ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Dawei Xu

Wspólna optymalizacja wymiany i zamawiania części zamiennych dla krytycznego komponentu obrotowego na podstawie dotychczasowego sygnału stanu

Powszechnie przyjmuje się, że wymiana w oparciu o stan techniczny pozwala nie tylko na pełne wykorzystanie elementów składowych, ale także na zmniejszenie kosztów magazynowych (związanych z przechowywaniem zapasów) jeśli zamawianie części zamiennych da się powiązać z trafnym prognozowaniem uszkodzeń. Większość istniejących modeli i teorii predykcji degradacji lub uszkodzeń opiera się na danych populacyjnych o uszkodzeniach lub zawieszeniu pracy co oznacza, że czas uszkodzenia komponentu przewiduje się w odniesieniu do historii uszkodzeń lub zawieszeń pracy tego samego typu lub podobnego typu elementów składowych. Jednak w praktyce zdarza się, że dla niektórych komponentów nie istnieją historie uszkodzeń lub zawieszenia pracy, do których można by się odnieść; jedyne co można wykorzystać to zgromadzone dotychczas sygnały z monitorowania stanu. W takim przypadku, trudno jest ocenić dokładnie czas i prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia. W niniejszej pracy, przedstawiono nowatorskie podejście do przewidywania degradacji. Opracowano nową funkcję szacowania prawdopodobieństwa uszkodzenia opartą na jednoczesnym wykorzystaniu "czasu pracy" oraz "stopnia degradacji" komponentu. Następnie wspólnie zoptymalizowano procesy wymiany i zamawiania części zamiennych zgodnie z szacowanym prawdopodobieństwem wystąpienia uszkodzenia. Celem optymalizacji była minimalizacja długoterminowego wskaźnika kosztów . Poprawność proponowanego podejścia zweryfikowano z wykorzystaniem dwóch zbiorów danych dotyczących łożysk.
 

Joint optimization of replacement and spare ordering for critical rotary component based on condition signal to date

It is widely accepted that condition-based replacement can not only make full use of components, but also decline inventory cost if the procurement of spare parts can be triggered upon accurate failure prediction. Most of the existing degradation or failure prediction models and approaches are population-based failures or suspensions, namely, to predict the failure time of a component, there are some failure or suspension histories of same type or similar components which can be used as reference. However, in practice, there exists the phenomenon in which no failure or suspension histories for some components can be used, what can be utilized is just the collected condition monitoring signals to date. In that case, failure time and probability are difficult to be estimated accurately. In this paper, a novel degradation prediction approach is introduced. Meantime, a new failure probability estimation function is developed based on component “service time” and “degradation extent” simultaneously. Then replacement and spare part ordering are jointly optimized according to the estimated failure probability. The optimization objective is to minimize long-run cost rate. Two bearing datasets are used to validate the proposed approach.