ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Antoni SZEWCZYK

Wpływ parametrów pracy na pozycję belki polowej w płaszczyźnie pionowej dla wybranych opryskiwaczy przyczepianych

Do badań wybrano dwa typy opryskiwaczy przyczepianych różniących się szerokością roboczą przy tym samym układzie zawieszenia belki polowej. Zbadano wpływ prędkości roboczej, ciśnienia w ogumieniu opryskiwaczy oraz wysokości ustawienia belki na jej pozycję w płaszczyźnie pionowej w trakcie przejazdu roboczego. Wyznaczono również tzw. wskaźnik położenia belki (WPB) uwzględniający jednocześnie pozycję belki oraz udział drogi przejechanej przy danym nachyleniu.

The impact of sprayer work parameters on fieid beam position in a vertical pianę for some tractor-attached sprayers

There were two types of tractor-attached sprayers tested to assess the impact of working speed, sprayer tire pressure and beam height on beam position in a vertical plane during operation. The sprayers had the same system of beam suspension but differed in working width. Determination of beam position indicator (WPB) was based on the position of sprayer beam and percentage of the road driven at a given angle of inclination.

Położenie belki polowej opryskiwacza a rozkład przestrzenny rozpylonej cieczy i pokrycie opryskiwanych powierzchni

W opracowaniu przedstawiono wyniki prac prowadzonych od kilku lat w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem tych badań było określenie położenia belki polowej opryskiwacza przy zmianie parametrów i warunków pracy. Zmiana ustawienia belki polowej w płaszczyźnie pionowej powoduje zmianę wysokości rozpylania poszczególnych rozpylaczy umieszczonych na belce jak i ich asymetryczne ustawienia w stosunku do opryskiwanych powierzchni pionowych. W związku z tym w wynikach badań przedstawiono również ocenę rozkładu poprzecznego opadu rozpylanej cieczy oraz stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni w zależności od ustawienia belki. Wyniki badań wykazały, że każde wychylenie belki w płaszczyźnie pionowej powoduje zdecydowane pogorszenie jakości opryskiwania określanej przez wskaźnik zmienności rozkładu poprzecznego i stopień pokrycia.

Impact of the position of the sprayer field beam on the spatial distribution of the sprayed liquid and the degree of coverage of the treated surfaces

The paper presents the research findings from the studies carried out for a number of years at the Institute of Agricultural Engineering of the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. The aim of the studies was to determine the position of the sprayer field beam when the working parameters and conditions vary. The change of the beam position in the vertical plane results in modifying the spraying height of the particular spray nozzles on the beam. This also leads to their asymmetrical arrangement in relation to the treated vertical surfaces. The research results also include the assessment of the transverse distribution of the sprayed liquid fall and the degree of coverage depending on the beam position. The results proved that each beam deflection in the vertical plane significantly reduced the spraying quality, which is measured by the variability index of the transverse distribution and the degree of coverage.