ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


alokacja niezawodności

Zasada alokacji niezawodności dla systemu wielkoskalowego

Przy alokacji niezawodności wielkoskalowego seryjnego systemu mechanicznego o dużej liczbie komponentów, niezawodności elementów składowych alokowane zgodnie z modelem niezawodnościowym dla systemów klasycznych są nierealnie wysokie, mimo że docelowa niezawodność wyznaczona dla danego systemu jest niska. Najogólniej rzecz biorąc, tradycyjny model niezawodnościowy systemu nie może poprawnie wyrażać związku pomiędzy niezawodnością systemu a niezawodnościami elementów składowych z powodu zależności statystycznej zachodzącej pomiędzy uszkodzeniami komponentów. Z tej samej przyczyny, nie można po prostu alokować niezawodności systemu na poszczególne elementy składowe zgodnie z tradycyjnym modelem niezawodności systemu. W oparciu o obszerną analizę czynników kontrolujących zależność uszkodzeniową pomiędzy elementami składowymi, artykuł przedstawia nową definicję złożoności systemu/podsystemu oraz złożoności elementów składowych, zwraca uwagę na nierówność z przewagą niepewności obciążenia i przedstawia zasadę alokacji niezawodności systemu opartą na nierówności obciążenia. Zgodnie z tą zasadą, wymóg niezawodności systemu może być z powodzeniem alokowany na poszczególne elementy składowe i ostatecznie wyznaczany na poziomie rozkładu wytrzymałości elementów składowych.

Reliability allocation principle for large scale system

For reliability allocation of a large scale series mechanical system composed of a great number of components, the component reliabilities allocated according to classical system reliability model are unrealistically high, even though the assigned target reliability for the system is quite low. Generally, the traditional system reliability model can not properly express the relationship between system reliability and component reliabilities, owing to the statistical dependence among component failures. For the same reason, system reliability can not be simply allocated to the individual components according to traditional system reliability model. Based on comprehensive analysis to the controlling factors for component failure dependence, the present paper introduces a new definition of system/subsystem complexity and component complexity, highlights load uncertainty dominated asperity and presents load roughness based principle for system reliability allocation. According to such a principle, system reliability requirement can be reasonably allocated to components, and totally determined at the level of component strength distribution.

Oparta na ocenie ryzyka metodologia alokacji niezawodności polegająca na ustalaniu priorytetów utrzymania ruchu elementów systemu: studium przypadku z dziedziny górnictwa

Celem niniejszej pracy było stworzenie, na podstawie dostępnej literatury na temat alokacji niezawodności, metodologii ustalania priorytetów zadań utrzymania ruchu dla części składowych systemu. Zaproponowaną metodykę zastosowano w odniesieniu do dwóch spychaczy dużej mocy, wykorzystując przy tym rzeczywiste zbiory danych zebrane przez operatorów Kopalni Węgla Kamiennego Tuncbilek w Turcji. Ranking zadań utrzymania ruchu elementów tych maszyn utworzono poprzez adaptację operacyjnych czynników ryzyka do algorytmu adaptacyjnego alokacji niezawodności. W ocenie czynników ryzyka uwzględniono bezpośrednie i pośrednie skutki finansowe awarii części składowych, przy czym niezawodność części składowych oceniano szczegółowo stosując ocenę odgórną w celu określenia czynników występowaniu ryzyka. Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą ustalenia priorytetów obsługi serwisowej części składowych w sektorze górniczym, gdzie niezawodność maszyn ma ogromne znaczenie dla produkcji. Ponadto, we wcześniejszych badaniach, alokację niezawodności na ogół stosowano jako narzędzie wykrywania słabości w zakresie projektowania i tworzenia systemów. W przedstawionej pracy, natomiast, alokację niezawodności wykorzystuje się do chwilowego pomiaru konieczności obsługi elementów systemu w trakcie jego pracy.

Risk-based reliability allocation methodology to set a maintenance priority among system components: a case study in mining

This study aims to build up a maintenance priority methodology for system components with the help of existing literature on reliability allocation. The offered methodology was applied to two high-capacity earthmovers using actual datasets collected by operations in Tuncbilek Coal Mine, Turkey. Prioritization of maintenance for components was achieved by adapting their operational risk factors to a generic reliability allocation algorithm. In this sense, direct and indirect financial consequences of component failures were considered in estimation of risk severity factors where component reliabilities were assessed comprehensively with top-to-bottom evaluation to determine risk occurrence factors. This paper is the first initiative in component maintenance prioritization in the mining sector where machinery reliabilities have a vital importance in production. In addition, previous studies have generally used reliability allocation as weakness detection tool in design and development of their systems. In this basis, this paper utilizes reliability allocation in instantaneous measurement of component maintenance requirements during operation.

Kompleksowa i praktyczna metoda aloka cji niezawodności uwzględniająca skutki uszkodzeń i koszty niezawodności

Ze względu na niedostatki istniejących metod alokacji, które nie dają pełnego obrazu problematyki i mają słabe zastosowanie w praktyce, w artykule zaproponowano kompleksową metodę alokacji opartą na logice rozmytej, uwzględniającą skutki uszkodzeń i koszty niezawodności. W pracy wykorzystano lingwistykę rozmytą i trójkątne liczby rozmyte do oceny niepewności i czynników subiektywnych w procesie alokacji. Zmodyfikowano tradycyjny wskaźnik liczby priorytetowej ryzyka (RPN), co pozwoliło na poprawę mankamentów charakteryzujących oryginalną metodę, t.j. takie same współczynniki wagowe i równoważność skutków uszkodzeń o różnym stopniu ciężkości. Na podstawie wiedzy o stanie techniki, złożoności komponentów i warunkach pracy, skonstruowano model kosztów niezawodności, który rozwiązuje trudności dotyczące sporządzania statystyki kosztów i pozwala uniknąć skomplikowanych obliczeń stosowanych w obecnych metodach alokacji. Zbadano związek między kosztami niezawodności a potencjalnym ryzykiem podsystemu, oraz podano jego zakres wartości. Prezentowane studium przypadku demonstruje możliwe zastosowania i efektywność proponowanej metody.

A comprehensive and practical reliability allocation method considering failure effects and reliability costs

In view of the drawbacks in existing allocation methods which are incomplete considerations and poor practicality, a comprehensive fuzzy allocation method considering failure effects and reliability costs is proposed. Fuzzy linguistics and triangular fuzzy numbers are used to evaluate the uncertainty and subjective factors in allocation process. The traditional risk priority numbers (RPNs) are modified to overcome the shortages which are the same factor weights and equal difference of failure effects in original methods. State of the arts, components intricacy and working conditions are used to construct the reliability costs model, which solves the difficulties of costs statistics and avoids the sophisticated calculations which exist in current allocation methods. The relationship between reliability costs and potential risk of subsystem is studied and the value range of it is given in this paper. A case example is given to illustrative the scientificity and practicability of proposed allocation method.