ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.145
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2017-11-16

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 40
2. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 28
3. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 24
5. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 23
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 22
7. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 21
8. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 21
9. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 18
10. PRODUCTIVITY AND RELIABILITY IMPROVEMENT IN TURNING INCONEL 718 ALLOY - CASE STUDY
By: Zebala, Wojciech; Slodki, Bogdan; Struzikiewicz, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15   Issue: 4   Pages: 421-426   Published: 2013

Times Cited: 17
 

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe liczniki


2018Sławomir Kowalski p. 1-8
The influence of selected PVD coatings on fretting wear in a clamped joint based on the example of a rail vehicle wheel set
Wpływ wybranych powłok PVD na zużycie frettingowe w połączeniu wtłaczanym na przykładzie modelu zestawu kołowego pojazdu szynowego


Marek Szudrowicz p. 9-15
Layered composite increasing the resistance of patrol and intervention vehicles to the impact of improvised explosive devices (IED) from below
Kompozyt warstwowy zwiększający odporność samochodów patrolowych i interwencyjnych na atak improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) od dołu


p. 16-23
Operation of electric hybrid drive systems in varied driving conditions
Eksploatacja elektrycznych układów napędowych pojazdów hybrydowych w zróżnicowanych warunkach ruchu


p. 24-29
Research on metal fatigue of rail vehicle wheel considering the wear intensity of rolling surface
Badanie zmęczenia metalu koła pojazdu szynowego z uwzględnieniem intensywności zużycia powierzchni tocznej  


p. 30-38
Corrosion resistance of Ti6Al4V alloy coated with caprolactone-based biodegradable polymeric coatings
Odporność korozyjna stopu Ti6Al4V pokrytego biodegradowalnymi powłokami polimerowymi na bazie kaprolaktonu


p. 39-45
Influence of scale deposition on maintenance of injection molds
Wpływ odkładania się kamienia na eksploatację form wtryskowych


Maciej Romaniuk p. 46-56
Optimization of maintenance costs of a pipeline for a V-shaped hazard rate of malfunction intensities
Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych rurociągu dla V-kształtnej funkcji intensywności uszkodzeń


Wojciech Sawczuk p. 57-67
Analytical model coefficient of friction (COF) of rail disc brake on the basis of multi-phase stationary tests
Model analityczny zmienności współczynnika tarcia kolejowego hamulca tarczowego na podstawie wielofazowych badań stanowiskowych


p. 68-72
A stochastic model for estimation of repair rate for system operating under performance based logistics
Stochastyczny model do szacowania intensywności napraw dla systemu działającego w warunkach logistyki wydajnościowej  


Radwan Taha p. 73-82
On System Reliability of Increasing multi-state linear k-within-(m,s)-of-(m,n):F lattice system
Zwiększanie niezawodności wielostanowych systemów liniowych typu k-w- (m,s) -z- (m,n):F o strukturze kratowej  


p. 83-89
Evaluation of the injectors operational wear process based on optical fuel spray analysis
Ocena eksploatacyjnego zużycia wtryskiwaczy na podstawie analizy optycznej rozpylenia paliwa


p. 90-99
Experimental determination of lateral forces caused by bridge crane skewing during travelling
Eksperymentalne wyznaczanie sił poprzecznych wywołanych skrętem suwnicy podczas jazdy  


p. 100-106
The effect of tool wear on the quality of lap joints between 7075 T6 aluminum alloy sheet metal created with the FSW method
Wpływ zużycia narzędzia na jakość połączeń zakładkowych blach ze stopu Aluminium 7075 T6 wykonanych metodą FSW


p. 107-114
Energy Properties of a Contactless Power Supply in PRT (Personal Rapid Transit) Laboratory Model
Własności energetyczne układu zasilania bezstykowego modelu laboratoryjnego pojazdu PRT (Personal Rapid Transit)


p. 115-124
A design approach based on a correlative relationship between maintainability and functional construction
Podejście projektowe oparte na korelacyjnym związku między konserwowalnością a funkcjonalną budową produktu  


p. 125-130
Multi-state model of maintenance policy
Wielostanowy model decyzji eksploatacyjnych


p. 131-136
Engine tests for coking and contamination of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies compression-ignition engine
Badania silnikowe dotyczące koksowania i zanieczyszczenia nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem silników ZS


p. 137-146
Compression studies of multi-layered composite materials for the purpose of verifying composite panels model used in the renovation process of the freight wagon’s hull
Badania porównawcze wielowarstwowych materiałów kompozytowych na potrzeby weryfikacji modelu paneli kompozytowych stosowanych do renowacji poszycia wagonów towarowych


p. 147-152
Assessment of the track condition using the Gray Relational Analysis method
Ocena stanu torowiska z wykorzystaniem metody Grey Relational Analysis


Krzysztof Łukaszewski p. 153-159
Adaptive reliability structures of heat exchange surface in turbine condenser
Adaptacyjne struktury niezawodnościowe powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej


 

Attachments: p. 169-176
Analysis of the influence of lubrication conditions on tool wear used in hot die forging processes
Analiza wpływu warunków smarowania na zużycie narzędzi w procesach kucia matrycowego na gorąco


p. 177-181
Multifractal analysis vehicle’s in-use speed profile for application in driving cycles
Multifraktalna analiza eksploatacyjnego profilu prędkości pojazdu w zastosowaniu do testów jezdnych


Witold Luty p. 182-189
Simulation-based analysis of the impact of vehicle mass on stopping distance
Symulacyjna analiza wpływu masy pojazdu na drogę zatrzymania


p. 190-206
From ‘a priori’ to ‘a posteriori’ static stability of the slewing superstructure of a bucket wheel excavator
Równowaga statyczna nadwozia obrotowego koparki kołowej: od modelu "a priori" do modelu "a posteriori"  


p. 207-218
Time-dependent reliability of spur gear system based on gradually wear process
Zależna od czasu niezawodność układu przekładni zębatej jako funkcja procesu stopniowego zużycia  


p. 219-228
A new assessment method of mechanism reliability based on chance measure under fuzzy and random uncertainties
Nowa metoda oceny niezawodności mechanizmów oparta na pomiarze szansy wystąpienia zdarzenia w warunkach niepewności rozmytej i losowej  


p. 229-235
Evaluation of engine oil foaming tendency under urban driving conditions
Ocena zmian charakterystyk pienienia olejów silnikowych użytkowanych w warunkach jazdy miejskiej  


p. 236-243
Modeling of railway system maintenance and availability by means of Colored Petri nets
Modelowanie utrzymania ruchu i gotowości systemu kolejowego za pomocą kolorowych sieci Petriego  


p. 244-251
A comprehensive and practical reliability allocation method considering failure effects and reliability costs
Kompleksowa i praktyczna metoda aloka cji niezawodności uwzględniająca skutki uszkodzeń i koszty niezawodności  


p. 252-259
Energy absorption capability numerical analysis of thin-walled prismatic tubes with corner dents under axial impact
Numeryczna analiza energochłonności cienkościennych słupów pryzmatycznych z przetłoczeniami  


p. 260-266
Outline of a method for estimating the durability of components or device assemblies while maintaining the required reliability level
Zarys metody szacowania trwałości elementów lub zespołów urządzeń z zachowaniem wymaganego poziomu niezawodności


p. 267-272
Sensors in Proactive Maintenance – A case of LTCC pressure sensors
Czujniki stosowane w konserwacji proaktywnej – przypadek ceramicznych czujników ciśnienia wykonanych w technologii LTCC  


Rui Peng p. 273-277
Reliability of interdependent networks with cascading failures
Niezawodność współzależnych sieci z uszkodzeniami kaskadowymi  


p. 278-283
Methodology of network systems reliability assessment on the example of urban transport
Metodyka szacowania niezawodności układów sieciowych na przykładzie komunikacji miejskiej


p. 284-291
Managing the risk of failure of the water supply network using the mass service system
Zarządzanie ryzykiem awarii sieci wodociągowej z wykorzystaniem systemu masowej obsługi  


p. 292-299
Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial neural networks
Eksploatacyjne miary jakości pojazdów w zastosowaniu do oceny usług transportowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych


p. 300-307
A multi-stage risk-adjusted control chart for monitoring and early-warningof products sold with two-dimensional warranty
Karta kontrolna do wieloetapowego monitorowania produktów sprzedawanych z gwarancją dwuwymiarową, z korektą ryzyka i wczesne ostrzeganie o wadach produkcyjnych na podstawie danych z reklamacji  


Ewelina Kilian-Błażejewska p. 308-317
The influence of selected factors on the failure rate of the water pipelines located on t he area of the impact of mining tremors
Wpływ wybranych czynników na intensywność uszkodzeń przewodów podsystemu dystrybucji wody, zlokalizowanych na terenie oddziaływania wstrząsów pochodzenia górniczego


p. 318-326
Stable and unstable milling process for nickel superalloy as observed by recurrence plots and multiscale entropy
Stabilny i niestabilny proces frezowania super stopu niklu obserwowany z wykorzystaniem wykresów rekurencyjnych i entropii wieloskalowej  


p. 327342
Optymalizacja nie-okresowych przeglądów i konserwacji systemów wieloelementowych
Optimisation of Non-Periodic Inspection and Maintenance for Multicomponent Systems  


 

Attachments: