ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank


Lista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


INFORMACJE DLA AUTORÓW:

Warunki Publikacji:
- Do publikacji w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność” przyjmowane są oryginalne prace w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.
- (Tłumaczenie na język angielski jest wykonywane przez Autorów po otrzymaniu informacji od redakcji wydawnictwa o wynikach recenzji tekstu i po ew. jego poprawkach i uzupełnieniach zgodnie ze wskazaniami recenzentów!). 

Kwalifikowanie prac do druku odbywa się na podstawie zleconych przez Redakcję dwóch niezależnych recenzji, wykonywanych przez recenzentów spoza jednostki. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Recenzenci wybierani są zgodnie z zasadą unikania konfliktu interesów (za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji). Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku uzyskania negatywnej recenzji, zgłoszenie podlega odrzuceniu. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Po otrzymaniu kompletu recenzji, Redakcja niezwłocznie przekazuje je autorom. Redakcja wymaga od autorów przygotowania odpowiedzi na uwagi recenzentów, które są przekazywane opiniującym pracę.

Recenzenci oceniają w szczególności (w każdym z punktów przedstawiając stosowne uzasadnienie):
1. Czy opiniowana praca odpowiada tematyce Kwartalnika [1*]
2. Czy tytuł opracowania odpowiada jego treści? Czy jest poprawnie sformułowany? 
3. Czy temat pracy jest aktualny i został odpowiednio uzasadniony w odniesieniu do obecnego stanu światowej wiedzy ? 
4. Czy prezentowane są nowe lub oryginalne wyniki badań lub metody badawcze?
5. Czy prezentowane wyniki mają istotne znaczenie dla rozwoju wiedzy, innowacyjności itp.?
7. Czy użyta terminologia jest poprawna i zgodna z obowiązującymi normami? Czy stosowane są konsekwentnie jednostki układu SI? 
8. Czy wybór wykorzystanej literatury jest dostateczny i trafny? Czy lista cytowań jest alfabetyczna i w poprawnym zapisie? Czy odniesienia do wszystkich cytowanych pozycji literatury znajdują się w tekście?
9. Czy materiał ilustracyjny jest czytelny, dobrej jakości i właściwie dobrany? 
10. Czy praca napisana jest starannie, zgodnie z wymaganym w kwartalniku układem tekstów oraz poprawnie stylistycznie? Czy układ rozdziałów jest czytelny i poprawny, czy streszczenie i słowa kluczowe są poprawne? Czy podano pełne dane adresowe Autorów? 
11. Inne uwagi
12. Czy celowe jest opublikowanie pracy w EiN? 
    [1*] Zaznaczenie NIE w pkt. 1 powoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia oraz zakończenie oceny pracy.
 

 Opłaty:

  • Opłata za druk jednego tekstu wynosi 1300 zł (grafiki w pełnym kolorze).

Wymagania techniczne:
- Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i dopuszczeniu pracy do druku konieczne jest dostarczenie tekstu napisanego w edytorze Microsoft Word. 
- Rysunki oraz fotografie powinny być dodatkowo dostarczone w postaci plików graficznych o następujących formatach: *.tif, *.jpg lub *.cdr. 
- Artykuł powinien zawierać (zgodnie z załączonym wzorem poprawnego zredagowania tekstu: wersja *.pdf, wersja *.doc): 
    - nazwiska autorów, tytuł, streszczenie oraz słowa kluczowe stanowiące uzupełnienie tytułu i streszczenia (w języku polskim i angielskim) 
    - tekst w języku polskim i angielskim z czytelnym podziałem na rozdziały (bez dzielenia wyrazów w tekście);
    -  tablice, rysunki, wykresy i fotografie zawarte w tekście powinny posiadać czytelne dwujęzyczne podpisy, 
    - w tekście akapitowym należy unikać (o ile jest to możliwe) wstawiania wzorów i symboli za pomocą edytora wzorów 
    - spis literatury (wykonany wg załączonego wzoru: wersja *.pdf, wersja *.doc)
     - dane autorów – imiona, nazwiska wraz z tytułami naukowymi, miejsce pracy z dokładnym adresem , numer telefonu, fax i adres e-mail. 
- Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów.

Zgłoszenia prac do publikacji odbywają się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu rejestracji:

Kontakt z redakcją:
    Redakcja kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability”
    Ul. Nadbystrzycka 36
    20-618 Lublin
    e-mail: office@ein.org.pl