ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


fuel injectors

Badania makrostruktury rozpylanej cieczy przez wtryskiwacz aeracyjny

W artykule przedstawiono wyniki badan parametrów makrostruktury wtryskiwacza aeracyjnego w zależności od zmiany wybranych parametrów geometrycznych (kat zawirowania strugi powietrza) oraz zmiany wybranych parametrów zasilających (ciśnienie powietrza oraz stosunek strumienia masy powietrza do strumienia masy rozpylanej cieczy). Parametry makrostruktury, które były badane na stanowisku to kąt rozpylenia strugi oraz rozkład kropel w strudze rozpylonej cieczy. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym, które umożliwiało rejestrowanie za pośrednictwem karty pomiarowej parametrów przepływowych powietrza oraz cieczy przepływających przez wtryskiwacz, katów rozpylania rejestrowanych przez szybko klatkową kamerę CCD. W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej wyników, zależności parametrów makrostruktury od parametrów geometrycznych i zasilających przedstawiono w postaci wzorów empirycznych.

Research of microstructure of atomized liquid by aeral injector

In the article results of research of microstructure parameters of aeral injector due to change of geometrical (swirl angle of air stream) and feed parameters (air pressure and flow rate air to fluid ratio) was presented. Microstructure parameters, which have been tested are swirl angles of air stream and distribution of droplets on the atomized fluid stream. An investigation has been made on test stand which allows to store following parameters: flow parameters of air and fluid flowed trough the injector stored by measurement card, angle of atomization stored by CCD camera. All results and data have been given in statistical analysis, as result of it the relationship between microstructure parameters to geometrical and feed parameters has been showed as semi-empirical equations.

Badanie czynników wpływających na tworzenie szkodliwych osadów wtryskiwaczy paliwa silników z zapłonem samoczynnym

W artykule opisano różne typy osadów wtryskiwaczy silników ZS z pośrednim i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Określono różnorodne czynniki mające wpływ na tworzenie i zmiany wielkości osadów. Dokonano też klasyfikacji i oceny znaczenia przedmiotowych czynników na powstawanie prekursorów osadów oraz dalsze zmiany osadów w czasie eksploatacji silnika. W zakresie opisu przeprowadzonych badań przedstawiono wyniki procesów tworzenia osadów w warunkach testów silnikowych. Utworzone w ten sposób osady zewnętrzne i wewnętrzne wtryskiwaczy układu wysokociśnieniowego wtrysku paliwa typu common rail były następnie udokumentowane fotograficznie, oraz opisane. Szeroko omówiono też wyniki oceny wpływu wytworzonych osadów wtryskiwaczy na zmiany ich parametrów diagnostycznych, określających zakres dysfunkcji wtryskiwaczy i decydujących o możliwości ich dalszego stosowania.

A study of factors influencing the formation of harmful deposits in the diesel engine injectors

The paper describes various types of deposits of injectors used in CI engines with direct and indirect fuel injection. Various factors have been determined which affect the formation and size of deposits. These factors have also been classified and evaluated in terms of their impact on the formation of deposits precursors and further changes of deposits during the engine life. The results of deposits formation tests have been presented. The external and internal deposits in the High Pressure Common Rail fuel injection systems have been photographed and described. The impact of formed deposits on the diagnostic parameters of injectors has been discussed broadly as it determines the range of injectors’ dysfunction and their fit for further use.