ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker

Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


2013 (PL)

Vol. 15, No. 1, 2013


Andrzej LOSKA Str. 1-8
Exploitation assessment of selected technical objects using taxonomic methods
Eksploatacyjna ocena wybranych obiektów technicznych z zastosowaniem metod taksonomicznych


Str. 9-17
Maintenance optimization for systemswith dependent competing risks using a copula function
Optymalizacja eksploatacji dla systemów z zależnymi zagrożeniami konkurującymi przy wykorzystaniu funkcji kopuły  


Str. 18-24
Reliability of the thermal treated timber and wood-based materials in high temperatures
Niezawodność konstrukcyjna drewna modyfikowanego termicznie i materiałów drewnopochodnych w podwyższonych temperaturach


Str. 25-30
Assessment of the comfort of passenger transport in special purpose vehicles
Ocena warunków komfortu transportu osób w pojazdach specjalnego przeznaczenia


Mariusz KRAWCZYK Str. 31-36
Conditions for unmanned aircraft reliability determination
Przesłanki determinujące niezawodność samolotów bezpilotowych


Str. 37-43
Initial research of epoxy and polyester warp laminates testing on abrasive wear used in car sheathing
Badania wstępne ścieralności laminatów o osnowie epoksydowej i poliestrowej do zastosowania w budowie poszycia wagonu towarowego


Str. 44-50
Comprehensive environmental impact assessment of the process of preparation of bioethanol fuels of the first and second generation
Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko procesu przygotowania paliw bioetanolowych pierwszej i drugiej generacji


Str. 51-57
FEM analysis of clinching joint machine’s C-frame rigidity
Analiza MES sztywności C-ramy urządzenia do wytwarzania połączeń przetłoczeniowych


Str. 58-61
Use of thermo vision research to analyze the thermal stability of microcellular extrusion process of poly(vinyl chloride)
Wykorzystanie badań termowizyjnych do analizy stabilności procesu wytłaczania mikroporującego poli(chlorku winylu)


Str. 62-65
Predicting the tool life in the dry machining of duplex stainless steel
Prognozowanie okresu trwałości ostrza w obróbce na sucho stali nierdzewnej duplex


Str. 66-74
Dependability assesment of open-pit mines equpment – study on the bases of fuzzy algebra rules
Ocena niezawodności sprzętu wykorzystywanego w kopalniach odkrywkowych – badania oparte na regułach rozmytej algebry  


Zdzisław CHŁOPEK Str. 75-82
Research on energy consumption by an electrically driven automotive vehicle in simulated urban conditions
Badania zużycia energii przez samochód elektryczny w warunkach symulujących jazdę w mieście


Piotr KULINOWSKI Str. 83-88
Simulation studies as the part of an integrated design process dealing with belt conveyor operations
Badania symulacyjne jako element zintegrowanego procesu projektowania w aspekcie eksploatacji przenośników taśmowych


 

Załączniki: 

Vol. 15, No. 2, 2013


Str. 89-98
Optimal combinatorial replacement policy under a given maintenance interval for the combined governor in diesel locomotives.
Optymalna strategia wymiany kombinatorycznej dla danej częstotliwości przeglądów regulacji mieszanej w lokomotywach spalinowych.  


Str. 99-105
Safety integrity level (SIL) versus full quantitative risk value
Nienaruszalność bezpieczeństwa a wartość ryzyka  


Hubert DĘBSKI Str. 106-110
Experimental investigation of post-buckling behavior of composite column with top-hat cross-section
Eksperymentalno-numeryczne badania pokrytycznych zachowań kompozytowych kolumn o przekroju omegowym


Str. 111-116
Performance Levels of High-Rise Private Office Buildings Maintenance Management in Malaysia
Poziomy wydajności zarządzania utrzymaniem ruchu w prywatnych wielokondygnacyjnych budynkach biurowych w Malezji  


Str. 117-122
System reliability modeling and assessment for solar array drive assembly based on bayesian networks
Modelowanie i ocena niezawodności systemu w oparciu o sieci bayesowskie na przykładzie układu napędu paneli słonecznych  


Str. 123-128
Fatigue designing of welded agricultural wheels
Projektowanie trwałościowe spawanych kół pojazdów rolniczych


Str. 129-133
Numerical modelling of the thermal fatigue of steel WCLV used for hot forging dies
Modelowanie numeryczne zmęczenia cieplnego stali WCLV stosowanej na matryce w procesie kucia na gorąco


Krzysztof PARCZEWSKI Str. 134-139
Effect of tyre inflation preassure on the vehicle dynamics during braking manouvre
Wpływ ciśnienia w ogumieniu na dynamikę ruchu pojazdu podczas manewru hamowania


Str. 140-146
FFT-PCA-LDA Classifier in A.C. Generator Diagnostics
Klasyfikator FFT-PCA-LDA w diagnostyce alternatora


Str. 147-155
Reliability analysis of machining center based on the field data
Analiza niezawodnościowa centrum obróbkowego w oparciu o dane terenowe  


Str. 156-160
Four-state stochastic model of changes in the reliability states of a motor vehicle
Model stochastyczny czterostanowy zmian stanów niezawodnościowych samochodu


Str. 161-168
Maintenance and management of wastewater system components using the condition index system, prediction process and costs estimation
Konserwacja i zarządzanie systemem kanalizacji ściekowej za pomocą systemu wskaźnika stanu, procesu przewidywania i szacowania kosztów  


Str. 169-175
Reliability analysis of multi-state system with common cause failure based on bayesian networks
Analiza niezawodności systemu wielostanowego z uszkodzeniem spowodowanym wspólną przyczyną w oparciu o sieci bayesowskie  


Mukender Singh KADYAN Str. 176-181
Reliability and Profit Analysis of a Single-Unit System with Preventive Maintenance Subject to Maximum Operation Time
Analiza niezawodności i zysku dla systemu jednoelementowego z konserwacją zapobiegawczą poddanego maksymalnemu czasowi pracy  


Str. 182-187
Trajectory planning of end-effector with intermediate point
Planowanie trajektorii ruchu chwytaka z punktem pośrednim


Str. 188-194
Weighted prediction method with multiple time series using multi-kernel least squares support vector regression
Metoda ważonej predykcji wielokrotnych szeregów czasowych z wykorzystaniem wielojądrowej regresji wektorów wspierających metodą najmniejszych kwadratów (LS-SVR)  


Str. 195-201
Hybrid methodology of degradation feature extraction for bearing prognostics
Metodyka hybrydowa ekstrakcji cech degradacji do zastosowań w prognozowaniu czasu życia łożysk  


Józef PASKA Str. 202-208
Chosen aspects of electric power system reliability optimization
Wybrane aspekty optymalizacji niezawodności systemu elektroenergetycznego


 

Załączniki: 

Vol. 15, No. 3, 2013


Zbigniew PATER Str. I
60th Anniversary of the Fa culty of Mechanical Engineering of Lublin University of Technology
60-lecie Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej


Str. 209
The dynamics of the cutting process with Duffing nonlinearity
Dynamika procesu skrawania z nieliniowością duffinga


Str. 214
Detection of knocking combustion in a spark ignition engine using optical signal from the combustion chamber
Detekcja spalania stukowego w silniku o zapłonie iskrowym za pomocą sygnału optycznego z komory spalania  


Str. 221
Efficiency analysis of an autoparametric pendulum vibration absorber
Analiza efektywności autoparametrycznego wahadłowego tłumika drgań


Aneta TOR-ŚWIĄTEK Str. 225
Evaluation of the effectiveness of the microcellular extrusion process of low density polyethylene
Ocena efektywności procesu wytłaczania mikroporującego polietylenu małej gęstości


Str. 230
A quality assessment of casting dental prosthesis elements
Ocena jakościowa odlewanych elementów protetycznych


Tomasz ŁUSIAK Str. 237
The experimental and numerical analysis of helicopter performance in urban areas and in SAR operations
Analiza eksperymentalna oraz numeryczna eksploatacji śmigłowców w aglomeracjach miejskich oraz w akcjach ratowniczych


Str. 241
A method of evaluating energy consumption of the cutting process based on the example of hard cheese
Metoda badania energochłonności procesu cięcia na przykładzie sera żółtego


Str. 246
Experimental methods for determining uncertainty of measurement using inspection probes
Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi


Mirosław FERDYNUS Str. 253
An energy absorber in the form of a thin-walled column with square cross-section and dimples
Absorber energii w postaci cienkościennego słupa o przekroju kwadratowym z wgłębieniami


Przemysław FILIPEK Str. 259
Estimating air-fuel mixture composition in the fuel injection control process in an SI engine using ionization signal in the combustion chamber
Szacowanie składu mieszanki w procesie sterowania wtryskiem benzyny w silniku ZI z wykorzystaniem sygnału jonizacji w komorze spalania


Piotr JAKLIŃSKI Str. 266
Analysis of the dual control system operation during failure conditions
Analiza działania dublowanego systemu sterowania w stanach awaryjnych


Str. 273
A test method for evaluation and classification of unsurfaced airfields
Metoda oceny i klasyfikacji gruntowych nawierzchni lotniskowych


Str. 279
Effect of technological parameters on the rotary compression process
Wpływ parametrów technologicznych na przebieg procesu obciskania obrotowego


Str. 284
Methods of ultrasonic testing, as an effective way of estimating durability and diagnosing operational capability of composite laminates used in aerospace industry
Metody badań ultradźwiękowych, jako efektywny sposób szacowania trwałości oraz diagnozowania zdolności eksploatacyjnych laminatów kompozytowych stosowanych w lotnictwie


Str. 290
A research of vehicle stability on deformable surfaces
Badanie stabilności ruchu samochodu na podłożach odkształcalnych


 

Załączniki: 

Vol. 15, No. 4, 2013


Str. III
Prof. Leonas Povilas Lingaitis - OBITUARY
   


Str. 297-304
Application of the Paris formula with m=2 and the variable load spectrum to a simplified method for evaluation of reliability and fatigue life demonstrated by aircraft components
Uproszczona metodaszacowania niezawodności i trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcji statku powietrznego z wykorzystaniem wzoru Parisa dla m=2 i zmiennego widma obciążenia


Str. 305-311
Modelling and evaluation of deterioration process with maintenance activities
Modelowanie i analiza procesu starzenia maszyn i urządzeń poddanych okresowym remontom  


Str. 312-318
The opportunities for establishing the critical speed of the vehicle on research in its lateral dynamics
Możliwości określenia prędkości krytycznej pojazdu na podstawie badań jego dynamiki poprzecznej  


Str. 319-324
The influence of oils on the scuffing of concentrated friction joints with low-friction coated elements
Wpływ olejów na zacieranie elementów z powłokami niskotarciowymi skojarzonymi w styku skoncentrowanym


Str. 325-331
Study of the characteristics about insulation damage based on the accelerated life tests
Badanie charakterystyk uszkodzeń izolacji w oparciu o testy przyspieszonego starzenia  


Str. 332-336
Analysis of the longwall conveyor chain based on a harmonic analysis
Analiza pracy łańcucha przenośnika ścianowego w oparci u o analizę harmoniczną


Str. 337-342
Brake system studies using numerical methods
Badania układów hamulcowych metodami numerycznymi


Sławomir Duda Str. 343-348
Numerical modeling and simulating the dynamic interactions within the drive system of electric rail vehicles
Modelowanie i symulacja numeryczna oddziaływań dynamicznych w układzie napędowym elektrycznych pojazdów szynowych


Str. 349-355
Research on durability of composite materials used in repairing aircraft components
Badanie materiałów kompozytowych wykorzystanych do naprawy konstrukcji lotniczych  


Str. 356-361
System reliability demonstration with equivalent data from component accelerated testing based on reliability target transformation
Stwierdzanie niezawodności systemu na podstawie równoważnych danych z przyspieszonych badań elementów składowych w oparciu o transformację celu niezawodnościowego  


Str. 364-368
Exhaust emission tests from non-road vehicles conducted with the use of PEMS analyzers
Badania emisji związków toksycznych spalin z pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych z wykorzystaniem analizatorów PEMS


Str. 369-375
Analysis of the influence of factors on the photometry of the optical light system of chmsl car lamps
Analiza czynników wpływających na fotometrię systemu optyczno-świetlnego lampy samochodowej typu chmsl


Str. 376-383
Applying analytic hierarchy process to assess traffic safety risk of railway infrastructure
Zastosowanie procesu hierarchii analitycznej do oceny zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w odniesieniu do infrastruktury kolejowej  


Str. 384-389
Investigation of the influence of hydrogen used in internal combustion engines on exhaust emission
Badanie wpływu wodoru stosowanego w silnikach spalinowych na emisję spalin  


Str. 390-396
Analysis of a grain motion in the transfer area of the belt conveyor
Analiza ruchu ziarna w przestrzeni przesypowej przenośnika taśmowego


Str. 397-402
Solid lubricated bearings performance degradation assessment: A fuzzy self-organizing map method
Ocena obniżenia charakterystyk łożysk ze smarem stałym: metoda rozmytych samoorganizujących się map  


Str. 403-408
Fault tree analysis of train rear-end collision accident considering common cause failure
Analiza drzewa uszkodzeń dla kolizji tylnej części składu pociągu z uwzględnieniem uszkodzenia spowodowanego wspólną przyczyną  


Str. 409-413
Modelling reliability of uninterruptible power supply units
Modelowanie niezawodności zasilaczy buforowych


Str. 414-420
Using mobile scaled vehicle to investigate the truck lateral stability
Wykorzystanie mobilnego modelu pojazdu do analizy stateczności poprzecznej samochodu ciężarowego


Str. 421-426
Productivity and reliability improvement in turning Inconel 718 alloy – case study
Poprawa produktywności i niezawodności toczenia stopu Inconel 718 – studium przypadku


Sylwia WERBIŃSKA-WOJCIECHOWSKA Str. 427-433
Time resource problem in logistics systems dependability modelling
Problem rezerwowania czasowego w modelowaniu niezawodności systemów logistycznych


Str. 434-440
Criteria of maintenance for assessing the suitability of aluminum alloys for the production of interchangeable parts injection mold
Eksploatacyjne kryteria oceny przydatności stopów aluminium do produkcji wymiennych części form wtryskowych


Str. 441-448
Maintainability allocation method based on time characteristics forcomplex equipment
Metoda alokacji obsługiwalności złożonych urządzeń oparta na charakterystykach czasowych  


Str. 449-457
Research on energy-saving optimization design of bridge crane
Badania dotyczące optymalizacji energooszczędności konstrukcji suwnicy pomostowej  


Anna Życzyńska Str. 458-462
The primary energy factor for the urban heating system with the heat source working in association
Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiego systemu ciepłowniczego ze źródłem ciepła pracującym w skojarzeniu


 

Załączniki: