ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.145
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2017-11-16

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 40
2. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 28
3. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 24
5. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 23
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 22
7. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 21
8. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 21
9. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 18
10. PRODUCTIVITY AND RELIABILITY IMPROVEMENT IN TURNING INCONEL 718 ALLOY - CASE STUDY
By: Zebala, Wojciech; Slodki, Bogdan; Struzikiewicz, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15   Issue: 4   Pages: 421-426   Published: 2013

Times Cited: 17
 

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe liczniki


availability

Availability analysis of series redundancy models with imperfect switchover and interrupted repairs

This paper considers N + 1 series redundancy, where N components are active and 1 component is standby in normal state. The active components execute the service, while the standby component is ready to take over the active role if the active components fail. When an active component fails, the standby, if available, automatically takes over system operations. However, the automatic switchover of the standby component to active mode might not be possible due to hardware or software issues. When a component failure or an imperfect switchover occurs, it immediately begins to be repaired. However, the repair process is possible to be interrupted. The most existing literature of redundancy models has focused on Markovian systems with uninterrupted repairs. This paper considers a non-Markovian redundancy model with interrupted repairs, where the repair time, the non-automatic switchover time, and the interrupted time are generally distributed. Using supplementary variable method and integro-differential equations, we obtain the steady-state availability for the redundancy model.

Analiza gotowości modeli redundancji kaskadowej uwzględniających niedoskonałe przełączanie oraz przerwane naprawy

W niniejszym artykule rozważano przypadek redundancji kaskadowej typu N + 1, w której liczba N elementów pozostaje aktywnych, a jeden komponent jest w trybie gotowości w stanie normalnym. Elementy aktywne wykonują usługę, podczas gdy składowa rezerwowa pozostaje w stanie gotowości do przejęcia roli aktywnej w przypadku, gdyby składniki aktywne uległy uszkodzeniu. Gdy element aktywny przestaje działać, element zastępczy, jeśli jest dostępny, automatycznie przejmuje operacje systemowe. Jednak automatyczne przełączenie komponentu zastępczego na tryb aktywny nie zawsze jest możliwe z powodu problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem. Jeśli wystąpi awaria komponentu lub niedoskonałe przełączenie, natychmiast rozpoczyna się naprawa. Proces naprawy może jednak zostać przerwany. Większośćistniejącej literatury na temat modeli nadmiarowości koncentruje się na systemach Markowa, w których nie dochodzi do przerwania naprawy. W niniejszym artykule rozważano niemarkowowski model nadmiarowości uwzględniający możliwość przerwania naprawy, w którym czas naprawy, czas nieautomatycznego przełączenia oraz czas przerwany mają rozkład ogólny. Wykorzystując metodę dodatkowej zmiennej oraz równania całkowo-różniczkowe otrzymano gotowość stacjonarną dla omawianego modelu redundancji.

Fuzzy Availability Assessment for Discrete Time Multi-State System under Minor Failures and Repairs by Using Fuzzy Lz -transform

This paper studies assessment approach of dynamic fuzzy availability for a discrete time multi-state system under minor failures and repairs. Traditionally, it was assumed that the exact reliability data of a component/system with discrete time are given in reliability analysis. In practical engineering, it is difficult to obtain precise data to evaluate the characteristics of a component/system. To overcome the problem, fuzzy set theory is employed to deal with dynamic availability assessment for a discrete time multi-state system in this paper. A fuzzy discrete time Markov model with fuzzy transition probability matrix is proposed to analyze the fuzzy state probability of each component at any discrete time. The fuzzy Lz-transform of the discrete-state discrete-time fuzzy Markov chain is developed to extend the Lz-transform of the discrete-state continuous-time Markov model with crisp sets. Based on the α-cut approach and the fuzzy Lz-transform, the dynamic fuzzy availability of the system is computed by using parametric programming technique. To illustrate the proposed method, a flow transmission system is analyzed as a numerical example.

Wykorzystanie rozmytej transformaty do oceny rozmytej gotowości eksploatacyjnej dyskretnego w czasie systemu wielostanowego działającego w trybie drobnych uszkodzeń i napraw

W niniejszej pracy badano metodę oceny dynamicznej, rozmytej gotowości eksploatacyjnej (dostępności) dyskretnego w czasie systemu wielostanowego pracującego w trybie drobnych uszkodzeń i napraw. Tradycyjnie zwykło się zakładać, że analiza niezawodności dostarcza dokładnych danych niezawodnościowych na temat danego dyskretnego w czasie komponentu/systemu. W praktyce inżynieryjnej jednak trudno jest uzyskać dokładne dane do oceny właściwości komponentu/systemu. W niniejszej pracy zaproponowano jak problem ten można rozwiązać wykorzystując do oceny dynamicznej gotowości dyskretnego w czasie systemu wielostanowego, teorię zbiorów rozmytych. Rozmyty model Markowa z dyskretnym czasem i rozmytą macierzą prawdopodobieństw przejść zastosowano do analizy rozmytego prawdopodobieństwa stanu każdego elementu w dowolnym czasie dyskretnym. Opracowano rozmytą transformatę Lz rozmytego, dyskretnego w stanach i czasie łańcucha Markowa, która pozwala poszerzyć transformatę Lz modelu Markowa dyskretnego w stanach i ciągłego w czasie o zbiory ostre. W oparciu o metodę alfa przekrojów oraz rozmytą transformatę Lz, obliczono dynamiczną rozmytą gotowość eksploatacyjną systemu, wykorzystując do tego celu technikę programowania parametrycznego. Zastosowanie proponowanej metody zilustrowano na przykładzie liczbowym analizując układ przesyłu.

Preventive maintenance strategy optimizing model under two-dimensional warranty policy

Model optymalizacji strategii konserwacji zapobiegawczej w warunkach dwuwymiarowej polityki gwarancyjnej
An effective warranty servicing strategy should be made considering both warranty cost and product availability. Based on the two-dimensional free repair warranty, a strategy combining the imperfect preventive maintenance and minimal repair is proposed where the imperfect preventive maintenances are implemented in a special subregion of the warranty and all other failures are repaired minimally. By modeling the warranty cost and product availability, we derive the optimum warranty servicing strategy and corresponding parameters to minimize the cost-effective of unit time. Finally, we provide a numerical illustration and a comparison with some other strategies.

Model optymalizacji strategii konserwacji zapobiegawczej w warunkach dwuwymiarowej polityki gwarancyjnej

Efektywna strategia obsługi gwarancyjnej powinna uwzględniać zarówno koszty gwarancji jak i dyspozycyjność produktu. W oparciu o pojęcie dwuwymiarowej gwarancji bezpłatnej naprawy, zaproponowano strategię łączącą niepełną konserwację zapobiegawczą z naprawą minimalną, gdzie działania obsługowe w ramach niepełnej konserwacji zapobiegawczej przeprowadza się w ramach specjalnego podobszaru gwarancji, a wszelkie inne uszkodzenia naprawia się w ramach naprawy minimalnej. Modelując koszty naprawy oraz dyspozycyjność produktu, wyprowadzono optymalną strategię obsługi gwarancyjnej oraz odpowiadające jej parametry w celu zminimalizowania kosztów na jednostkę czasu. Na koniec, proponowane rozwiązanie zilustrowano na przykładzie numerycznym oraz porównano z innymi strategiami.

Simulation based availability assessment of services provided by web applications with realistic repair time

Paper presents a numerical method for determining changes of availability of services provided by web applications in time. It takes into account the reliability and functional aspects. The reliability analysis allows determining the probability that the system is operational at a given time. The analysis includes the structure of a computer system, random times to failures (hardware or software – related to security breaches) and the detailed repair time model. The repair time model takes into account working hours of administrators and a time associated with delivering components to exchange. Functional analysis allows the determination of the probability that the user will be served in less than a specified time limit. It is based on modelling the interaction between a user and a server as a sequence of tasks on one or more hosts. It takes into account the variability of workload over a week and web application parameters such as the choreography of service, allocation of tasks on hosts and technical parameters of hosts and tasks. The described method was the basis for development of a Monte-Carlo simulator that allows variability of service availability over a week to be calculated. The paper contains the numerical results of the sample analysis.

Symulacyjna ocena gotowości usług systemów internetowych z realistycznym modelem czasu odnowy

W artykule przedstawiono metodę numerycznego wyznaczania zmian gotowości usług internetowych w czasie. Bierze ona pod uwagę aspekty niezawodnościowe i funkcjonalne systemu komputerowego świadczącego usługi. Analiza niezawodnościowa pozwala na wyznaczenie prawdopodobieństwa, że system będzie zdatny w danym momencie. Uwzględnia ona strukturę systemu komputerowego, losowe czasy do uszkodzeń (sprzętowych jak i oprogramowania związanych z naruszeniami zabezpieczeń) oraz szczegółowy model odnowy biorący pod uwagę godziny pracy administratorów oraz czas związany z dostarczeniem elementów do wymiany. Analiza funkcjonalna pozwala na wyznaczanie prawdopodobieństwa, że użytkownik zostanie obsłużony w czasie mniejszym niż zadany. Oparta jest ona na modelowaniu procesu realizacji usługi jako sekwencji zadań wykonywanych na jednym lub kilku komputerach. Bierze ona pod uwagę zmienność intensywności napływu użytkowników w ciągu tygodnia oraz parametry takie jak: sekwencję zadań, alokację zadań na komputerach oraz parametry techniczne komputerów i zadań. Opisana metoda była podstawą do stworzenia aplikacji komputerowej wyznaczającej techniką symulacji Monte-Carlo zmienność gotowości systemu w ciągu tygodnia. Artykuł zawiera numeryczne rezultaty przykładowej analizy.

Maintenance actions planning in industrial centrifugal compressor based on failure analysis

The industrial maintenance implementation requires to the behaviour system analysis and their components. In this work, we optimize the maintenance actions to eliminate failures in the inspected industrial process. Our purpose in this work is to improve the components reliability in gas compression system, by the planning of the maintenance actions based on failure analysis using the intervention optimization in industrial centrifugal compressor plant. The finality of this proposed approach is proved by the improvement of the reliability performances and by the availability of this oil installation.

Planowanie czynności konserwacyjnych dla przemysłowej sprężarki odśrodkowej w oparciu o analizę uszkodzeń

Obsługa urządzeń przemysłowych wymaga analizy zachowań układów i ich części składowych. W niniejszej pracy zoptymalizowano czynności konserwacyjne tak, aby wyeliminować występowanie uszkodzeń w kontrolowanym procesie przemysłowym. Celem prezentowanej pracy było poprawienie niezawodności elementów układu sprężania gazu poprzez zaplanowanie czynności konserwacyjnych w oparciu o analizę uszkodzeń z wykorzystaniem optymalizacji interwencji w przemysłowej sprężarce odśrodkowej. O skuteczności proponowanego podejścia świadczy poprawa parametrów niezawodności oraz gotowość omawianej instalacji olejowej.

Strony