ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Dragan IGNJATOVIĆ

Koszty utraconej produkcji wywołane uszkodzeniem gumowej taśmy transportowej w układzie maszynowym do zdejmowania nadkładu

W prezentowanym artykule wyznaczono średnie koszty awarii (utraconej produkcji) układu maszynowego do zdejmowania nadkładu, wykorzystywanego w kopalni odkrywkowej Tamnava - East field, spowodowanej uszkodzeniem przenośnikowych taśm gumowych zastosowanych w koparce wielonaczyniowej, samobieżnym przenośniku taśmowym oraz zwałowarce. Koszt zdefiniowano jako jednostkowy koszt awarii układu na godzinę pracy przenośnika taśmowego podczas cyklu życia taśmy. Podstawę obliczeń kosztów awarii stanowiła zaproponowana metoda analizy czasu pracy taśmy gumowej do uszkodzenia, oparta na fakcie, iż czas pracy do nagłego uszkodzenia (rozerwanie, przebicie) można opisać za pomocą rozkładu wykładniczego, natomiast czas pracy do stopniowego uszkodzenia – za pomocą rozkładu normalnego. Proponowana metodologia, jak również równania do wyznaczania kosztów awarii mogą być wykorzystywane, przy odpowiedniej adaptacji, do analizy funkcjonowania innych kopalni odkrywkowych służąc lepszemu planowaniu awarii, zapotrzebowania na zapasowe pasy gumowe oraz redukcji kosztów pracy. Mogą one, innymi słowy, wskazywać (optymalną) strategię utrzymania ruchu.

Lost production costs of the overburden excavation system caused by rubber belt failure

In this paper the average malfunction costs (lost production) of the overburden excavation system on the Tamnava - East field open-pit mine caused by the failure of belt conveyor rubber belts which work on the bucket wheel excavator, belt wagon and spreader are determined, i.e. the unit cost of system malfunction per hour of belt conveyor work during belt lifetime. The basis for the calculation of malfunction costs is presented by the proposed methodology for the analysis of rubber belt working time to failure based on the fact that working time until sudden failure (tear, breakthrough) can be described by exponential distribution while working time until gradual failure can be described by normal distribution. The proposed methodology as well as the expression for malfunction cost determination can be used, with appropriate adoptions, in the analysis of the functioning of other open-pit mines for better planning of malfunctions, requirements for spare rubber belts as well reductions in working costs, i.e. they can indicate better (optimal) maintenance strategy.

Ocena niezawodności sprzętu wykorzystywanego w kopalniach odkrywkowych – badania oparte na regułach rozmytej algebry

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie nowej metody oceny wspomagania obsługi oraz modelu opisującego jej zastosowanie w odniesieniu do pojęcia niezawodności. Proces wydawania opinii eksperckiej wykorzystano bezpośrednio do oceny organizacji wspomagania obsługi i przedstawiono go w postaci zmiennych lingwistycznych jako odpowiednie zbiory rozmyte. W celu odniesienia wspomagania obsługi do niezawodności, posłużono się kompozycją zbiorów rozmytych. Ponieważ nieuszkadzalność i obsługiwalność są również ważnymi wskaźnikami niezawodności, konieczne było opracowanie metodologii rozmywania odpowiednich funkcji prawdopodobieństwa działania i obsługi. Niniejsza metodologia została opracowana przy użyciu skalowania empirycznego. Proponowane podejście zastosowano w odniesieniu do różnych typów spychaczy, składających się na przeciętny układ techniczny funkcjonujący w obrębie kopalni odkrywkowej.

Dependability assesment of open-pit mines equpment – study on the bases of fuzzy algebra rules

This article aims to present a new approach for assessing of maintenance support and model for its introduction into dependability concept. Process of expertise judgment is used directly for assessing the organization of maintenance support and it is shown in the form of linguistic variables as appropriate fuzzy sets. For the introduction of maintenance support into dependability, fuzzy composition is used. Since reliability and maintainability are also influential indicators of dependability, it was necessary to develop a methodology for fuzzification of corresponding reliability and maintainability probability functions. This methodology is developed by using empirical scaling. The proposed approach has been applied to different types of bulldozers, as a usual technical system that operates at open pit mine.

Diagnostyka właściwości dynamicznych wysięgnika zrzutowego koparki kołowej oraz jego przebudowa

W artykule badano możliwe przyczyny złych własności dynamicznych wysięgnika zrzutowego koparki kołowej C7OOS (BWE) pracującej w kopalni odkrywkowej Kolubara w Serbii. Do stworzenia modelu konstrukcji nośnej wysięgnika zrzutowego oraz przeprowadzenia obliczeń statycznych i dynamicznych wykorzystano metodę elementów skończonych (MES). Model został następnie zweryfikowany przy użyciu metody eksperymentalnej – analizy drgań. Wyznaczone cele osiągnięto poprzez analizę wyników MES, które zostały następnie zweryfikowane w badaniach doświadczalnych. Ustalono przyczyny słabego działania wysięgnika. Głównymi problemami eksploatacyjnymi okazały się być nieodpowiednia konstrukcja cięgien wysięgnika oraz montaż kabiny kierowcy. Aby poprawić charakterystyki pracy wysięgnika, rozważono możliwe opcje jego przebudowy. Wybór metody przebudowy ograniczały zasoby techniczne i finansowe użytkownika maszyny. Przebudowa dała poprawę charakterystyk pracy wysięgnika, co wykazano w praktyce.

Diagnostics of bucket wheel excavator discharge boom dynamic performance and its reconstruction

The paper focuses on an investigation into the possible causes of the bad dynamic performance of bucket wheel excavator C7OOS (BWE) discharge boom in the Kolubara opencast mine, Serbia. A discharge boom load carrying structure model was produced and its static and dynamic calculations were made by the finite element method (FEM). The model was then validated by the experimental method – vibration analysis. The set goals were achieved by the FEM result analysis, which were further confirmed in the experiment. The causes for discharge boom weak performance were established. The main operation problems were found in the inadequate design of the discharge boom tie(s) and the subsequent installation of a steering cabin. Possible discharge boom reconstructions were considered with a view to improving its operation performance. The selection of the reconstruction approach was limited by the technical and financial resources available to the machine users. After the completed reconstruction, the discharge boom improved operation performance was demonstrated in practice.


SELECT PUBLICATION YEAR