ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Damian PIETRUSIAK

Problemy identyfikacji modeli modalnych stalowych ustrojów nośnych

Kompleksowa identyfikacja modeli modalnych stalowych ustrojów nośnych, wymaga ujęcia zarówno eksperymentalnego jak i numerycznego. Obie metody stanowią wzajemne uzupełnienie i umożliwiają dokładniejszą identyfikację. Przedstawione wyniki badań dotyczą mostu podającego zwałowarki działającej w kopalni węgla brunatnego. Przeprowadzono eksploatacyjną analizę modalną. Zastosowanie tej właśnie metody badawczej, uwzględnia wpływ warunków działania i obciążenia obiektu. Wyniki uzyskane w ten sposób zestawiono z eksperymentem numerycznym.

Problems of steel construction modal models identification

Complex identification of steel construction modal models requires simultaneous numerical and experimental analysis of the object. Such an approach allows to obtain more accurate results while the methods complement each other. Results presented, concern stacker feeding bridge which operates in open pit mine. Operational modal analysis was made. Application of this method enables to assess influence of working condition on the modal characteristic. Experimental results were validated with use of numerical method.

Badania drgań maszyn wirnikowych w stanach ustalonych oraz nieustalonych na przykładzie wentylatorów promieniowych dużych średnic

Problem występowania stanów nieustalonych maszyn obrotowych jest powszechnie spotykany. Pojawia się on głównie podczas rozruchu i wywołany jest „przechodzeniem” przez prędkość krytyczną, która wzbudza drgania obiektu w bardzo szerokim zakresie. Ponadto problemy z drganiami maszyn obrotowych wywoływane są przez takie czynniki jak niewyważenie, niewyosiowanie, defekty łożysk i wiele innych. W pracy przedstawiono wyniki badań drgań zarówno w stanach ustalonych jak i nieustalonych przykładowych wentylatorów promieniowych. Za pomocą widm STFT przeanalizowano zarejestrowane przebiegi drgań niestacjonarnych. Dzięki temu możliwe było zidentyfikowanie głównych parametrów mających wpływ na poziom drgań podczas rozruchu oraz pracy normalnej. Badania przeprowadzono na czterech obiektach, co umożliwiło dodatkowe porównanie i wyciągnięcie wniosków odnośnie parametrów eksploatacyjnych całego układu przepływowego.

Tests of rotary machines vibrations in steady and unsteady states on the basis of large diameter centrifugal fans

The existence of unsteady states of rotary machines is a common problem. It occurs mainly during the machine start-up and is caused by “passing through” the critical velocity, which activates large scale object vibrations. Moreover, rotary machines vibrations problems are caused by faults such as unbalance, misalignment, bearing defects and others. The paper presents the results of tests of sample centrifugal fans vibrations, both in steady and unsteady states. The recorded time traces of non-stationary vibrations were analyzed with the STFT spectrum. This method allowed to identify main parameters influencing the level of vibrations during the start-up and regular operation of the machine. The tests were performed on four machines, which enabled an additional comparison of operational parameters of the whole flow system.

Ocena wielkogabarytowych ustrojów nośnych maszyn z zastosowaniem współczynnika obciążeń zastępczych

Ustroje nośne maszyn wielkogabarytowych są ich kluczowym elementem, ze względu na ich rozmiar a tym samym niemalże brak możliwości wymiany w trakcie eksploatacji. Ustroje tego typu stosowane są np. w przemyśle wydobywczym, przeładunkowym czy przetwórstwa skalnego. W artykule zebrano i zaprezentowano wyniki najważniejszych badań ostatnich lat dotyczących obciążeń dynamicznych oraz projektowania tego rodzaju obiektów. Na tej podstawie przedstawiono autorską metodę oceny ustrojów nośnych z zastosowaniem współczynnika obciążeń zastępczych oraz efekty jej stosowania.

Evaluation of large-scale load-carrying structures of machines with the application of the dynamic effects factor

Load-carrying structures of large-scale machines are their key element, mainly due to their size which renders them virtually impossible to replace during operation. Such structures are used for example in the heavy industry, mining, bulk material handling or rock processing. This article presents the most important results of recent research into dynamic loads and design of such structures. Based on these results the article introduces the author's method of evaluating load-carrying structures with the application of the dynamic effects factor and describes the effects of the application of this method.