ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Andrzej Bratek

Weryfikacja możliwego poziomu wykrywalności wycieków w zakresie zastosowania zmodyfikowanych uproszczonych metod diagnostycznych

Artykuł dotyczy zagadnień diagnozowania wycieków z rurociągów przesyłowych cieczy z wykorzystaniem metod, które bazują na pomiarach wewnętrznych parametrów przepływu (zmiennych procesowych), tj.: strumienia i ciśnienia. Artykuł prezentuje porównanie trzech zmodyfikowanych uproszczonych technik, tj.: analizy korelacyjnej sygnałów ciśnienia i przepływu, monitorowania zmian ciśnienia i bilansu strumieni. Oprócz uprzednio znanych rozwiązań autorzy proponują również rozwiązanie algorytmu detekcyjnego o nowej strukturze zmiennych i o dwóch wariantach funkcji wynikowych. Metody nie wymagają zastosowania skomplikowanych modeli rurociągu, cechuje je niski koszt w sensie wymagań dotyczących urządzeń pomiarowych oraz łatwa realizacja i obsługa. Obszarem zainteresowania niniejszego artykułu jest określenie dla proponowanych metod wskaźników jakościowych, w przypadku diagnozowania pojedynczych wycieków w stanach ustalonych. Taka ocena dotyczy w szczególności ustalenia możliwego poziomu wykrywalności wycieku, tj. minimalnej wielkości wycieku, który może być wykryty. Innym określanym parametrem jest tzw. czas odpowiedzi, tj. czas od momentu wystąpienia wycieku do jego wykrycia. Podstawę weryfikacji stanowiły badania eksperymentalne przeprowadzone na stanowisku z modelem fizycznym rurociągu. Uzyskane wyniki potwierdziły wysoką skuteczność proponowanych technik wykrywania wycieków.

Possible leakage detection level in transmission pipelines using improved simplified methods

This paper deals with issues of detecting leaks in liquid transmission pipelines. It presents an overall comparison of three improved simplified methods, i.e. correlation analysis of pressure and flow rate, pressure monitoring and volume balance. Besides the well-known solutions, the authors also propose a detection algorithm with a new process variable structure and with two options of a resulting function. These methods do not require a complicated mathematical model and highly specialist measuring hardware. Their application and maintenance are easy and low cost. The interest of this paper is to determine the leakage detection level, when these methods are used for diagnosing single leakages under steady-state operating pipeline’s conditions. The assessment, carried out on a laboratory water pipeline, was based on two performance indexes, i.e. a magnitude of a minimal leakage, which can be detected and the response time, i.e. time between the moment of beginning (occurrence) of leakage and the moment when it has been detected. The obtained results proved a high efficiency of proposed techniques in detection of leaks.