ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Dong Zhou

Metoda alokacji obsługiwalności złożonych urządzeń oparta na charakterystykach czasowych

Alokacja obsługiwalności jest ważnym krokiem w projektowaniu jakości produktów. Tradycyjne metody alokacji są ograniczone w takim sensie, że alokowany średni czas do naprawy dla każdego działu projektowania jednostki produktu nie może być całkowicie kontrolowany przez odpowiedni dział projektowania. W niniejszej pracy zaproponowano rozwiązanie tego problemu wykorzystujące nową metodę alokacji obsługiwalności opartą na charakterystykach czasowych. W proponowanej metodzie bierze się pod uwagę związek między zawartością projektu a czasem naprawy, czas naprawy zaś dzieli się na wspólny i indywidualny. Wspólny czas naprawy, który zależy od ogólnej konstrukcji systemu, odejmuje się od całkowitego czasu naprawy. Indywidualny czas naprawy alokuje się do konkretnej jednostki za pomocą odpowiedniej tradycyjnej metody alokacji. W pracy przeprowadzono studium przypadku, którego wyniki pokazują, że nowa metoda jest bardziej odpowiednia i skuteczna jeśli chodzi o alokację obsługiwalności niż metodystosowane pierwotnie.

Maintainability allocation method based on time characteristics forcomplex equipment

Maintainability allocation is an important step in product quality design. Traditional allocation methods are limited such that the allocated mean time to repair for each unit design apartment cannot be totally controlled by the corresponding design apartment. This paper proposesa new time characteristics-based maintainability allocation method to solve the aforementioned problem. The relationship between design content and repair time is considered in this method, and repair time is divided into common and individual repair time. Common repair time, which isdetermined by the overall system design,is deducted from the total repair time. Individual repair time is allocated to the specific unit through proper traditional allocation method. A case study is performed,and results demonstrate that the new method is more suitable and effective than original methods in terms ofmaintainability allocation.

Podejście projektowe oparte na korelacyjnym związku między konserwowalnością a funkcjonalną budową produktu

Konserwowalność to ważna charakterystyka jakościowa, którą można zdefiniować jako możliwość wydajnej i ekonomicznej naprawy produktu. Ponieważ o konserwowalności produktu decydują głównie wybory dokonane na etapie projektowania, największy wpływ na nią ma budowa produktu. Tradycyjne metody projektowania produktów kładą większy nacisk na projektowanie funkcji i produkcji, zaniedbując projektowanie pod kątem łatwości konserwacji, co powoduje powstanie luki między projektowaniem funkcjonalnej budowy produktu a projektowaniem jego konserwowalności. Opóźnienie etapu projektowania konserwowalności generuje ogromne koszty związane z koniecznością zmian projektu i może nawet prowadzić do nieodwracalnych wad projektowych. Ze względu na słabą zależność między budową funkcjonalną a konserwowalnością w projektowaniu produktu, wpływ projektowania konserwowalności na produkt jest ograniczony. Aby rozwiązać ten problem, w niniejszej pracy zaproponowano podejście projektowe uwzględniające związek między konserwowalnością a budową funkcjonalną wyrobu. Po pierwsze, zdefiniowano i sklasyfikowano czynniki konstrukcyjne (projektowe) dotyczące konserwowalności (MDF) oraz czynniki konstrukcyjne związane z budową funkcjonalną produktu (FCDF). Po drugie, w oparciu o teorię graficznej reprezentacji topologii, zbudowano model zależności korelacyjnych między MDF i FCDF w postaci diagramu sieciowego. Po trzecie, w celu określenia podstawowych czynników konstrukcyjnych, opracowano macierz kwantyzacji, pozwalającą na ocenę ważności relacji korelacyjnych. Wreszcie, przeanalizowano przypadek układu smarowania pojazdu opancerzonego jako przykład zastosowania proponowanego podejścia w praktyce. Wyniki potwierdzają skuteczność omawianego podejścia oraz możliwość jego praktycznego wykorzystania.
 

A design approach based on a correlative relationship between maintainability and functional construction

As an important quality characteristic, maintainability is the ability of a product to be repaired efficiently and economically. Because it is mainly determined at the design stage, maintainability is mostly affected by the construction of a product. Traditional product design methods put more focus on design for function and production, neglecting design for maintainability, which causes a gap between functional construction design and maintainability design. The delay of maintainability design results in huge costs for design changes and even irrevocable design flaws. Because of the weak relationship between functional construction and maintainability in product design, the influence of maintainability design on the product is limited. To resolve this problem, this paper proposes a design approach considering the relationship between maintainability and functional construction. First, maintainability design factors (MDFs) and functional construction design factors (FCDFs) are defined and classified. Second, based on topology graphic theory, a correlative relationship model is constructed by graphically combining the MDFs and FCDFs into a network diagram. Third, to determine primary design factors, a quantization matrix is developed to perform importance evaluation of the correlative relationship. Finally, a practical case is studied by implementing the proposed approach for the lubrication system of an armoured vehicle. The results validate the effectiveness and feasibility of the approach.


SELECT PUBLICATION YEAR