ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


George J. Anders

Modelowanie i analiza procesu starzenia maszyn i urządzeń poddanych okresowym remontom

Przedmiotem artykułu jest modelowanie różnych możliwych scenariuszy eksploatacyjnych maszyn i urządzeń, które uwzględnia kryteria zarówno niezawodnościowe, jak i ekonomiczne. Metoda opiera się na zastosowaniu krzywych życia (ang. life curves) oraz kosztów zdyskontowanych (ang. discounted costs) do analizy wpływu, jaki różne strategie eksploatacyjne wywierają na starzenie się sprzętu. Punktem wyjścia jest opisanie procesu starzenia przez model Markowa, którego charakterystyki umożliwiają następnie wyznaczenie kształtu krzywej życia oraz obliczenie innych parametrów niezawodnościowych badanego sprzętu. W oparciu o uzyskane dane możliwa jest ocena różnych hipotetycznych scenariuszy eksploatacyjnych oraz porównanie ich efektywności. Proste krzywe życia mogą być łączone ze sobą w celu wizualizacji starzenia sprzętu poddawanego różnorodnym możliwym czynnościom naprawczym, natomiast obliczenie innych charakterystyk modelu pozwala wyznaczyć dodatkowe ważne parametry, takie jak prawdopodobieństwo uszkodzenia. Dodatkowo artykuł opisuje zagadnienie korygowania parametrów modelu, tak aby obliczane w nim częstości napraw sprzętu były bliskie wartościom znanym z jego historii eksploatacji, co jest bardzo ważne w praktycznych zastosowaniach metody. Omawiamy także problemy mogące pojawić się, gdy algorytm automatycznego korygowania modelu jest stosowany w analizach hipotetycznych strategii eksploatacyjnych wykraczających poza warunki, dla których model oryginalny został opracowany.

Modelling and evaluation of deterioration process with maintenance activities

In this paper, we present an approach which allows evaluation of various possible maintenance scenarios with respect to both reliability and economic criteria. The method is based on the concept of a life curve and discounted cost used to study the effect of equipment aging under different maintenance strategies. The deterioration process is first described by a Markov model and then its various characteristics are used to develop the equipment life curve and to quantify other reliability parameters. Based on these data, effects of various “what-if” maintenance scenarios can be examined and their efficiency compared. Simple life curves are combined to model equipment deterioration undergoing diverse maintenance actions, while computing other parameters of the model allows evaluation of additional critical factors, such as the probability of equipment failure. Additionally, the paper deals with the problem of the model adjustment so that the computed repair frequencies are close to the historical values, which is very important in practical applications of the method. Moreover, we discuss the problems which may arise if automatic adjustment is used in cases when the hypothetical maintenance policies go beyond the conditions upon which the original model was built.