ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Cristiano Alexandre Virgínio Cavalcante

Analiza połączonych procesów sztucznego starzenia i wymiany prowadzona w oparciu o wieloatrybutową teorię użyteczności

Elementy składowe tworzące niejednorodną populację mogą prowadzić do nieprawidłowości funkcji intensywności uszkodzeń. W prezentowanej pracy badano populację komponentów składająca się z dwóch różnych subpopulacji: populacji komponentów słabych i populacji komponentów mocnych. Niejednorodność komponentów opisano za pomocą rozkładu mieszanego ich czasu pracy. Rozkład mieszany pozwala modelować dwa różne zachowania: krótki czas pracy charakterystyczny dla słabych elementów i długi czas pracy charakterystyczny dla elementów mocnych. Proste strategie konserwacyjne mogą nie dawać oczekiwanych efektów w przypadku komponentów, które różnią się pod względem charakteru uszkodzeń. Aby odpowiednio powiązać odmienne cele procedur sztucznego starzenia (wygrzewania, docierania) i wymiany profilaktycznej elementów składowych zaproponowano, w oparciu o podejście wielokryterialne, procedurę łączącą sztuczne starzenie i wymianę profilaktyczną, która uwzględnia także preferencje decydenta. Jako kryteria proponowanego modelu rozważano koszty i średnią trwałość resztkową. Wieloatrybutowa teoria użyteczności (MAUT) pozwala na tworzenie alternatyw, które licują z preferencjami osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji eksploatacyjnych.

Multi-attribute Utility Theory analysis for burn-in processes combined with replacement

Components from a heterogeneous population may result in non-well behaviour in the failure rate function. This paper considers a population of components that consists of two different sub-populations: a population of weak components and a population of strong components. This component heterogeneity is treated using a mixture distribution for the components’ lifetimes. This mixture models two distinct behaviours: a short characteristic lifetime for the weak components and a long characteristic lifetime for the strong components. Simple policies may not be effective to address the distinct behaviours of failures for these components. Thus, combined preventive replacement and a burn-in procedure based on a multi-criteria perspective are proposed in order to suitably integrate the different objectives from the burn-in and preventive replacement procedures, taking into account the preferences of the decision-maker. We consider the cost and the mean residual life as the criteria of the proposed model. Multi-attribute Utility Theory (MAUT) allows alternatives that are more aligned with the preferences of the decision-maker to be developed.

Oparta na przeglądach polityka losowej konserwacji zapobiegawczej systemu wieloelementowego z wykorzystaniem symulacji

W dzisiejszej sytuacji globalnej, w której przedsiębiorstwa o wysokim stopniu konkurencyjności wymagają efektywnego obniżania kosztów produkcji, poprawy jakości produktów oraz zwiększania lojalności klientów, konserwacja ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tych celów poprzez redukcję nieplanowanych przestojów, oraz zmniejszenie konieczności usuwania usterek produktów a także obniżanie kosztów. W tym sensie, wykorzystanie modeli reprezentujących tego typu systemy i ułatwiające menedżerom podejmowanie decyzji , ma kluczowe znaczenie dla firm. W tej pracy zaproponowano model konserwacji zapobiegawczej dla wieloelementowego systemu o różnych mechanizmach uszkodzeń. Biorąc pod uwagę, że celem jest optymalizacja liczby i czasu trwania zabiegów konserwacyjnych dokonywanych w systemie, przeprowadzane są okresowe przeglądy mające na celu zminimalizowanie oczekiwanych kosztów utrzymania. Optymalizację przeprowadzono za pomocą symulacji, która okazała się zadowalająca, ponieważ zmienne decyzyjne modelu zachowywały się odpowiednio przy wykorzystaniu ich w kontekście omawianego studium przypadku. Dodatkowo, zmienne te przybierały różne wartości dla czterech różnych scenariuszy: pierwotnego modelu proponowanej polityki konserwacyjnej i trzech wariantów, w których uwzględniono koszty pracy systemu w stanie awaryjnym.

Random preventive maintenance policy based on inspection for a multicomponent system using simulation

In today's global situation where highly competitive companies demand production efficiently to reduce costs, increase product quality, and customer loyalty, maintenance becomes crucial to achieve this goal by reducing unplanned downtime, reworking of products, and costs. In this sense, the use of models that can represent this type of system, and help managers make decisions more easily, are of vital importance for companies. Thus, a preventive maintenance model for a multicomponent system with different failure mechanisms is proposed in this work. Considering that the objective is to optimize the number and the time of maintenance interventions, that will be done in the system, periodic inspections are carried out in order to minimize the expected costs of maintenance. The optimization was performed with simulation, which proved to be satisfactory, since the decision variables of the model behaved adequately when utilized within the context of an applied case study. In addition, these variables had different performances when analyzed in four different scenarios: the original model of the proposed policy, and three variations attributing costs of penalties.