ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Andrzej Loska

Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych z wykorzystaniem technik scenariuszowych

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonych badań w zakresie sposobów wykorzystania metod modelowania procesów eksploatacyjnych w zastosowaniach praktycznych (przemysłowych). W pierwszej kolejności dokonano identyfikacji i klasyfikacji stosowanych w tym zakresie rozwiązań, zwrócono przy tym uwagę na problemy związane z modelowaniem procesów w aspekcie szerszego ujęcia organizacyjno-technicznego. W oparciu o przeprowadzone badania, które miały charakter zarówno podstawowy (teoretyczny), jak i przemysłowy, sformułowano problem badawczy. Jego istota sprowadza się do trudności wykorzystania modeli procesów eksploatacji w odniesieniu do funkcjonujących organizacji utrzymania ruchu przedsiębiorstw przemysłowych ze względu na ich "płaski" charakter. W oparciu o sformułowany problem badawczy zaproponowano sposób jego rozwiązania poprzez zastosowanie do modelowania procesów eksploatacji technik scenariuszowych. Następnie po dokonaniu przeglądu stanu wiedzy (literatury) w aspekcie budowy scenariuszy eksploatacyjnych, opracowano i przedstawiono szczegółowo procedurę prowadzenia badań, których efektem będzie opracowanie metodologii tworzenia scenariuszy eksploatacyjnych, z uwzględnieniem sposobu praktycznego ich wykorzystania. Artykuł jest wynikiem realizacji części badań w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 5636/B/T02/2011/40 pt.: Wykorzystanie metod scenariuszowych w modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques

This article aims at presenting the results of research use of modelling of exploitation processes in practical applications (industrial). Firstly, there has been made an identification and of solutions in this area, particular attention was paid equally to the problems associated with processes modelling in the context of wider organizational and technical approach. Basing on the performed studies, of both basic (theoretical) and industrial character, the research problem has been defined. It concentrates on the difficulties of using exploitation process models in relation to the maintenance organization in an industrial enterprise, because of their "flat" nature. Based on the developed research problem, there has been proposed a way of its solution by applying scenario techniques. Secondly, following a review of the state of knowledge (literature) in the context of exploitation scenario building, there has been prepared and presented a detailed research procedure, that will result in the development of methodology for creation of exploitation scenarios, including the way of their use in practice. The article is funded by National Science Centre in Poland under the project no. 5636/B/T02/2011/40 titled: "The use of scenario methods in exploitation processes modelling".

Eksploatacyjna ocena wybranych obiektów technicznych z zastosowaniem metod taksonomicznych

Artykuł jest próbą odpowiedzi na formułowane w przedsiębiorstwach przemysłowych problemy dotyczące praktycznych aspektów wykorzystania określonych miar do oceny eksploatowania obiektów technicznych. W tym zakresie, przeprowadzono badania literaturowe obejmujące przegląd możliwości kształtowania wartości wybranych cech eksploatacyjnych, a także badania przemysłowe dotyczące analizy potrzeb służb technicznych przedsiębiorstw w zakresie oceny ich funkcjonowania. Wynikiem przeprowadzonych badań i sformułowanych w tym zakresie wniosków, została opracowana metoda wstępnej wzajemnej oceny eksploatacyjnej w oparciu o wartości normowanych i zagregowanych rang obiektów technicznych w świetle wyznaczanych miar eksploatacyjnych. Metoda ta, jak również przykład jej zastosowania, odnoszący się do wybranego sieciowego systemu technicznego są przedmiotem dalszej treści tego artykułu.

Exploitation assessment of selected technical objects using taxonomic methods

The article is an attempt to answer the formulated problems in industrial enterprises problems on practical aspects of use of specific measures to assess exploit of technical facilities. In this regard, bibliography study has been conducted, including an overview of opportunities to develop the values of selected exploitation characteristics, as well as industrial research as a Reed analysis of technical departments in the assessment of their performance. As a result of these studies and their conclusions metod of preliminary mutual exploitation evaluation has been developed, based on the values of standardized and aggregated ranks of technical objects, in the context of exploitation measurements calculated. This method, as well as an example of its use, relating to a selected network technical system, are the subject of further sections of this article.

Scenariuszowe modelowanie eksploatacyjnego procesu decyzyjnego w sieciowych systemach technicznych

Artykuł podejmuje dyskusję nad wykorzystaniem metod modelowania wariantów przyszłości, w tym scenariuszy, dla potrzeb oceny i kształtowania procesu decyzyjnego dotyczącego eksploatacji w systemach technicznych. Przeprowadzona analiza wykazała dużą potrzebę eksploatatorów do wpływania na proces decyzyjny w aspekcie długoterminowym. W świetle powyższych założeń, a także w oparciu o wyniki dotychczasowych badań, opracowano procedurę budowy modeli scenariuszy eksploatacyjnych, którą następnie zweryfikowano w kontekście funkcjonowania wybranego sieciowego systemu technicznego - systemu wodociągowego.
 

Scenario modeling exploitation decision-making process in technical network systems

The article shall discuss on the use of methods of modeling future variants, including scenarios, for assessment and shaping the decision-making process relating to exploitation of technical systems. The analysis showed a strong need the exploiters for influencing the decision-making process in long-term. In view of the above assumptions, and based on the results of the research, there was developed a procedure for building exploitation scenarios models, which was then verified in the context of functioning of the technical network system - water supply system.

Failure-based sealing reliability analysis considering dynamic interval and hybrid uncertainties

In the reliability analysis of a sealing structure, radial clearance of the contact surface is usually regarded as a failure criterion, and the sample size is usually quite small, which bring great challenges to uncertainty quantification. Therefore, this paper proposes a reliability analysis method based on the leakage mechanism of the sealing. With the application of dynamic interval, the proposed method can be used to deal with problem of degradation in small sample to evaluate reliability. Moreover, the dynamic reliability with the mixture of the probabilistic and non-probabilistic variables can be obtained using the proposed method. An illustrative numerical case study of a spool valve is conducted in order to validate the proposed method and the implemented reliability sensitivity analysis. The proposed method is of great help in evaluating and predicting reliability with small degradation sample and hybrid uncertainties.

 

 

Geometric approach to machine exploitation efficiency: modelling and assessment

This article presents a new approach to the exploitation assessment of machines and devices. A key aspect of this approach is the construction of the assessment model based on the geometric representation of measures associated with each other, which covers the full specifics of the exploitation process. This approach is successfully implemented by the Overall Equipment Effectiveness (OEE) model, which is fully susceptible to the geometric modelling process due to the three-way system of assessed exploitation aspects. The result of this approach is the vectored OEE model and its interpretation in terms of time series of changes in values of components. Methods of determining vector calculus measures were developed, including the second-order tensor and gradient. This is the subject of the variability of the reliability conditions of machines or production processes. It allows for the realisation of an exploitation assessment based on dynamic changes in the values of their components in the time domain. This is a significant difference to the classical static approach to such an assessment. The developed new geometric OEE model was confirmed by verification tests using the LabView software, based on two parallel data sets obtained with analytical and simulation methods using the FlexSim software.


SELECT PUBLICATION YEAR