ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Daniel PIENIAK

Analiza niezawodnościowa wytrzymałości kompozytów stomatologicznych poddanych zróżnicowanym procedurom fotopolimeryzacji

Celem badań była ocena wpływu wybranych procedur fotopolimeryzacji na wytrzymałość i niezawodność kompozytów stomatologicznych opartych na siloranach oraz kompozytów opartych na związkach metakrylanowych w warunkach testu na 3-punktowe zginanie. Badano kompozyty o nazwach handlowych: Filtek Siloran (FSi), Gradia Direct Anterior (GDA), Gradia Direct Posterior (GDP), Herculite XRV (H). Zastosowano fotopolimeryzację dwoma rodzajami światła: lampą diodową oraz lampą halogenową. Przyjęto czas naświetlania 40 sek. oraz 60 sek. Do badań wytrzymałości został zastosowany test na zginanie trójpunktowe (TFS). Przygotowano próbki do badań w formie belek prostopadłościennych o liczności N = 20 z każdego materiału. Wyznaczono wartość średnią i odchylenie standardowe dla każdego badanego wariantu. Do oceny istotności różnic przeprowadzono analizę wariancji. Następnie wyniki każdej próby aproksymowano dwuparametrowym rozkładem Weibull’a. Obliczono parametr skali rozkładu (jako wytrzymałość charakterystyczną) oraz parametr kształtu (jako wskaźnik niezawodności materiału). Wykazano, że w warunkach testu na 3-punktowe zginanie rodzaj lampy nie ma wpływu na wytrzymałość w przypadku kompozytu opartego na siloranach, natomiast umożliwia poprawę jego niezawodności. W przypadku konwencjonalnych materiałów opartych na metakrylanach zastosowanie lampy diodowej w miejsce lampy halogenowej obniża wytrzymałość materiału, jednak zwiększa jego niezawodność. Ponadto wykazano, że zwiększenie czasu naświetlania – w przypadku materiału FSi i lampy halogenowej zwiększa jego wytrzymałość, natomiast nie ma wpływu na niezawodność. W pozostałych przypadkach wytrzymałość na ogół pozostaje na stałym poziomie lecz zwiększa się niezawodność materiału.

Reliability analysis of strength of dental composites subjected to different photopolymerization procedures

The aim of this study was evaluation of chosen photopolymerization procedures on strength and reliability of dental composites based on siloranes and composites based on methacrylate compounds in 3-points bending test conditions. The following composites were tested: Filtek Siloran (FSi), Gradia Direct Anterior (GDA), Gradia Direct Posterior (GDP), Herculite XRV (H). Photopolymerization was conducted by means of two types of light: LED lamp and halogen lamp. Exposure times of 40 and 60 seconds were applied. For the strength studies a three-point bending test was used (TFS). Twenty rectangular beam-shaped samples (N=20) from each material were prepared for the studies. For each studied case an average value and standard deviation were determined. To assess significance of differences a variation analysis was performed. Then, the results from each specimen were approximated by two-parameter Weibull distribution. Distribution scale parameter was calculated (as a characteristic strength) and shape parameter (as a material reliability index). It has been demonstrated that in 3-point bending test conditions in case of silorane-based composite the type of lamp has no impact on the strength, however it can improve its reliability. In case of conventional methacrylate-based materials application of LED lamp instead of halogen lamp reduces material strength, but increases its reliability. Additionally, it has been shown that the extension of exposure time – in case of FSi material and halogen lamp, increases material strength, however it has no impact on reliability of the material.

Niezawodność konstrukcyjna drewna modyfikowanego termicznie i materiałów drewnopochodnych w podwyższonych temperaturach

Dotychczasowe materiały drewniane i drewnopochodne miały wiele wad ograniczających ich zastosowanie, co prowadziło do zastępowania ich innymi. Największy problem stanowiły ograniczenia, co do maksymalnych wymiarów przekroju elementów oraz możliwości wykonywania elementów o znacznych rozpiętościach, również trwałość powierzchni a także łatwopalność ograniczały zastosowanie. Obecnie w konstrukcjach inżynierskich coraz częściej wykorzystuje się drewno modyfikowane termicznie oraz materiały drewnopochodne m.in. drewno klejone warstwowo (GL), drewno fornirowane warstwowe (LVL) oraz drewno modyfikowana termicznie (TT). Drewno jest materiałem ulegającym termicznej degradacji. W warunkach oddziaływania wysokich temperatur konstrukcja drewniana jest poddana jednoczesnym wymuszeniom w formie sił oraz oddziaływaniom termicznym. Oddziaływanie tych dwóch czynników wpływa na rozkład naprężeń w strukturze drewna oraz ogranicza nośność konstrukcji, powodując de kohezję struktury. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Ponadto, na podstawie wyników badań wytrzymałości przeprowadzono analizę prawdopodobieństwa przetrwania w podwyższonych temperaturach. Próbki do badań wytrzymałości na zginanie statyczne zostały wykonane z drewna fornirowego warstwowego – LVL, drewna sosny pospolitej klejonego warstwowo – GL oraz drewna świerkowego poddanego – TT i niepoddanego modyfikacji termicznej – NTT, w formie prostopadłościanów o wymiarach 20x20x300mm. Oceny wytrzymałości na zginanie dokonano na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej FPZ 100/1 (VEB Thuringer Industriewerk Rauenstein, Germany). Temperatury środowiska pożaru symulowano za pomocą nawiewu gorącego powietrza (GHG 650 LCE). Oceny dokonywano w zakresach temperatur: 20, 50, 100, 150, 200, 230ºC. Uzyskane wyniki posłużyły ocenie niezawodności. W analizie wykorzystano dwuparametrowy rozkład Weibulla. W przypadku materiałów o strukturze laminowanej – LVL i GL zaobserwowano wzrost odchylenia standardowego wytrzymałości na zginanie w kolejnych zakresach temperatur. Wyższe wartości parametru kształtu c Rozkładu Weibulla zostały wykazane dla świerku TT (najwyższe c = 5.58) i NTT(najwyższe c = 3.31).

Reliability of the thermal treated timber and wood-based materials in high temperatures

Existing wood and wood-based materials have had several drawbacks limiting their use, which in consequence resulted in replacing them by other materials. The most significant problems were limitations regarding maximum dimensions of the components cross – section and capabilities of manufacturing of the large-scale components. Durability and flammability of surfaces were the limiting factors as well. Nowadays, thermally treated wood and wood composites are more and more commonly used in the engineering constructions, such as: glued laminated timber (GL), laminated veneer lumber (LVL) and thermally treated timber (TT). The timber undergoes a process of thermal degradation. In high temperatures timber structure is subject to simultaneous influence in the form of forces and thermal impacts. These factors influence stress distribution in the wood structure and limit its load capacity, reflecting structure decohesion. The aim of the presented studies was to determine impact of increased temperatures on strength of the wood materials and wood-based composites. Additionally, based on the results of the strength studies, analysis of the probabilisty of survival in high temperatures was performed. Samples used in the static bending strength studies were made of the laminatem veneer lumber – LVL, glued laminated pine timber – GL, and thermally treated – TT and non-treated spruce timber - NTT. The samples were in a cuboidal shape with dimensions of 20x20x300 mm. The evaluation of bending strength was performed by means of the universal strength device - FPZ 100/1 (VEB Thuringer Industriewerk Rauenstein, Germany). Fire temperatures conditions were simulated by blowing hot air (GHG 650 LCE). The studies were conducted in the following temperature ranges: 20, 50, 100, 150, 200 and 230ºC. Based on the obtained results a reliability analysis was performed. For the analysis a two-parameter Weibull distribution was applied. In case of materials with laminated structure – LVL and GL, an increase in standard deviation of the results of bending strength in the successive temperature ranges has been observed. Higher values of shape parameter c of Weibull distribution have been demonstrated for TT spruce timber (the highest c = 5.58) and NTT (the highest c = 3.31).

Wpływ powtórnego przetapiania na właściwości użytkowe stopu CoCrMoW

Przetapianie uprzednio odlanego metalu może spowodować zmianę składu chemicznego nowopowstałego materiału, co w końcowym efekcie może oddziaływać na właściwości użytkowestopu stomatologicznego. Do badań zastosowano stop stomatologiczny CoCrMoW o nazwie handlowej Remanium 2001.Przygotowano 3 grupy stopu stomatologicznego przez zmieszanie 50% fabrycznie nowego stopu ze stopem po poprzednim przetopieniu. Grupę pierwszą odlano w 100% z nowego fabrycznie stopu jako grupę kontrolną (R1). Grupa druga (R2) została odlana z mieszaniny jednakowych ilości nowegostopu oraz stopu odlanego tylko raz. Grupa trzecia (R3) zawierała 50% świeżego stopu oraz stopu odlanego 2 razy.Wykonano analizę mikrostrukturalną oraz składu chemicznego, badania XRD, pomiary twardości, badania tribologiczne oraz badania przyczepności wg ISO 9693.Wykazano, że w odlewaniu należy używać nowego materiału a w przypadku wykorzystania materiału wcześniej używanego należy go wymieszać z materiałem nowym.Wykorzystanie procedury przetapiania może obniżyć koszty odlewów CoCrMoW oraz może być bezpieczne w stomatologii.

Effect of recasting on the useful properties CoCrMoW alloy

Recasting of the previously cast metal can change the chemical composition of the newly formed material, which ultimately could affect the properties of a dental alloy. The research used a dental alloy CoCrMoW trade name Remanium 2001. Three groups of dental alloy were prepared by mixing 50% fresh alloy to alloy remnants from previous castings. The specimens in the first casting group used 100% fresh alloy and served as control (R1). The second group consisted of equal amounts of fresh alloy and alloy remnants cast only once (R2). The third group contained 50% fresh alloy and alloy cast twice (R3). Microstructural analysis was performed and the chemical composition, XRD studies, hardness, and tribological test and the metal–ceramic bond strength was investigated according to ISO9693 standard. New material should be used in casting, and if previously casted material is used, it should be mixed with new material. The use of the recasting procedure can lower the costs of CoCrMoW castings and can be safely in dentistry.

Probabilistyczny model wytrzymałości na zginanie kompozytów stomatologicznych w zastosowaniu do modelowania niezawodności układów „ząb – kompozyt stomatologiczny”

W pracy przedstawiono zastosowanie bayesowskiego modelowania probabilistycznego jako sposobu standaryzacji opracowania wyników pomiarów, uzupełniającego standaryzację operatorowo – proceduralną wyznaczania wytrzymałości kompozytów stomatologicznych. Tradycyjny sposób prowadzenia badań wytrzymałościowych, wykonywanych usługowo i obliczeniowo nienawiązujących do badań poprzednich, zmieniono w adaptacyjny proces kumulacji wiedzy w postaci coraz dokładniejszych modeli. Probabilistyczne modele wytrzymałości na zginanie wykorzystano do utworzenia rankingu niezawodnościowego badanych kompozytów stomatologicznych. Konceptualizacja niezawodności układów biotechnologicznych takich jak „ząb – wypełnienie stomatologiczne” wymagała rozszerzenia zakresu pojęcia uszkodzenie o losowe zdarzenia polegające na zaistnieniu niezgodności pomiędzy komponentami układu biotechnologicznego (compability failure).

Probabilistic model for flexural strength of dental composites used in modeling reliability of the “tooth-dental composite” system

In the article the application of Bayesian probabilistic modeling was presented as a way to standardize analytics of measurement results, which completes the operational and procedural standardization of determining the strength of dental composites. The traditional way of conducting studies of strength performed as services and calculations, and which do not refer to previous studies, was changed into an adaptation process of knowledge accumulation in a form of an increasing precise models. Probabilistic flexural strength models were used to create a reliability ranking of studied dental composites. Conceptualization of reliability of a biotechnological system, such as a “tooth-dental composite” required the expansion of the notion of“failure” with random events involving the occurrence of compatibility failure.

Strony