ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


corrosion

Problemy eksploatacyjne osiowych sprężarek reakcyjnych stacjonarnych silników turbinowych dużych mocy

W sprężarce turbiny gazowej o mocy 69 MW, pracującej w cyklu kombinowanym wystąpiły uszkodzenia łopatek po czterech latach eksploatacji od ostatniego remontu głównego. Zarejestrowano trzy przypadki uszkodzeń w krótkim odstępie czasu, które spowodowały potrzebę zatrzymania i remontu turbiny. Badania wzrokowe przeprowadzone po każdym stwierdzeniu uszkodzeń, ujawniły pęknięcia w łopatkach niektórych stopni palisad kierowniczych zlokalizowane w piórach łopatek. Pęknięcia zaczynały sie w stopach łopatek spawanych do bandaża zewnętrznego palisad kierowniczych. Znaczna liczba łopatek kierowniczych i wirnikowych miała również uszkodzenia spowodowane przez obce ciała, przytarcia i były pogięte. Przeprowadzono badania i analizę uszkodzeń sprężarki włączając w to badania metalograficzne pękniętych łopatek, analizę parametrów operacyjnych turbiny, analizę historii zarejestrowanych przypadków uszkodzeń i analizę inicjacji i propagacji pęknięć. W niniejszym artykule opisuje sie badania uszkodzeń palisad łopatkowych sprężarki, które doprowadziły do konkluzji końcowej, ze pęknięcia łopatek palisad kierowniczych były rezultatem zmęczenia wysokocyklicznego materiału łopatek, spowodowanego przez oderwania wirow w czasie uruchomienia turbiny, przyspieszone przez korozje wywołaną chłodzeniem mieszankowym. Uszkodzenia ułatwiła znaczna kruchość materiału łopatek sprężarki. Zostały sformułowane zalecenia, aby uniknąć podobnych uszkodzeń łopatek sprężarki w przyszłości.

Service problems of an axial compressors of a land based, high power, reaction gas turbines

A compressor blade failure was experienced at the 69 MW gas turbine of a combined cycle (C.C.) unit after four years operation since the last overhaul. Three unit failure events occurred at small periods, which caused forced outage. Visual examination carried out after the failure events indicated that the compressor vanes (diaphragms) had cracks in their airfoils initiating at blade tenons welded to the diaphragm outer shroud at some stages. Also, many stationary vanes and moving blades showed foreign object damage (FOD), rubbing and bending. A compressor failure evaluation was completed including cracked vane metallographic analysis, unit operation parameter analysis, history-of-events analysis, and crack initiation and propagation analysis. This paper provides an overview of the compressor failure investigation, which led to identification of the vane high cycle fatigue (HCF) failure mechanism generated by rotating stall during unit startups, highly accelerated by corrosion generated by the fogging system and influenced by high stationary vane and moving blade brittleness as the primary contribution to the observed failure. They are provided recommendations to avoid similar failure of the compressor blades in the future.

Wyznaczanie czasu eksploatacji ciepłociągu na podstawie identyfikacji stanów granicznych

W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania granicznego czasu eksploatacji rurociągu. Podstawą wyznaczenia tego czasu jest korozja wżerowa powodująca lokalne zmniejszanie grubości ścianek rurociągu. W analizie wzięto pod uwagę trzy stany graniczne decydujące o wytrzymałości rurociągu. Oszacowano, że rozkład grubości ścianek jest zgodny z rozkładem normalnym a przekroczenie granicznych wartości grubości ścianki rurociągu na zadanym poziomie prawdopodobieństwa jest podstawą do określenia czasu jego eksploatacji.

Determining of hot water-pipe exploitation time on the basis of limiting states

Methodology for determining the limiting time of the hot water-pipeline exploitation has been described in the present study. Pitting corrosion causing local reduction of the hot water-pipeline wall thickness was assumed as the basis of the limiting time determining. Three limiting states influencing the hot water-pipeline strength were taken into consideration in the executed analysis. It was estimated that the wall thickness distribution is consistent with normal distribution as well as that exceeding of the hot water-pipeline wall thickness limiting values within given probability level is a basis for the exploitation time determining.

Discussion and studies of the properties of a cooling water additive preventing erosive wear of cooled surfaces of ship diesel engines

This paper presents the results of studies on the properties of an additive administered into the liquid cooling a ship diesel engine. The protective action of the liquid relied on the formation of nickel layers on the cooled surfaces – electroless nickel plating of cooling surfaces. The test stand and the program of the experiment have been described. Statistical methods have been used for discussing the results. Regressive correlations of mass decrease of the studied samples, dependent on the conditions and the experiment program, have been obtained. Sample mass decrease was described as a function of the additive concentration, the flow and the temperature of the cooling liquid supplied by the pump. High effectiveness of the studied additive was presented comparing it with the substances widely applied for this purpose such as EKSTROL and NALCOOL-2000 basing on the verifying exemplary results. Validation of the obtained results carried out on real maritime technical facilities has been described.

Opracowanie i badania własności dodatku do wody chłodzącej zapobiegającego zużyciu erozyjnemu powierzchni chłodzonych okrętowych silników spalinowych

W artykule przedstawiono wyniki badań własności opracowanego dodatku do cieczy chłodzącej okrętowego silnika spalinowego. Działanie ochronne cieczy oparto na niklowaniu chemicznym – na bezprądowym tworzeniu warstw niklowych na chłodzonych powierzchniach. Opisano stanowisko badawcze oraz program eksperymentu. Do opracowania wyników przeprowadzonego eksperymentu zastosowano metody statystyczne. Otrzymano zależności regresyjne ubytku masy badanych próbek od warunków i programu eksperymentu. Ubytek masy próbek opisano w funkcji stężenia dodatku, strumienia objętości i temperatury cieczy chłodzącej, podawanej przez pompę. Pokazano wysoką skuteczność badanego dodatku w porównaniu ze stosowanymi do tego celu dodatkami EKSTROL i NALCOOL-2000 na przykładzie wyników badań weryfikacyjnych. Opisano walidację wyników przeprowadzoną na rzeczywistych obiektach oceanotechnicznych.