywności urządzeń oraz efektywności pojedynczych maszyn, w tym wiedzy o ich nominalnej i rzeczywistej wydajności. Przedstawione rozwiązanie pozwala na głębszą analizę wydajności maszyn oraz obliczanie ogólnej efektywności różnych linii produkcyjnych w oparciu o wiedzę na temat wydajności poszczególnych maszyn.

Methodology of overall equipment effectiveness calculation in the context of Industry 4.0 environment

Industry 4.0 and related Maintenance 4.0 demand higher requirement for productivity and maintenance effectiveness. Nakajim’s OEE indicator still plays an important role in measuring effectiveness of production and maintenance. In connection with the current Industry 4.0 challenge, the issue of Industrial Internet of Things (IIoT) is highly accentuated. This topic includes the matter of autonomous management and communication of individual machines and equipment within higher and more complex production units. Authors propose original calculations OEE for the whole production line from OEE knowledge and individual machines, including knowledge of their nominal and actual performance. The presented solution allows a greater depth of analysis of machine efficiency and overall effectiveness calculation of different assembled production lines based on knowledge of individual machines efficiencies.

 

 

Strony


SELECT PUBLICATION YEAR