ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


2001 (PL)

2-3(9-10)/2001


Str. 10-25
Particle accelerators for industrial processing (part 1)
Particle accelerators for industrial processing (part 1)  


Str. 26-41
Emission of polychlorinated dioxins and furans (PCDD/F) with exhaust gases
Emisja polichloropochodnych dioksyn i furanów (PCDD/F) w spalinach silnikowych  


Str. 42-53
Statistical analysis of tolerance
Statystyczna analiza tolerancji  


Str. 54-63
The time of flight mass spectrometer in the Division of Applied Physics of Maria Curie-Skłodowska University
Spektrometr mas z pomiarem czasu przelotu jonów w Zakładzie Fizyki Stosowanej UMCS  


Jerzy Józwik Str. 64-78
Thermographic evaluation of temperature distribution on workpiece surface during orthogonal machining
Termograficzna ocena rozkładu temperatury na powierzchni przedmiotu obrabianego podczas skrawania ortogonalnego  


Str. 79-84
Voltage stabilizer as a temperature controller in thermal ionization mass spectrometer
Stabilizator napiecia jako kontroler temperatury włókna w spektrometrze mas ze źródłem termoemisyjnym  


Elżbieta Jartych Str. 85-93
Application of the Mossbauer spectroscopy in the investigation of materials prepared by mechanosynthesis
Zastosowanie spektroskopii efektu Mossbauera w badaniu materiałów otrzymywanych poprzez syntezę mechaniczną  


Str. 94-103
Application of thermography in different branches of science and technology
Zastosowanie termografii w rożnych dziedzinach nauki i techniki  


Zdzisław Wroński Str. 104-113
Interaction of a glow discharge plasma with a solid surface
Oddziaływanie plazmy wyładowań jarzeniowych z powierzchnią ciała stałego  


Jarosław Sikora Str. 114-117
Precision m/e ratio measurement based on two Hall probes method in a magnetically scanned mass spectrometer
Precyzja pomiaru ilorazu m/e metoda, dwuhallotronowa, w spektrometrze mas z wybieraniem magnetycznym  


Str. 118-125
Accreditation of laboratories-science and market requirements
Akredytacja laboratoriów - wymóg nauki i rynku  


 

Załączniki: 

5(12)/2001


Str. 3-5
The damage accumulation zone ahead of the crack tip
Strefa kumulacji uszkodzeń przed wierzchołkiem propagującej szczeliny  


Str. 6-8
Verification of fracture criteria of elements with v-shaped notches
Weryfikacja kryteriów pękania elementów z karbami trójkątnymi  


Str. 9-12
Analytical constraints method and analytical elements method
Metoda więzów analitycznych i metoda elementów analitycznych  


Str. 13-14
Chosen questions of crack initiation and propagation in porous ceramic materials
Wybrane zagadnienia inicjacji i wzrostu pęknięć w porowatych materiałach ceramicznych  


Str. 15-17
Application of neural network to identification of dynamical process
Identyfikacja procesów dynamicznych z zastosowaniem sieci neuronowych  


Str. 18-20
A problem of the neural network utilization for identification of rock cutting process by rotating bits
Problemy wykorzystania sieci neuronowej do identyfikacji procesu skrawania skał nożami obrotowymi  


Str. 21-23
Use of numerical analysis to investigations the charge of flat knifes cutting off fragile material
Zastosowanie analizy numerycznej do badania obciążenia noży płaskich skrawających materiał kruchy  


Str. 24-26
Application of new solution of bell picksto mining of hard rocks
Zastosowanie noży specjalnych koronowych do urabiania skał zwięzłych  


Str. 27-31
Select problems of mechanics process of machine cutting of materials
Wybrane zagadnienia mechaniki procesu skrawania materiałów  


Str. 32-35
Separation of bigger rocky lumps in process of mining
Odspajanie większych brył skalnych w procesie urabiania  


Str. 36-40
Selected methods of measuring coal's mineability
Wybrane metody badania urabialności węgla  


Str. 41-42
Influence of changeable parameters of straight turning on final surface quality
Wpływ zmiennych parametrów toczenia wzdłużnego na jakość powierzchni obrobionej  


Str.43-46
The influence of the choice of reinforcement's bars on stress distribuction in concrete element
Wpływ doboru prętów zbrojeniowych na rozkład naprężeń w elemencie betonowym  


Str. 47-49
Influence of the limit state criterion on direction of the crack propagation in the elastic-brittle material
Wpływ warunku stanu granicznego na kierunek propagacji rysy w materiale sprężysto-kruchym  


Str. 50-52
Analysis of teeth interaction in the soil digging proces
Analiza oddziaływania układu zębów w procesie skrawania gruntu  


Str. 53-57
Experimental analysis of built-up edge effect during turning
Analiza doświadczalna zjawiska narostu podczas toczenia  


Str. 58-61
Thermographic evaluation of temperature distribution on surface of workpiece during non-orthogonal turning
Termograficzna ocena rozkładu temperatury na powierzchni przedmiotu obrabianego podczas toczenia nieortogonalnego  


Str. 62-65
Optimisation of technologic operation by modernisation the older generation machine tools
Optymalizacja operacji technologicznych poprzez modernizację obrabiarek starszej generacji  


Str. 66-68
Possibility of application of visual system ,,MicroScan" for geometrical dimensions measurement
Możliwości zastosowania systemu wizyjnego "MicroScan" do pomiarów wielkości geometrycznych  


Str. 69-71
Analytical estimation of drilling bits equipment wear
Ocena obliczeniowa zużycia uzbrojenia świdrów gryzowych  


Str. 72-74
Natural brittle materials cutting process analysis with the use of finite element method
Analiza procesu skrawania materiałów kruchych pochodzenia naturalnego z wykorzystaniem metody elementów skończonych  


 

Załączniki: