ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


drgania

Odwzorowanie stanu technicznego maszyny w ewolucyjnych symptomach diagnostycznych

Charakterystyki drganiowe stanowią ważne źródło informacji o stanie technicznym maszyny. W większości zastosowań dla złożonych maszyn diagnoza opiera się na widmach drgań, jednak wpływ na nie ma, oprócz parametrów stanu, wiele innych czynników. Alternatywnym sposobem uzyskania informacji o stanie technicznym maszyny jest analiza trendów drgań. Można to zrealizować przez zastosowanie tzw. symptomów ewolucyjnych, opisujących ilościowo zależność poziomów drgań od czasu. Z modeli teoretycznych można wywnioskować, że zarówno szybkość narastania, jak i odstępstwo od liniowości mogą być przyjęte jako symptomy diagnostyczne. Ocena eksperymentalnych trendów drgań, uzyskanych dla turbin parowych, potwierdza ten wniosek i wykazuje, że tego rodzaju symptomy pod wieloma względami przewyższają typowe symptomy drganiowe, wykorzystywane w procedurach diagnostycznych.

Representation of machine technical condition in evolutionary diagnostic symptoms

Vibration patterns provide an important source of information on machine technical condition. In most applications for complex machines, diagnosis is based on vibration spectra, but they are influence by many factors other than condition parameters. Consequently false alerts can be triggered. Analysis of vibration trends is an alternative way to extract information on machine technical condition. This can be achieved by employing so-called evolutionary symptoms, which describe quantitatively the time dependence of vibration levels. From theoretical models we may conclude that both increase rate and departure from linearity can be accepted as diagnostic symptoms. Evaluation of experimental vibration time histories, obtained for steam turbines, has confirmed this conclusion and shown that such symptoms are in many aspects superior to typical vibration-based symptoms employed in diagnostic procedures.

Wpływ drgań fotelika samochodowego na komfort podróżowania dziecka w samochodzie

W artykule przedstawiano zjawiska związane z przenoszeniem drgań pionowych działających na osobę dorosłą i dziecko podczas jazdy samochodem. Analizę wykonano ze względu na szkodliwość drgań i wygodę jazdy. W przypadku dzieci tematyka ta wciąż jest w początkowej fazie rozpoznania. Wykorzystano pomiary drgań samochodu z manekinami reprezentującymi osobę dorosłą i dziecko siedzące w foteliku z systemem mocowania "standardowym" oraz ISOFIX. Pomiary przyspieszeń wykonano w wybranych punktach samochodu i manekinach. Do analizy wykorzystano wskaźniki opisujące oddziaływanie drgań na człowieka.

Influence of vibrations of the child seat on the comfort of child's ride in a car

The phenomena related to the transmission of vertical vibrations to an adult and a child when riding a car have been presented in this paper. The analysis was focused on the adverse effects of the vibrations and on the ride comfort. For children, the studies on these issues are still at an early stage. The work was done with the making use of vehicle vibration measurements with test dummies representing an adult and a child riding in a STANDARD seat and a seat provided with the ISOFIX fixing system. The accelerations were measured at selected points of the car and the dummies. For the analysis, indices describing the human exposure to vibrations were used.

Wykrywanie wczesnych faz uszkodzeń kół zębatych w warunkach eksploatacyjnych

Przekładnie zębate są powszechnie wykorzystywane w układach napędowych maszyn i urządzeń. W trakcie ich eksploatacji bardzo istotne jest odpowiednio wczesne pozyskanie informacji o postępujących procesach degradacyjnych. Pozwala to na zaplanowanie we właściwym czasie niezbędnych przeglądów oraz napraw, zwiększając w ten sposób niezawodność wszystkich elementów łańcucha kinematycznego. Z tego powodu w artykule zawarto wyniki prac zespołu w zakresie diagnostyki wibroakustycznej uszkodzeń elementów przekładni zębatych. Przedstawiono przegląd badań symulacyjnych i doświadczalnych, których celem było opracowanie metod pozwalających na wczesną identyfikację uszkodzeń zębów w postaci pittingu powierzchni roboczych, wykruszenia wierzchołka, pęknięcia u podstawy zęba oraz częściowego wyłamania zęba. Dokonano oceny efektywności wybranych metod przetwarzania sygnałów wibroakustycznych w procesie wykrywania uszkodzeń kół zębatych przy jednoczesnym występowaniu uszkodzeń łożyskowania przekładni pracujących w różnych warunkach. Wstępnie przetworzone sygnały drganiowe analizowane w dziedzinie czasu i częstotliwości stanowiły podstawę do opracowania miar diagnostycznych wrażliwych na wczesne stadia uszkodzeń. Miary otrzymane w wyniku symulacji oraz badań doświadczalnych wykorzystano do budowy zestawu wzorców klasyfikatora neuronowego diagnozującego rodzaj i stopień uszkodzenia kół przekładni z błędem walidacji poniżej 5%. Uzyskana zgodność jakościowa i ilościowa wyników badań symulacyjnych i doświadczalnych wykazała, że wykorzystanie rozbudowanego i zidentyfikowanego modelu dynamicznego przekładni w układzie napędowym, umożliwia pozyskanie wiarygodnych relacji diagnostycznych

Early fault detection of toothed gear in exploitation conditions

Toothed gears are commonly used in various power transmission systems. Collecting information about degradation processes early enough is crucial during their exploitation. It enables suitable planning of required inspections and repairs, improving the reliability of all kinetic chain elements. The article includes results of the team’s research work on vibroacoustic diagnostic of gearbox components’ faults. A review of simulation and experimental researches that aimed at elaboration of methods which would enable early identification of teeth faults in the form of working surface pitting, spalling of tooth crest, crack at the tooth bottom as well as partial breaking of a tooth, is presented. Assessment of selected methods of processing the vibroacoustic signals during the detection of gear faults has been carried out while faults occur in gear bearings working under various conditions. The initially processed vibration signals analyzed within time and frequency domains constituted a basis for preparation of detection measures that were sensitive to early stages of damage. The measures obtained as a result of simulation and experimental tests were used to construct a set of neuron classifier models to diagnose the type and degree of toothed wheels faults with a validation error below 5%. The achieved qualitative and quantitative conformity of simulation and experimental research results has shown that application of an expanded and identified dynamic model of the gear in a power transmission system enables the acquisition of reliable diagnostic relations.

Ocena warunków komfortu transportu osób w pojazdach specjalnego przeznaczenia

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące komfortu, jakim powinien charakteryzować się pojazd do pracy w warunkach szczególnych. Nie spełnienie kryteriów właściwego komfortu u przewożonych osób pojazdami specjalnego przeznaczenia prowadzi do powstawania poważnych zaburzeń na tle percepcji i innych czynników niezbędnych w logicznym postępowaniu. Jedynie na drodze badań możemy ocenić charakterystyki generowane przez nadwozie w testach poligonowych i odnieść to do charakterystyk organizm ludzki-pojazd. Prezentowane wyniki dotyczą oceny charakterystyk komfortu poruszania się wybranymi pojazdami w warunkach szczególnych i możliwości wykonania zadań przez przewożony personel po długotrwałej jeździe.

Assessment of the comfort of passenger transport in special purpose vehicles

The article discusses the issue of comfort, that should characterize a vehicle which has been designed to work under special conditions. If the criteria of ensuring the proper comfort of the passengers of special purpose vehicles are not met, it might lead to a serious disturbances in perception and in other factors that affect the logical behavior. Performance characteristics generated by the body of the vehicle during tests on the range can be assessed only through research and then related to the characteristics of the human body-vehicle system. The presented results concern the assessment of the ride comfort in the selected vehicles under special conditions and capacity of the crew to effectively perform tasks after long-lasting ride.

Analiza efektywności autoparametrycznego wahadłowego tłumika drgań

W pracy przedstawiono analizę dynamiki autoparametrycznego układu składającego się z oscylatora wraz z dołączonym eliminatorem drgań w postaci wahadła. W celu uzyskania obszarów rezonansu autoparametrycznego zastosowano metodę bilansu harmonicznych. Wyznaczono analitycznie,a następnie zweryfikowano numerycznie warunek pełnej eliminacji drgań. Dodatkowo, przedstawiono wpływ tłumienia oscylatora i wahadła na zjawisko eliminacji drgań oraz dynamikę układu.

Efficiency analysis of an autoparametric pendulum vibration absorber

This paper presents results of a study of a dynamic response of an autoparametric system consisting of the oscillator with an attached pendulum vibration absorber. The harmonic balance method is applied to get the autoparametic resonance conditions. The analytical full vibration absorption condition has been determined and verified by numerical simulations. Additionally, the influence of oscillator and pendulum damping on dynamics and the vibration absorption effect is presented.

Strony


SELECT PUBLICATION YEAR